Prefabrikované překlady mohou být buď přímo jako kompletní, nebo jako předem vyrobené části spřažených překladů.

Tab 2. Povinné informace pro jednoduché a kombinované překlady

Pořadová čísla informacíJednoduché a kombinované překlady
1Únosnost (kN)
2Zatížení Pd pro limitní průhyb δd (kN nebo kN·m-1)
3Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty
4Propustnost pro vodní páru (pokud to odpovídá)
5Hmotnost (kg) a hmotnost na jednotku plochy překladu (kg·m-2)
6Odolnost proti zmrazování (mrazuvzdornost) (pokud to odpovídá)
7Specifikace materiálu/ochranného povlaku podle přílohy C
8Tepelné vlastnosti
9Požární odolnost (pokud to odpovídá)
10Typ překladu
11Minimální délka uložení (mm)
12Délka (mm)
13Šířka a výška (mm)
14Uspořádání
15Zda betonové nebo zděné překlady mají být omítnuty
16Zda je požadována vodotěsná izolace
17Části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku (pokud to odpovídá)

Tab.3 Povinné informace pro spřažené překlady

Pořadová čísla informacíSpřažené překlady
1Únosnost (kN)
2Zatížení Pd pro limitní průhyb δd (kN nebo kN·m-1)
3Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty
4Propustnost pro vodní páru (pokud to odpovídá)
5Hmotnost (kg) a hmotnost na jednotku pohledové plochy u prefabrikované části překladu (kg·m-2)
6Odolnost proti zmrazování (mrazuvzdornost) (pokud to odpovídá)
7Specifikace materiálu/ochranného povlaku podle přílohy C
8Tepelné vlastnosti
9Požární odolnost 
10Typ překladu
11Minimální délka uložení (mm)
12Délka (mm)
13Šířka a výška prefabrikované části (mm)
14Uspořádání
15Minimální šířka doplňkových částí (mm)
16Výška doplňkových částí (mm)
17Zda betonové nebo zděné překlady mají být omítnuty
18Zda je požadována vodotěsná izolace
19Typy zdicích prvků, které mají být použité
20Specifikacemateriálůspřaženéčástivčetněminimálnípevnostivtlakuzdicíchprvkůvesměrurovnoběžném s rozpětím překladu (N·mm-2)
21Minimální pevnost malty (N·mm-2)
22Minimální pevnostní třídy betonu
23Informace o provizorním podepření překladu při vyzdívání včetně maximálních vzdáleností podpor (mm) a zatížení, kterým může být překlad zatížen v průběhu vyzdívání 

Hodnocení shody

Výrobce nebo jeho zástupce musí prokázat shodu výrobku s požadavky podle EN 845-2 a s deklarovanými hodnotami vlastností výrobku oběma uvedenými způsoby, a to pomocí:

– počáteční zkoušky výrobku;

– systému řízení výroby u výrobce.

Počáteční zkoušky typu

Po dokončení vývoje nového typu výrobku a před zahájením výroby a nabídky k prodeji musí být provedeny odpovídající počáteční zkoušky, aby se potvrdilo, že vlastnosti předpovězené vývojem budou splňovat požadavky EN 845-2 a deklarované hodnoty výrobku. Příslušná počáteční zkouška se musí opakovat pokaždé, když se objeví závažnější změna základního materiálu nebo výrobního postupu, o které výrobce usoudí, že ovlivní právě vyráběný nový výrobek.

Prováděné zkoušky musí být zkoušky nebo výpočty podle EN 845-2 u vlastností vybraných podle následujícího seznamu a odpovídajících deklarací pro určené použití druhu výrobků:

a) vlastnosti materiálu (pevnost v tlaku u nosných tenkostěnných tvarovek);

b) rozměry, hmotnost a mezní odchylky;

c) únosnost;

d) zatížení Pd odpovídající meznímu průhybu δd;

e) trvanlivost;

f) požární odolnost;

g) nasákavost.

Řízení výroby

Schéma řízení výroby musí být založeno a zdokumentováno v předpisu před tím, než je nový výrobek nabízen k prodeji. Jakékoliv podstatné změny základních materiálů, způsobu výroby nebo systému kontroly, které ovlivňují vlastnosti nebo použití výrobku, musí být následně zaznamenány v předpisu. Předpis musí obsahovat postupy řízení výroby pro deklarované hodnoty vlastností v souladu s počátečními zkouškami typů. Postupy řízení výroby musí obsahovat soustavu stálé vnitřní kontroly výroby, aby se zajistilo, že výrobky následně nabízené na trhu, souhlasí s EN 845-2 a mají deklarované hodnoty.

ES prohlášení o shodě

Je-li dosaženo souladu s požadavky EN 845-2, musí výrobce nebo jeho zástupce se sídlem v EHP vypracovat prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě), které opravňuje výrobci připojit označení CE, a musí toto prohlášení uchovávat. Toto prohlášení musí obsahovat:

– jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem v EHP a místo výroby;

– popis výrobku (typ, identifikace, použití …) a souhrn informací doplňujících označení CE;

– ustanovení, se kterými je výrobek v souladu (např. Příloha ZA k EN 845-2);

– zvláštní podmínky pro použití výrobku (viz pořadová čísla informací 10 až 17 včetně, pokud odpovídají údajům v tabulce 16-2 a pořadová čísla informací 10 až 23 včetně, pokud odpovídají tabulce 16-3);

– jméno a adresa notifikované laboratoře (notifikovaných laboratoří);

– jméno a postavení osoby zmocněné podpisovat prohlášení v zastoupení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Označení shody CE a značení štítkem

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem v EHP je odpovědný za připojení označení CE. Iniciály označení CE musí být připojeny podle směrnice 93/68/ES a musí být umístěny viditelně na výrobku (nebo, pokud to není možné, mohou být umístěny na připojeném štítku, obalu nebo na průvodních obchodních dokladech např. na dodacím listu). Iniciály označení CE musí být doplněny těmito informacemi:

– informace z kapitoly 16-4 (vyjma data vydání);

– poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno;

– popis výrobku: označení druhu, materiál, rozměry … a určené použití (viz pořadová čísla informací 10 až 17 včetně, pokud odpovídají údajům v tabulce 16-2 a pořadová čísla informací 10 až 23 včetně, pokud odpovídají tabulce 16-3);

– informace o příslušných základních vlastnostech vyjádřených jako:

– deklarované hodnoty a, pokud je to vhodné, úroveň nebo třída pro každou základní vlastnost;

– buď samotné normalizované označení, nebo v kombinaci s výše uvedenými deklarovanými hodnotami;

– požární odolnost, označení jako třída (třídy) s úplným popisem zkoušené sestavy (může být udáno odkazem na dokument, který obsahuje tyto informace a je v držení výrobce);

– „Žádný ukazatel není stanoven“ pro vlastnosti, pokud je to vhodné.

Možnost „Žádný ukazatel není stanoven“ (NPD) se nesmí použít tam, kde se na charakteristiku vztahují limitované požadavky. Jinak se možnost „Žádný ukazatel není stanoven“ může použít kdykoliv a kdekoliv se na vlastnost pro dané určené použití nevztahují požadavky předpisů v členském státě určení.

Na obrázku 16-1 je příklad souhrnu informací, které mají být uvedeny na výrobku nebo jeho štítku, obalu a/nebo v náležité doprovodné obchodní dokumentaci.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *