V učňovském školství se něco děje. Roky nezaznamenaná událost: Rostou pošty žáků v učebních oborech. Bude to ale stačit na zaplnění děr na trhu práce? Začne opět platit, že řemeslo má zlaté dno? Znamená více žáků i více řemeslníků? Jsou firmy schopny obsazovat volné pozice? Co musí dělat nově, aby našly vhodné kandidáty? Odpovědi jsme hledali u zástupců klíčových firem cihlářského průmyslu, kteří jsou sdruženi v Cihlářském svazu Čech a Moravy.

Relevantní informace jsme získali na MŠMT a na Českém statistickém úřadu. Tabulky a srovnání uvádíme v souboru, který najdete na konci článku. „Zatímco před deseti lety ve stavebních oborech přicházelo do učebních oborů 60 % přijatých a 40 % do maturitních, v průběhu let se tento pomět postupně změnil a nyní je ve stavebních oborech přijímáno 53 % žáků do učebních a 47 % do maturitních oborů,“ říká Aneta Lednová tisková mluvčí MŠMT.

„Studium technických oborů nebylo nikdy jednoduché a rychlým rozvojem technologií a materiálů se množství potřebných informací zvětšuje, což je umocněno ještě současnou digitální dobou. Tok informací ze stavební praxe do škol je však značně zbrzděn a je zapotřebí zajistit nejen kvalitní vzdělání pro studenty, ale i možnost sebevzdělávání pro učitele, jež informace studentům předávají. Společnost HELUZ se snaží pro studenty i pro učitele SPŠ a SOU stavebních zajišťovat vhodné výukové materiály, a to v podobě teoretických či materiálních. Zpestřením jsou také pořádané soutěže, jak pro odborná učiliště, tak i střední průmyslové školy stavební.  Společnost HELUZ může být pyšná na to, jakým způsobem spolupracujeme a podporujeme SPŠ a SOU stavební,“ říká Kristýna Richterová, správkyně a redaktorka projektu Stawebnice ve společnosti HELUZ.

Růst počtu žáku ještě neznamená více lepších řemeslníků. „Díky distanční výuce pozorujeme velký pokles dovedností a znalostí učňů a studentů. Poklesl i zájem o rekvalifikaci, resp. zaučení na praktických školeních pořádaných přímo naší společností pro produkt Tondach,“ říká Vít Jirkovský, ředitel rozvoje služeb společnosti Wienerberger.

Školy i firmy k sobě hledají cesty

Stavební obory se dlouhodobě potýkají s nedostatkem žáků, a to vede k tomu, aby školy i zaměstnavatelé hledali cestu, jak zájem o tyto obory zvýšit. Existuje mnoho různých iniciativ, které k tomu vedou, hlavní z nich se zaměřují na spolupráci firem a nejen středních, ale i základních škol.

„Jedním z příkladů je vznik Teritoriálních paktů zaměstnanosti v některých krajích, které v rámci různých projektů iniciují spolupráci firem a škol,“ říká Aneta Lednová a dodává: Pro podporu a usnadnění této spolupráce existuje na evropské úrovni podpora v rámci EQAVET (The European Quality Assurance in Vocational Education and Training), což je evropský rámec pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání (OV), který pomáhá školám, zaměstnavatelům a všem, kteří se podílejí na odborném vzdělávání, dokumentovat, rozvíjet, monitorovat, hodnotit a zlepšovat kvalitu odborného vzdělávání. Rovněž např. v rámci projektu POSPOLU, který se věnoval problematice spolupráce škol a firem, byla vytvořena mj. databáze škol, firem a dalších sociálních partnerů (cechy, svazy, komory a další) se zájmem o zajišťování a podporu této spolupráce. S využitím adresáře bylo možné navázat kontakty mezi aktivními subjekty na poli spolupráce škol a firem. Byly vytvořeny soubory adresářů pro jednotlivé skupiny oborů pro účely propojení s aplikovanými modely spolupráce. Pro stavební obory zde bylo 53 subjektů.“

Aktivity motivující ke spolupráci škol a firem nejsou centrálně evidovány. Spolupráce škol a podniků v rámci stavebních oborů je velice častá, zejména v realizaci odborného výcviku a následně i praktických závěrečných zkoušek. Je to dáno charakterem prací, které ani nejde smysluplně dělat v prostorách škol. Navíc tato spolupráce je oboustranně výhodná.

Nevyvážené regiony

Zájem lze porovnávat podle naplněnosti míst nabízených pro stavební obory v jednotlivých krajích. „Pro učební obory kategorie H (klasické učební obory) je naplněnost vzdělávací nabídky mírně pod 50 %. Je však zřejmé, že v posledních letech zájem učební stavební obory vzrostl, protože naplněnost se zvýšila o 25 % při porovnání průměrné nabídky v posledních osmi letech s nabídkou roku 2021 (vzdělávací nabídka sice také poklesla, ale o pouhých 5 %),“ vysvětluje Aneta Lednová.

Největší naplněnost učebních stavebních oborů je v krajích Středočeském, Jihomoravském a v Praze (kolem 55 %). Nejmenší naplněnost je v krajích Ústeckém (31 %), Pardubickém a Zlínském kraj (kolem 40 %). Proti minulým rokům byl největší nárůst zájmu ve Středočeském, Plzeňském a Pardubickém kraji (kolem 50 %).

Tolik některá fakta z ministerstva školství, a jak to vidí cihláři?

Ankety se zúčastnili:

  • Jan Fiala, cihelna ŠterboholY
  • Vít Jirkovský, ředitel rozvoje služeb společnosti Wienerberger

Za společnost HELUZ odpovídali:

  • Ivana Schořovská, HR ředitelka
  • Kristýna Richterová, správkyně a redaktorka projektu Stawebnice
  • Zdeněk Kobza, produktový specialista
  • Andrea Stejskalová, manažerka marketingu

Odpovídali na následující otázky:

1. V učebních oborech přibývá žáků (alespoň podle statistiky). Máte taky takový dojem? Snažíte se je nějak oslovit?
2. Jak spolupracujete s konkrétními SOŠ a dalšími školami (i VŠ)?
3. Jaké cesty volíte, pokud potřebujete obsadit nějakou volnou pracovní pozici ve firmě? A jak se vám to daří?
4. Škola hrou – spolupracujete i s předškoláky, abyste u nich vzbudili zájem o řemeslo?

Odpovědi z firem:

  • V učebních oborech přibývá žáků (alespoň podle statistiky). Máte taky takový dojem? Snažíte se je nějak oslovit?

Jan Fiala: Ano, tyto postřehy vnímáme a je to správně.

Vít Jirkovský: Ano, v některých oborech vnímáme mírný nárůst. Ano školství a jeho podpora je jednou z našich mnoha aktivit, které se věnujeme systematicky až na lokální úroveň.

Kristýna Richterová: Je možné, že celkový počet učňů v učňovských oborech stavebnictví přibývá, otázkou je, zda tato statistika je směrodatná pro celkový pohled na problematiku nedostatku řemeslníků v praxi. Zajímavé by bylo porovnat růst počtu žáků v učebních oborech se skutečným počtem řemeslníků v praxi a také s poptávkou/nedostatkem řemeslníků v tomto roce a letech předcházejících. Za firmu bych doplnila, že počet žáků na učňovských oborech je nedostačující a zkušených řemeslníků v praxi s ohledem na poptávku je též tristní.

Zdenek Kobza: Naše firma se snaží spolupracovat se školami, oslovujeme je, či spolupracujeme se školami, které mají zájem. Lze říci, že spolupracujeme v současné době s asi 65 % škol, které připravují budoucí zednické profese. Není důležitý počet, ale efektivita a kvalita spolupráce.

  • Jak spolupracujete s konkrétními SOŠ a dalšími školami (i VŠ)?

Jan Fiala: Již několik desítek let spolupracujeme se dvěma průmyslovými školami v Praze jednou odbornou školou v Bardějově. Z VŠ spolupracuje s VŠB v Ostravě, Stavební fakultou v Žilině a přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

Vít Jirkovský: Podoba spolupráce je různá od finanční přes materiální až po edukační. Jsou to například dodávky materiálů pro výuku zdarma, odborné přednášky, pomoc při tvorbě dokumentů. Spolupracujeme také dlouhodobě i s vysokými školami ve formě odborných přednášek na VŠTE ČB, spolupráce s ČVUT fa Stavební – obor statika, kde se věnujeme společnému vývoji statických programů. Spolupráce formou sponzorství a odborného dohledu při organizaci Soutěže učňů a studentů.  Finančně podporujeme také oborové cechy.

Zdenek Kobza: Úzkou spolupráci se školami podporujeme, v rámci výuky, možností návštěv výrobních závodů (exkurze), přednáškami pro žáky dle požadavků jednotlivých škol a učitelů. Pro praxi zajišťujeme stavební materiál a stavební pomůcky. Významnou aktivitou je pořádání a podpora soutěží pro žáky učňovských i středních odborných škol. V roce 2022 jsme uspořádali čtyři oblastní soutěže v ČR a jsme hlavní partner největší zednické soutěže v republice _ SKILL 2022 se 14 soutěžními teamy. Sem postoupily i vítězné teamy z oblastních kol.

Krystýna Rychterová: Kromě výše uvedených bodů firma HELUZ zaštiťuje neziskový projekt Stawebnice, kde stěžejní částí je interaktivní příručka Stawebnice, která je určena především pro SPŠ stavební, ale i SOU stavební. Jedná se o výukový podklad, který je pojatý interaktivní formou – v příručce naleznete interaktivní model nulového domu Stawebnice s možností zobrazení jednotlivých 3D-konstrukčních detailů, teoretickou část, testy pro ověření znalostí a edukační videa, a to vše s tématikou stavebnictví. Učitelé mohou také do interaktivní příručky Stawebnice vkládat svůj vlastní obsah, a to přes systém pro učitele na stránkách ucitel.stawebnice.online. Interaktivní příručka Stawebnice je dostupná zcela zdarma (ke stažení i online) a veškeré informace o tomto projektu naleznete na www.stawebnice.online. Obsah příručky je nadále rozšiřován, a to díky spolupráci s partnery Stawebnice. Dále se můžete těšit na novou funkci aplikace, a to výpočetní pomůcky. V rámci projektu Stawebnice vznikla i druhá aplikace, a to STAWEBNICE VR. Jde o virtuální realitu, která je dostupná pro všechny. Pro její použití je potřeba pouze mobilní telefon a cardboard brýle, které rádi na školy dodáme. Poté už lze procházet nulovým domem Stawebnice v realistickém 3D zobrazení a testovat své znalosti u jednotlivých konstrukčních detailů. Pro školy rovněž rádi zapůjčíme velkou virtuální realitu, softwarový program, která slouží jako doplněk praktické výuky, kde se studenti naučí výstavbu celé hrubé stavby ze systému HELUZ.

Andrea Stejskalová: 3D virtuální realita umožňuje stavbu domu, resp. jeho jednotlivých částí, hravou a mladé generaci přístupnou formou. Umožní každému studentu vyzkoušet si stejný detail – a to i vícekrát – nutí studenta vybrat správný materiál, zvolit správnou pozici a postup zapracování materiálu do stavby s následným vyhodnocením správnosti postupu, zároveň umožňuje sledovat a kontrolovat práci jednotlivce mistrem i celou pracovní skupinou (třídou) – je výchozím krokem pro studenty při práci s materiály bez rizik. Je to forma virtuální hry s praktickým edukačním obsahem a s možností soutěží mezi studenty. A to vše v souladu se správnou praxí, a přitom bez nároku na stavební materiál, prostor, bez rizik v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a potřeby likvidace použitého materiálu. Dále nabízíme pro učitele SPŠ a SOU stavebních v rámci projektu Stawebnice uskutečňujeme také edukační workshopy, kde žhavým tématem je v současné době zavádění metody BIM do výuky. Účastníme se také různých webinářů a workshopů, kde prezentujeme projekt Stawebnice a možnou podporu pro školy. Společnost HELUZ nabízí také témata bakalářských a diplomových prací na vysokých školách stavebních, která jsou následně zpracovávaná ve spolupráci s týmem technického rozvoje.

  • Jaké cesty volíte, pokud potřebujete obsadit nějakou volnou pracovní pozici ve firmě? A jak se vám to daří?

Jan Fiala: My máme stálý pracovní team. Naštěstí.

Vít Jirkovský: Používáme všechny běžné zdroje pro oslovení potenciálních uchazečů a snažíme se jít do hloubky s využitím znalosti odborného školství nebo prací s interním doporučením. Oslovovat začínáme už na školní bázi pomocí nejrůznějších školních portálů, fcb skupin nebo přímo oslovujeme školy. Dále využíváme nejrůznější pracovní portály a  fcb skupiny na toto téma. Nezapomínáme ani na motivaci stávajících zaměstnanců v kariérním růstu.

Ivana Schořovská: Při obsazování volných pracovních pozic volíme různé cesty. Velice se nám osvědčilo dlouhodobě pracovat na pověsti dobrého zaměstnavatele, a tím zvýšit povědomí v oblastech, kde firma působí. Často se nám stává, že uchazeči přicházejí sami nebo na doporučení našich stávajících zaměstnanců. Dále využíváme naše kariérní stránky či veřejně dostupné pracovní portály a některé kampaně probíhají v rámci sociálních sítí. Snažíme se pravidelně komunikovat se školami, což většinou nemá okamžitý efekt, ale z dlouhodobého hlediska nám to pomáhá vytvořit nový zdroj uchazečů. U obsazování vyšších pracovních pozic ve firmě vybíráme většinou z řad stávajících zaměstnanců, abychom jim umožnili kariérní postup v rámci organizace. V neposlední řadě prezentujeme naši firmu na různých akcích v rámci regionů, kde osobně oslovujeme potencionální kandidáty.

  • Škola hrou – spolupracujete i s předškoláky, abyste u nich vzbudili zájem o řemeslo?

Jan Fiala: Ne, pouze jednou byla u nás III. třída ZŠ a bylo to poměrně složité, připravit srozumitelnou formou, přednášku.

Vít Jirkovský: Na středních školách jsme již velmi aktivní v rámci jejich dnů otevřených dveří. Ať už je to formou přímé účastí nebo materiální podporou. Dny otevřených dveří pro předškolní a školní děti děláme v rámci dětských dnů přímo ve výrobním závodě Stod pro MŠ, ZŠ, kdy pracují děti s keramikou.

Andrea Stejskalová: Úzce spolupracujeme s Jihočeskou hospodářskou komorou, například jsem se aktivně zapojili s 3D virtuální realitou HELUZ do výstavy Dobrodružství s technikou, která proběhla 22. června 2022 na českobudějovickém výstavišti. V rámci obrody řemesel chceme přitáhnout předškoláky i žáky prvního stupně ZŠ k tvorbě rukama, a tak podporujeme polytechnickou výchovu dětí Kutil Junior. Spolupráce má nejen materiální podobu, ale například během největšího agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích poskytujeme zázemí pro organizaci workshopů a dílen pro malé kutily v prostorách našeho ukázkového pasivního domu HELUZ Triumf přímo na českobudějovickém výstavišti.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *