Stavím dům, přičemž ke stavbě jsem přizval odbornou stavební firmu. Uzavřeli jsme spolu smlouvu o dílo a nyní, když je stavba téměř hotová, jsem s hrůzou zjistil, že ve smlouvě chybí cena, na níž jsme se původně dohodli. Zhotovitel je ochoten podepsat dodatek, ale najednou chce cenu stanovit jakýmsi rozpočtem. Jak bych mohl situaci řešit, abych nezaplatil ještě víc, než jsme se původně dohodli? Je smlouva bez uvedení ceny vůbec platná?

Právo na zaplacení ceny díla vzniká okamžikem provedení díla, tudíž je opravdu na čase tuto otázku vyřešit. V první řadě uvedu, že není-li cena díla ve smlouvě sjednána vůbec, platí, že objednatel zhotoviteli (staviteli) zaplatí cenu obvyklou. Pro přesnější určení obvyklé ceny za zhotovení Vaší nemovitosti si můžete nechat zpracovat také znalecký posudek. Smlouva tedy platná je i přesto, že v ní není přesně určena cena, resp. zcela chybí. V obecné rovině je možné cenu díla stanovit odhadem, pevnou částkou nebo právě rozpočtem, o kterém se zmiňoval i Váš dodavatel stavby. Dostatečné určení ceny je i takové, je-li ujednán alespoň její způsob určení. Pokud je cena určená odhadem a zhotovitel následně zjistí, že cenu bude třeba podstatně překročit, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli díla a sdělit mu novou cenu. Pokud to neučiní, zanikne jeho právo na zaplacení rozdílu v ceně.

Cenu díla sjednanou pevnou částkou nebo rozpočtem lze měnit jen v odůvodněných případech. Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, nemůže zhotovitel ale ani objednatel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než původně předpokládali. Kterákoliv strana ale může navrhnout soudu, aby rozpočet ve výjimečných situacích snížil nebo naopak zvýšil.

Rozpočet ale může být sestaven také s tzv. výhradou, což znamená, že není zaručena jeho úplnost. Neznamená to však neomezené nakládání s rozpočtem do budoucna. Zvýšit rozpočet je možné pouze v případě, že se zde objeví okolnost, která tu v době před uzavřením smlouvy nebyla, např. v podloží domu, kde mají být základy stavby, se nachází kamenná plocha a její odstranění pomocí těžké techniky si vyžádá zvýšené náklady. Objednatel může od smlouvy odstoupit, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Jak vidíte, samotná absence ceny za zhotovení díla ve Vaší smlouvě neznamená úplnou katastrofu, naopak můžete zjistit, že rozpočet, který Vám nyní zhotovitel předloží, by znamenal buď vyšší, nebo nižší cenu, než jaká by byla cena obvyklá, a podle toho se můžete rozhodnout, jaká varianta je pro Vás přijatelnější. Aby se ale vady ve smlouvě neopakovaly a nepřinesly Vám mnohem větší komplikace, nezbývá než doporučit vyhledat kvalitní právní pomoc v této oblasti.

Zdroj: Můj dům

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *