Evropská norma EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Překlady stanovuje požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do světlosti 4,5 m zhotovené z oceli, pórobetonu, umělého kamene, betonu, předpjatého betonu, keramických tvarovek, vápenopískových prvků, prvků z přírodního kamene, nebo při použití kombinace těchto materiálů. 

Předmětem této normy nejsou následující překlady:

– překlady celé zhotovené na stavbě;

– překlady, u kterých se tažená část zhotovuje na stavbě;

– dřevěné překlady;

– nevyztužené překlady z přírodního kamene.

Všechny národní normy, které byly s touto evropskou normou v rozporu, musely být zrušeny nejpozději do začátku února 2005, od kdy má tato norma plnou platnost.

Materiály

Podle druhu použitých materiálů se překlady dělí na ocelové, betonové (z železobetonu nebo předpjatého betonu), zděné, kombinované a spřažené. Zděné překlady musí být vyrobeny ze železového nebo předpjatého betonu, zdicí malty a nosných nebo nenosných tenkostěnných tvarovek.

Požadavky a rozměry

Výrobce musí určit délku, šířku a výšku překladu a v případě nepravoúhlého tvaru nebo příčného řezu výkres uspořádání s vyznačením rozměrů.

Mezní odchylky jsou pro délku ±15 mm, pro šířku a výšku ±5 mm, pro přímost 0,5 % délky ve vodorovné i svislé rovině, nejvýše však 10 mm.

Hmotnost na jednotku plochy

Hmotnost na jednotku pohledové plochy je dána podílem průměrné hmotnosti vzorků a součinu průměru celkové délky a celkové výšky. Odchylka od deklarované hodnoty nesmí přesáhnout 5 %.

Délka uložení

Musí být deklarována požadovaná minimální délka uložení, která nesmí být menší než 100 mm. S ohledem na vlastnosti materiálu, na kterém má být překlad uložen, může být požadována větší délka uložení.

Únosnost a poměr zatížení

Výrobce musí deklarovat únosnost překladů. Pokud není stanoveno jinak, musí tato hodnota odpovídat maximálnímu světlému rozpětí s uvážením deklarované délky a minimální požadované délky uložení překladu.

U spřažených překladů musí být únosnost stanovena pro kompletní překlad včetně prvků v doplňkové části, pro které musí být deklarovány základní vlastnosti.

U překladů, určených pro podepření dvou a více stěn, musí výrobce deklarovat omezení v rozdělení zatížení po šířce překladu ve smyslu rozsahu poměrů zatížení, které mohou být použity.

Únosnost v ohybu

Při použití zkušebních metod podle EN 846-9 musí být únosnost v ohybu větší nebo rovna hodnotě deklarované výrobcem a jednotlivá hodnota zatížení při porušení ohybem nesmí být menší než 90 % únosnosti deklarované výrobcem.

Průhyb

Výrobce musí deklarovat zatížení Pd při mezním průhybu δ d, který se nesmí při použití překročit a který nesmí být větší než 1/200 účinného rozpětí. Při použití zkušebních metod podle EN 846-9 pro únosnost v ohybu musí být průhyb ve středu vzorku při zatížení Pd menší nebo roven meznímu průhybu δd.

Pokud se překlad prohýbá vodorovně i svisle, nesmí být mezní průhyb překročen ani v jednom směru.

Únosnost ve smyku

Při použití zkušebních metod podle EN 846-9 musí být únosnost ve smyku větší nebo rovna 50 % hodnoty únosnosti deklarované výrobcem a jednotlivá hodnota zatížení při porušení smykem nesmí být menší než 45 % únosnosti deklarované výrobcem.

Trvanlivost

Výztuž pro zděné překlady musí být zajištěna proti korozi podle požadavků uvedených v tabulce 1.

Spáry mezi nosnými tenkostěnnými tvarovkami a drážky, které tvarovky obsahují, musí být vyplněny betonem nebo maltou. Pokud spáry nejsou vyplněny, tvarovky se uvažují jako nenosné.

Tab 1. Protikorozní ochrana ocelové výztuže zděných překladů bez nosných tenkostěnných

Uhlíkatá ocel bez ochranného povlaku s krytím z obyčejného betonu a)
Označení materiálu/povlaku b)Zděné překlady
Minimální krycí vrstva betonu c) (mm) pro beton třídy d)
34
C20/25 a C25/30C30/37 a vyšší
A5045
B4035
C3025
D2015
E1515
a Pokud výrobce předpokládá, že překlad bude omítnutý (cementovou nebo vápenocementovou maltou) na vnějším líci překladu, pak může být krycí vrstva zmenšena o nejvýše 10 mm.
b Kódové písmeno z levého krajního sloupce v kombinaci s odpovídajícím číslem sloupce 1 až 4 (např. B.4), označuje jednak odkaz na třídu namáhání, jednak označení pro účely identifikace.
c Do celkové tloušťky krytí lze započítat maximálně 10 mm na nosné tenkostěnné tvarovky, viz poznámku dole. Minimální krytí betonem bez uvažování tenkostěnných tvarovek musí být 5 mm.
d Pevnostní třída podle EN 206-1. Např. třída C20/25 je charakteristická hodnota válcové pevnosti 20 N·mm-2 a krychelné pevnosti 25 N·mm-2.
PoznámkaNosné tenkostěnné tvarovky keramické, betonové, vápenopískové, z přírodního nebo umělého kamene podle příslušných EN 771 o pevnosti v tlaku, vyzkoušené podle EN 772-1, o minimálně stejné hodnotě jako u betonu. Drážky a spáry mezi nosnými tvarovkami musí být vyplněny betonem nebo maltou 

Pronikání vlhkosti a osazování

Výrobce musí uživateli poskytnout všechny nutné informace o správném postupu při osazování překladu, aby se zamezilo možnému riziku proniknutí vlhkosti.

Tepelné vlastnosti

Musí být udány detailní tepelné vlastnosti materiálu překladů odkazem na hodnoty tepelné vodivosti v EN 1745, nebo pokud není uvedeno v citované normě, odkazem na hodnoty tepelné vodivosti v evropských normách pro stavební výrobky.

Odolnost proti zmrazování

Musí být deklarováno, zda jsou překlady „mrazuvzdorné“ nebo „nemrazuvzdorné“, pokud to odpovídá podmínkám použití, pro které byl překlad dán do prodeje a ve všech případech, kdy jsou překlady určeny pro vnější použití.

Zděné překlady se klasifikují jako „mrazuvzdorné“, pokud splňují následující podmínky:

a) betonová část překladu je vyrobena z betonu odpovídajícího EN 206-1 a splňujícího požadavky pro podmínky třídy prostředí XF1 podle EN 206-1, a

b) materiál tenkostěnných tvarovek je podobný tomu, který se používá pro zděné prvky odpovídající požadavkům na mrazuvzdornost podle EN 771-1.

Požární odolnost

Musí být stanovena požární odolnost překladů na základě zkoušek překladů, a to buď jako součásti stěny, která má protipožární funkci, nebo jako nosníku podle EN 13501-2, pokud to odpovídá podmínkám použití, pro které byl překlad uveden do prodeje. Případně může být požární odolnost stanovena na základě tabelovaných hodnot pro typ a formu materiálu, aby byla splněna ustanovení evropské normy pro umístění výrobku.

Nasákavost

Musí být stanovena počáteční rychlost nasákavosti u překladů z betonu a zdiva určených pro vnější použití, pokud to odpovídá podmínkám použití, pro které byl překlad uveden do prodeje.

Pokud se překlady zkouší podle EN 772-11 při dodržení doby ponoření podle příslušné části EN 771-1, nesmí být počáteční rychlost nasákavosti zděných překladů větší než deklarované hodnoty.

Propustnost pro vodní páru

Faktor difuzního odporu (dolní a horní hodnota) podle EN 1745 musí být deklarován, pokud to odpovídá použití, pro které byl překlad uveden do prodeje.

Popis a vlastnosti

Výrobce musí poskytnout pro každý výrobek informace podle tabulky 2 a 3 (viz podrobněji v dalším díle).

Označování

Výrobce musí jasně a trvanlivě označit na překladu nebo na jeho balení, dodacím listu a faktuře nebo v doprovodné dokumentaci dodávané s výrobkem následující údaje:

a) číslo a datum vydání této evropské normy EN 845-2;

b) jméno nebo identifikační značku a registrovanou adresu výrobce nebo výrobcem pověřeného zástupce;

c) jednoznačné referenční číslo, název nebo kód, který označí typ výrobku, a určí jeho vztah k jeho popisu a určení.

Dále musí být u překladu vhodně označena poloha, ve které má být překlad osazen, a pro případ, že má překlad podpírat více než jednu stěnu, též část překladu, která má podpírat vnitřní a která vnější stěnu.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *