Nedílnou součástí stropních nosníků, kompletních, spřažených a roletových překladů je betonářská výztuž, která zachycuje v prvcích vznikající tahová, smyková a částečně i tlaková napětí.

Výztuž se vyrábí ze za studena tvářených ocelí s mezí kluzu 500 MPa, pevností v tahu 550 MPa a tažností 8 %. Výztuž se vyrábí v hladkém (BSt 500 G) nebo žebírkovém (BSt 500 M) provedení. Jedná se o oceli charakterizované v DIN 488. Pro tyto oceli neexistuje příslušná ČSN. Pro praktické použití lze výztuž BSt 500 M považovat za rovnocennou s výztuží KARI a v některých parametrech s výztuží 10 505 (R) podle ČSN 73 1201-86 a podle této normy uvažovat příslušné výpočtové pevnosti.

Betonářská výztuž se používá v železobetonových prvcích a jejím hlavním úkolem je přenášení tahových napětí v betonových průřezech. Pro ilustraci vidíme na obrázku jedna betonový překlad, na který působí svislé zatížení. Tento překlad se vlivem zatížení prohne a bez výztuže se dostane do fáze, kdy v dolní části průřezu vznikne tahové napětí větší, než je únosnost betonu v tahu (únosnost betonu v tahu je zhruba 10x menší, než v tlaku). Následuje kolaps překladu.

V betonových prvcích rozeznáváme výztuž podélnou (nosnou) a výztuž příčnou. Příčná výztuž se dělí na rozdělovací, která je používána v plošných konstrukcích a třmínky, které se používají ve sloupech, překladech, trámech a věncích. Je důležité upozornit, že veškerá výztuž je v betonových prvcích důležitá a zejména spolupůsobí. Například třmínky nám vymezují svým tvarem polohu podélné výztuže, zároveň však přenášejí smyková napětí od posouvajících sil, které na konstrukci působí. Vynechání nebo zvětšení vzdáleností mezi třmínky je nepřípustné.

Nešetřit na kvalitě betonu

Vzhledem k vysoké kvalitě této oceli a jejím mechanicko-fyzikálním vlastnostem je vhodné pro její použití ve stavebním prvku i příslušné konstrukci používat beton minimálně třídy C 16/20.

Prefabrikovaná ocelová prostorová příhradová výztuž typu FERT (viz. obr. 1) se používá při výrobě keramobetonových stropních nosníků. Výztuž je odporově svařovaná na speciálních automatech zajišťujících nosnost svarů a rozměrovou přesnost výztuže s minimálními tolerancemi. Spodní dva pásy jsou vždy z žebírkových ocelí, jejich vzdálenost (B1) je podle požadavku výrobců stropních nosníků 70 až 120 mm, průměr pásů (3) je 5 až 14 mm a délka (L) je 0,4 až 14 m. Horní pás (1) je z hladké nebo žebírkové oceli průměru 5 až 14 mm a délka odpovídá délce spodních pásů. Horní a dolní pásy jsou spojeny diagonálou z hladké oceli (2) průměru 5 až 7 mm.

Obr. 1 – Prostorová příhradová výztuž

Výška prostorové příhradoviny (H1) je 70 až 300 mm. Krok diagonál (Ps) je cca 200 mm. Příhradoviny se vyrábějí ve standardním provedení FERT E-S, kde je diagonála ukončena s ohledem na její krok vzestupně nebo sestupně podle požadované délky anebo v provedení FERT E-D, kde je diagonála s plovoucím krokem a bez ohledu na délku příhradoviny je vždy zakončena přivařením ke spodním pásům.

Nosníky jako prefabrikát

Při výrobě nosníků je tato příhradovina svou spodní částí uložena do distančních prvků zajišťujících požadované krytí výztuže a zabetonována výrobcem keramobetonových nosníků do cihelných tvarovek. Diagonály s horním pásem vystupují nad betonovou část nosníku. Nosník slouží jako prefabrikát pro polomontované stropní konstrukce a v kombinaci se stropními vložkami MIAKO nebo HURDIS tvoří po zmonolitnění stropní konstrukci s celokeramickým podhledem.

+ Kompletní překlady se vyrábějí s prefabrikovanou jednostrannou příhradovou výztuží typu FERT. Jednostranná výztuž (plochá) se vyrábí na stejném zařízení jako prostorová příhradová výztuž. Spodní i horní pásy jsou vždy z žebírkových ocelí, jejich vzdálenost (H1) je podle požadavku výrobců překladů 100 až 300 mm, průměr pásů (1 a 3) je 8 až 14 mm a délka (L) je 0,4 až 8 m. Pásy jsou spojeny diagonálou z hladké oceli (2) průměru 5 až 7 mm. Krok diagonál (Ps) je asi 200 mm. Diagonála je ukončena s ohledem na její krok vzestupně nebo sestupně podle požadované délky. Při výrobě překladů je příhradovina uložena do distančních prvků zajišťujících požadované krytí výztuže a celá zabetonována výrobcem překladů do cihelných tvarovek. Takový prefabrikát pak slouží jako nosný překlad, jejich počet se kombinuje podle tloušťky stěny a požadované únosnosti.

+ Spřažené a roletové překlady – se vyrábějí s volně vkládanou rovnou žebírkovou výztuží uloženou do distančních prvků, zajišťujících požadované krytí výztuže. Výztuž je zabetonována výrobcem do keramických tvarovek. Takto vyrobené překlady většinou nejsou samostatně nosné a je nutné je spřahovat s nadbetonovanou nebo nadezděnou částí stěnové konstrukce (obr. 2.)

Obr. 2 – Jednostranná příhradová výztuž

Výrobu a prodej výše uvedených betonářských výztuží pro stropní nosníky a překlady zajišťuje firma FERT, a. s. se sídlem v Soběslavi. Všechny výše uvedené výrobky respektují EN 10080. Kromě této normy dále platí pro výrobky podnikové normy, jejichž formální odlišnosti budou sladěny s touto evropskou normou podle jejích požadavků. Současně platné certifikáty jsou uvedeny v plném znění na internetové adrese www.fert.cz.

+ Pracovní spára– v praxi se obvykle předpokládá, že beton dříve vyrobené části nedosáhl cca 30 % předepsané pevnosti. Spolupůsobení dříve vyrobené a následně přibetonované části bývá zajištěno bez spřahujících prvků (vzájemný vodorovný posun části je zajištěn hydratujícím cementem).

+ Styčná spára – nelze spoléhat na hydratující cement, spřahující prvky: tření ve spáře, normálová síla a obvykle i výztuž kotvená dříve vyrobené a následně přibetonované části.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *