Zápis z jednání valné hromady CSČM, která se konala dne 30. května v hotelu Zámek v Čejkovicích

Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: p. Keller

Jednání zahájil předseda představenstva Josef Kotek, přivítal přítomné a seznámil je s programem, ke kterému nebylo žádných připomínek. Dále konstatoval, že z možných 25 hlasů je přítomno 24 a valná hromada je tudíž usnášeníschopná. Josef Kotek dále přednesl zprávu o průběžné činnosti Svazu za rok 2018, ke které nebylo připomínek, a přítomní ji vzali na vědomí.

Ing. Zdeněk Vašík pak seznámil přítomné se Zprávou o hospodaření Svazu za r. 2018. Ke Zprávě o hospodaření nebylo žádných dotazů a připomínek.

V dalším bodu podal Ing. Tomáš Slamečka vysvětlení, jak bude fungovat IV. obchodovací období EU ETS.

Zprávu o činnosti Technické komise Svazu za r. 2018 přednesl Antonín Horský.

Hlavním bodem jednání byla volba nového představenstva na další tříleté období (do r. 2022). K navrhovanému složení představenstva: (Ing. Luděk Bárta, Josef Kotek, Ing. Jan Smola, Ing. Tomáš Slamečka a Ing. Zdeněk Vašík) nebylo připomínek a bylo jednomyslně nové představenstvo valnou hromadou schváleno.

Na návrh představenstva byla na valné hromadě udělena čestná uznání „Za zásluhy v cihlářství“ pánům Václavu Melkovi a Pavlu Kuchaříkovi.

V bodu „různé“ vystoupili pánové Ing. Fiala, předseda Těžební unie a Ing. Fiala ml. informoval o činnosti MKT komise, webových stránkách CSČM a o svých postřezích z jednání TBE. Pan Stejskal uvedl, že spol. HELUZ se stala členem Cechu zedníků. Ing. Klouda seznámil přítomné s připravovanými změnami v normotvorbě z úrovně EU.

Závěry jednání a následující usnesení byly přijaty 100 % přítomných.

Usnesení

Valná hromada CSČM schvaluje:

  1. Zprávu předsedy o činnosti Svazu za rok 2018.
  2. Zprávu o hospodaření Svazu za rok 2018.
  3. Představenstvo ve složení (ing. Luděk Bárta, ing. Jan Smola, ing. Zdeněk Vašík, Josef Kotek, ing. Tomáš Slamečka).

Valná hromada bere na vědomí:

  • Zprávu Technické komise přednesenou ing. Antonínem Horským.
  • Předání ocenění za „Zásluhy o české cihlářství“
  • Příspěvky v bodu různé, zejména informaci o Těžební unii jakožto připomínkové místo pro směrnice a zákony v oblasti těžby surovin.

Zápis ověřili: Josef Kotek, předseda CSČM a člen představenstva ing. Jan Smola

Zápis ke stažení ZDE

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *