Vzduchová neprůzvučnost dvouvrstvých stavebních konstrukcí

Pokud se má u jednovrstvých stavebních konstrukcí dosáhnout vysoké zvukové izolace, vycházejí nutně velmi vysoké plošné hmotnosti. Jestliže se např. u dělicí stěny řadového domku vyžaduje vážená vzduchová neprůzvučnost 57 dB, hmotnost stěny musí dosahovat cca 580 kg·m-2.

Tak vysoké plošné hmotnosti nejsou nutné, pokud se zvolí dvouvrstvé konstrukce. Z akustického hlediska označuje termín dvouvrstvý dvě jednotlivé hmotné vrstvy, které jsou odděleny, resp. spojeny vzduchovou nebo pružnou izolační vrstvou.

Obě vrstvy jsou natuho spojeny pouze po obvodě, ve styku s navazující konstrukcí. Další konstrukční spoje by měly být pružné a měly by přenášet co možná nejméně zvukové energie. Pokud je mezi vrstvami pouze vzduchová mezera, musí být opatřena zvukově pohltivým izolačním materiálem z důvodů, které jsou vysvětleny dále. U dvouvrstvých systémů rozlišujeme tři základní typy:

+ Konstrukční typ A se skládá ze dvou těžkých vrstev a vložené pružné vrstvy. V praxi jsou to například dvě masivní dělicí stěny řadových domků oddělené vzduchovou vrstvou.

+ Konstrukční typ B se skládá z těžké vrstvy s ohybově pružnou předsazenou vrstvou. V praxi se tento princip používá pro zlepšení zvukové izolace těžké stěny, kdy se před nosnou těžkou stěnu instaluje ohybově pružná předstěna nebo pod strop podhled.

+ Konstrukční typ C se volí pro lehké dělicí příčky ze dvou ohybově pružných vrstev. V praxi se často tyto lehké příčky montují na vložené nosné konstrukce. Pružné spoje těchto vložek jsou v těchto případech rozhodující pro dosažení co nejvyšší neprůzvučnosti.

Dvouvrstvá příčka představuje kmitající soustavu, která má vlastní kmitočet fo.

Porovnáme-li kmitočtovou závislost zvukové izolace dvouvrstvých stavebních konstrukcí a jednovrstvých konstrukcí, zjistíme, že u dvouvrstvých konstrukcí je nárůst neprůzvučnosti se vzrůstajícím kmitočtem dvojnásobný ve srovnání s jednovrstvou konstrukcí. Ke snížení neprůzvučnosti ale dochází při kritickém kmitočtu fk, a to stejným způsobem jako u jednovrstvé konstrukce.

K dalšímu snížení neprůzvučnosti dochází u vlastního kmitočtu dvouvrstvého systému. Vzduchová neprůzvučnost dvouvrstvých stavebních konstrukcí je v oblasti nad vlastním kmitočtem podstatně lepší než u stejně těžkých jednovrstvých stavebních konstrukcí. Z akustického hlediska je výhodné zvolit takovou konstrukci, u níž leží vlastní rezonance, a tedy vlastní kmitočet, v kmitočtové oblasti pod 100 Hz. Vlastní kmitočet dvouvrstvého systému je tím nižší, čím větší je vzdálenost vrstev nebo čím menší je dynamická tuhost pružné izolační vrstvy. Ke zvýšení neprůzvučnosti přispívá vyšší plošná hmotnost vrstev. Musí se však volit taková optimální tloušťka, resp. hmotnost desek, aby deska zůstala ohybově poddajnou, tj. aby kritický kmitočet desky byl pokud možno vyšší než 3000 Hz.

Izolování dutých vrstev

Stojaté podélné vlny, které vznikají v dutých vrstvách konstrukcí, např. mezi sádrokartonovou předstěnou a cihelnou příčkou, mohou vyvolat citelné snížení celkové neprůzvučnosti. Z toho důvodu je nutné vyplnit tyto vzduchové vrstvy zvukově pohltivými materiály. Maximálního útlumu se dosáhne v případě, když se vyplní 60 % objemu dutin porézním materiálem s odporem proti proudění vzduchu v rozsahu 5 až 50 kN·s·m-2.

Požadavky na neprůzvučnost

Neprůzvučnost je veličina kmitočtově závislá, měří a vyjadřuje se pro třetinooktávová kmitočtová pásma v rozsahu kmitočtů nejméně 100 až 3 150 Hz (v tomto kmitočtovém rozsahu je 16 třetinooktávových kmitočtových pásem). Získaných 16 hodnot se porovnává se směrnými hodnotami směrné křivky tak, že směrná křivka se posunuje postupně po 1 dB směrem ke křivce změřených hodnot, až se hodnota nepříznivých odchylek co nejvíce přiblíží hodnotě 32 dB, ale tuto hodnotu nepřesáhne. Odchylka se považuje za nepříznivou, jestliže výsledek měření je nižší než směrná hodnota. Hodnota posunuté směrné křivky při kmitočtu 500 Hz je jednočíselným výsledkem nazvaným vážená neprůzvučnost s označením Rw. Tato hodnota je katalogovým jednočíselným ukazatelem kvality vzduchové neprůzvučnosti konstrukce a je výchozí hodnotou pro porovnávání s požadavky.

Požadavkové hodnoty vzduchové neprůzvučnosti na příčky a stěny nebo stropy mezi místnostmi v budovách jsou stanoveny následujícími jednočíselnými veličinami:

– pro neprůzvučnost mezi místnostmi se společnou celou plochou stěny, příčky nebo stropu váženou stavební neprůzvučností R´w;

– pro neprůzvučnost vnitřních dveří váženou laboratorní neprůzvučností R´w;

– pro neprůzvučnost mezi místnostmi, kde společná plocha dělicí konstrukce je menší než plocha příslušné stěny, příčky nebo stropu platí, že musí splňovat požadavky tabulky 14-1 alespoň jedna z jednočíselných veličin DnT,w nebo R´w;

– pro neprůzvučnost mezi místnostmi, které nemají společnou dělicí konstrukci (bezprostředně spolu nesousedí), váženým normalizovaným rozdílem hladin DnT,w;

– pro hodnocení zvukové izolace mezi místnostmi váženým normalizovaným rozdílem hladin DnT,w.

Hladina kročejového zvuku je hladina zvuku v třetinooktávovém pásmu, který vzniká v přijímací místnosti při činnosti normalizovaného zdroje kročejového zvuku na zkoušené konstrukci podle EN ISO 140-6.

Pojem hladina kročejového zvuku se používá i v případě, když je zvuk vyvolán údery normalizovaného zdroje kročejového zvuku do stropu, který se nenachází nad přijímací místností, tzn. při diagonálním a horizontálním přenosu, a dále na schodištích a odpočívadlech.

Normovaná hladina kročejového zvuku podle normy EN ISO 140-6 je hladina kročejového zvuku, jíž by se dosáhlo v přijímací místnosti, kdyby měla ekvivalentní pohltivou plochu rovnou referenční A0 = 10 m2.

Vážené normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku nesmí v chráněných prostorech budov překročit nejvýše přípustné hodnoty stanovené v následující tabulce:

– váženou normalizovanou hladinou akustického tlaku kročejového zvuku L´n,w pro místnosti se společnou celou plochou stropu se zkoušenou podlahou;

– váženou normalizovanou hladinou akustického tlaku kročejového zvuku L´nT,w pro místnosti, kde zkoušená podlaha není součástí společného stropu.

U místností, kde zkoušená podlaha je součástí společné části stropu, která je menší, než je plocha stropu při pohledu z přijímací místnosti, musí požadavek stanovený v tabulce 14-1 splňovat alespoň jedna z vážených hladin L´n,w nebo L´nT,w.

Tab.
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách

SkupinaChráněný prostor
PoložkaHlučný prostorPožadavky na zvukovou izolaci
mezi místnostmidveří
R’w , DnT,w dB ve směruL’nw , L’nT,w dBRw dB
horizontálnímvertikálním
ABytové domy (kromě rodinných domů) – Nejméně jedna obytná místnost bytu o 3 a více obytných místnostech
1Všechny ostatní místnosti téhož bytu, pokud nejsou funkční součástí chráněného prostoru *)424268
*)POZNÁMKA Za funkční součást chráněného prostoru se považují prostory sousedící s tímto chráněným prostorem, které s ním 
BBytové domy – Obytné místnosti bytu
2Všechny místnosti druhých bytů525258
3Společné prostory domu (schodiště, vestibuly, chodby, terasy)52525832 **)
4Společné uzavřené prostory domu (např. půdy, sklepy)474763
5Průchody, podchody52525332 **)
6Průjezdy, podjezdy, garáže575748
7Provozovny s hlukem LA,max £ 85 dB s provozem nejvýše do 22:00 h575753
8Provozovny s hlukem LA,max £ 85 dB s provozem i po 22:00 h626248
9Provozovny s hlukem 85 dB < LA,max£ 95 dB s provozem i po 22:00 h7238
**)POZNÁMKA Požadavek se vztahuje na vstupní dveře do bytu.
CŘadové rodinné domy a dvojdomy – Obytné místnosti bytu
10Všechny místnosti v sousedním domě575753
DHotely a ubytovací zařízení – Ložnicový prostor pokoje hostů
11Pokoje jiných hostů47525842
12Společně užívané prostory (chodby, schodiště)42525832
13Restaurace, společenské prostory a služby s provozem do 22:00 h575753
14Restaurace s provozem i po 22:00 h (LA,max ≤ 85 dB)626248
ENemocnice, sanatoria apod. – Lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů
15Lůžkové pokoje, vyšetřovny apod.47526332
16Prostory vedlejší a pomocné (chodby, schodiště apod.)47525827
17Hlučné prostory (kuchyně, technická zařízení) LA,max ≤ 85 dB626248
FŠkoly apod. – Výukové prostory
18Výukové prostory47526337
19Společné prostory, chodby, schodiště42526327
20Hlučné prostory (tělocvičny, dílny, jídelny) LA,max ≤ 85 dB525548
21Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny) LA,max ≤ 90 dB576048
GKanceláře a pracovny
22Kanceláře a pracovny374268
23Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem42476327
24Kanceláře a pracovny s vysokými nároky na ochranu před hlukem47525832

Pro váženou stavební neprůzvučnost R´w platí vztah:

w = Rw – k

kde k je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku;

Rw neprůzvučnost určená podle EN ISO 140-3 měřením v laboratoři.

Zvýšená ochrana před hlukem využitím faktorů přizpůsobení spektru

V případě požadavku investora na zvýšenou ochranu před hlukem mohou být požadavkové hodnoty stanovené v tabulce porovnávány s jednočíselnými veličinami, které jsou součtem hodnoty R´w nebo DnT,w a příslušného faktoru přizpůsobení spektru C nebo Ctr podle EN ISO 717-1, Příloha A. Faktory přizpůsobení spektru se udávají za jednočíselnou veličinou neprůzvučnosti v závorce ve tvaru Rw (C ; Ctr).

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *