Dotaz čtenáře: Vlastním pozemek, který je v územním plánu vyznačen jako zemědělská půda. Rád bych zde nechal vystavět obchodní dům s kinem. Jak toho docílím, je-li to vůbec možné, a co je zapotřebí? Patrik M., Zlínsko

Především potřebujete změnit územní plán (dále jako „ÚP“) a získat souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu. Abyste zde mohl vystavět obchodní dům, je třeba změnit ÚP na plochu občanského vybavení.

Nejsnazší možností je podat návrh na změnu územního plánu. Oznámení o veřejném projednání ÚP se zpravidla zveřejňuje vyvěšením na úřední desce obecního úřadu v obci, pro kterou je územní plán pořizován. ÚP je svou povahou opatřením obecné povahy, což znamená, že zákonodárce klade velký důraz na participaci veřejnosti při vytváření a schvalování ÚP. Toto se projevuje zejména tím, že kdokoliv může k ÚP podávat připomínky a určité osoby i námitky. Těmito osobami jsou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Institut zástupce veřejnosti je velmi praktický pro veřejnost, protože nemohou-li některé osoby ze zákona podávat námitky, protože nejsou ani vlastníkem dotčených pozemků, ani oprávněným investorem, díky zástupci veřejnosti se jim tato možnost otevírá.

Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace (…). Nejdůležitějším rozdílem mezi připomínkami a námitkami je to, že s připomínkami se správní orgán pouze vypořádává v odůvodnění, zatímco o námitkách musí ze zákona rozhodnout. Tím se otevírá možnost pro veřejnost podat proti takovému rozhodnutí odvolání, popřípadě podnět na přezkumné řízení.

Zdroj: Můj dům

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *