Valná hromada Cihlářského svazu Čech a Moravy (CSČM), která se konala v Čejkovicích, konstatovala: Rok 2022 byl hektický. Zprvu extrémní nárůst cen na spotovém trhu s energiemi. Následovala pak obava investorů z nedostatku stavebního materiálu, protože vzhledem k vysoké inflaci, byla snaha o investice do nemovitostí. Ta hnala poptávku vzhůru. Ke zklidnění došlo až v posledních dnech. Extrémní nárůst cen na spotovém trhu s energiemi bude silně ovlivňovat situaci cihlářů i v příštím roce.

Vyhláška 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, se stala středním bodem jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. „Jak jsme již konstatovali v minulých tiskových zprávách, tak tato vyhláška vůbec nebyla schopna reagovat na situaci v dodávkách plynu, ale hlavně neodrážela válečnou situaci. Proběhla tři kola jednání a Keramický průmysl navrhl postup pro případné vyhlašování regulačních stupňů, tak že firmy, které jsou jedním velkým subjektem budou reagovat na případné snížení dodávek plynu o 30 % takto: Zastaví polovinu výrobních kapacit, ale druhá polovina bude moci vyrábět bez omezení. Celkové snížení odebraného plynu bude tedy ne 30 % ale 50 %,“ říká tajemník svazu a zástupce Cihelny Štěrboholy Jan Fiala a s povzdechem dodává: „Dále jsem se zúčastnil setkání náměstků MPO se členy Asociace malých a středních podniků AMSP. Byly nám představeny čtyři podpůrné programy, ale všechny mimo firem v Praze, takže jediný cihlář v Praze ostrouhá. Morava to má těžké my lehké.“ (viz. příloha)

Cihelny se připravují na odstávky

Jsou naplánované všechny opravy a odstávky na zimní měsíce. Cihláři tím reagují na apel vlády, abychom se pokusili nalézt úsporu plynu ve svých provozech. Tímto opatřením celý sektor uspoří nejméně 15 % ročního odběru plynu a podpoří napjatou situaci v celé České republice.

Vzhledem k extrémním termínům dodávek náhradních dílů a strojních zařízení (některé termíny byly i rok dlouhé) se museli cihláři této situaci přizpůsobit. Kromě toho se v loňském roce pravidelné odstávky prakticky nekonaly a výrobní linky to nezbytně potřebují. Je nutno uvést stroje do provozních stavů a udělat plánované servisní zásahy.

Členové CSČM na valné hromadě konstatovali, že trh se již začíná konsolidovat. „Máme dostatek zboží na skladech jak v sortimentu, tak v množství,“ tvrdí výrobci.

Pomohl pokles poptávky

Ve 3. kvartálu došlo k výraznému poklesu zahajování bytové výstavby. Ta poklesla o 28 procent. Přičemž v případě rodinných domů to bylo 20 procent a u bytových domů došlo k poklesu dokonce o 45 procent.

Nejistota ohledně finálního znění nového stavebního zákona, který měl podle slibů politických činitelů nastavit příznivější podmínky pro novou výstavbu, situaci ve stavebnictví rozkolísaném energetickou krizí a válkou na Ukrajině ještě zhoršuje.

Ani sebelepší stavební zákon ale Česku a jeho metropoli nepomůže, pokud nebude zajištěn dostatek ploch, na kterých se může stavět. V tom mohou významně pomoci směny nevyužívaných pozemků ve vlastnictví státu za byty od soukromých developerů. Pro novou výstavbu je také potřeba více finančně motivovat města a obce, ve kterých se staví.

Od začátku roku se například v Praze podle aktuálních dat ČSÚ povolilo 3252 nových bytů. Opět se tak ukazuje, že loňský rok s rekordním počtem povolených bytů byl pouze světlou výjimkou. K ní navíc přispěla i stagnace v povolování bytové výstavby v roce 2020 kvůli administrativním problémům spojeným s pandemií a jejich odložení do roku 2021. Rozhodně tedy nejsou pravdivá tvrzení, že by v Praze probíhal stavební boom.

Rozšířit výstavbu ale pomůže jen rychlejší povolování bytů a samozřejmě zajištění dostatku ploch, na kterých se bude stavět. Pak by ceny nových bytů mohly být nižší až o 15 %. Bez nového ambiciózního územního plánu, a hlavně nového prorozvojového stavebního zákona se ale Pražané zlepšení nedočkají. Na ten už bylo loni pozdě, což zemi i metropoli velmi poškozuje.

Ve stavebnictví v současnosti panuje velká nejistota kvůli obrovskému nárůstu cen stavebních materiálů, nedostatku pracovníků a bezprecedentně vysokým cenám energií. To pak dále umocňují velmi drahé úvěry, které zásadně komplikují financování pro většinu stavebních firem i využívání hypoték. Ceny staveb tak výrazně rostou, a často se i prodlužuje termín jejich realizace. Řada veřejných i soukromých staveb včetně rezidenčních projektů se nyní pozastavuje nebo odkládá.


Příloha:

Aktivity na podporu výzkumu, inovací a digitalizace Ministerstva průmyslu a obchodu, jak je cihlářům představil Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek pro řízení Sekce digitalizace a inovací.

PROGRAM The Country for the Future (CFF)

 • podprogram Start-upy (projekt Technologická inkubace)
 • podprogram Inovace do praxe

PROGRAM TREND

 • podprogram Technologičtí lídři
 • podprogram Nováčci

RIS3 strategie

Digitální ekosystém (DES, DEP, DIH)

Program CFF – The Country for the Future

 • na období 2020-2027, alokace 6,1 mld. Kč
 • postupná implementace podprogramů (PP):

PP1 „Start-upy“ – Technologická inkubace start-upů (realizuje agentura CzechInvest) – rozvoj start-upů v tematicky zaměřených inkubačních center, podporována bude rovněž internacionalizace vyspělejších hi-tech start-up společností prostřednictvím „řízeného“ růstu (akcelerace); do realizace je zapojena agentura CzechInvest skrze systémový projekt „Technologická inkubace start-upů“.

Do roku 2027 je v plánu podpořit zhruba 250 inovativních firem; inkubace se zaměří na 7 technologických oblastí klíčových pro další ekonomický rozvoj ČR – mobilitu budoucnosti, umělou inteligenci a IT, kreativní průmysly, kosmické technologie apod.

PP2 „Digitální lídři“ – podpora vzniku a rozvoje center pro digitální inovace (aktuálně realizováno mimo CFF) – podpora infrastruktury pro rozvoj digitalizace a služeb pro digitální inovace zejména v podnicích (digitální inovační huby), a to jak na národní úrovni, tak ve vazbě na aktivity EU v rámci komunitárního programu Digital Europe a Horizon Europe; jedním z výstupů bude poskytování inovačních služeb zejména pro MSP.

PP3 „Inovace do praxe“ – podpora zavádění inovací v MSP – podpora zavádění inovací produktů a postupů v MSP, včetně inovací organizačních; typicky jde o inovaci procesů – zejm. logistika, řízení výroby a dalších procesů v organizaci, jejich propojování v informačních systémech apod.

Program CFF – PP1 Technologická inkubace

Cíl: do konce roku 2027 podpořit asi 250 start-upů; na přímou a nepřímou (služby mentorů) podporu firem alokováno přes 630 mil. Kč.

Proběhla první výzva v rámci témat mobility (Mobility Innovation Hub, MIH), umělé inteligence (AI Hub), kulturních a kreativních průmyslů (Creative BIC) a ekoinovací (EcoTech Hub) a o podporu požádalo více než 100 subjektů, probíhá hodnocení připravovány klíčové aktivity Space hub, Tech4Life a CERN BIC.

Program CFF – PP3 Inovace do praxe

+ Podpora zavádění inovací postupů, produktů a organizačních inovací v podnicích (MSP)

+ Postupný náběh programu; ukončené veřejné soutěže:
1. VS – 05/2020 – podpořeno 9 projektů za 74 mil. Kč.
2. VS – 08/2020 – 33 projektů (zaměření na COVID) za 215 mil. Kč.
3. VS – 08/2021 – podpořeno 88 projektů za 576 mil. Kč.

Další soutěže financovány z Národního plánu obnovy:
4. VS (500 mil. Kč) – 116 podaných žádostí, probíhá hodnocení, výsledky v 01/2023.
5. VS (500 mil. Kč) – předpoklad vyhlášení (zahájení příjmu žádostí) na jaře 2023.

Specifika vyplývající z NPO:

DNSH princip, digi-tagging (projekty plnící digitální cíle) a administrace v MS2014+, zvýšený důraz na střet zájmů apod.

Náklady projektů:

 • neinvestiční podle článku 28 a 29 GBER (osobní náklady, odpisy, smluvní výzkum, nepřímé náklady), záleží ale na typu inovace,
 • investiční v režimu de minimis,
 • trvání v délce max. 36 měsíců,
 • podpora max. 50 % ze způsobilých nákladů (max. 20 mil. Kč).

PROGRAM TREND

Program MPO na podporu aplikovaného výzkumu implementovaný Technologickou agenturou ČR. Celková předpokládaná podpora: 9,7 mld. Kč. Trvání programu: 2020 – 2027.

Podprogram PP1 „Technologičtí lídři“ – zvýšení konkurence-schopnosti podniků a posílení jejich stávajících VaV aktivit

Podprogram PP2 „Nováčci“ – nastartování vlastních výzkumných aktivit („nováček“ – dosud získal podporu na VaV max. 1 mil. Kč). – definice Nováčka je stanovena jako podnik, který v posledních pěti letech před podáním žádosti nečerpal veřejnou podporu na aktivity VaV, a to ani daňovou podporu – která by souhrnně překračovala 1 mil. Kč.

 • Podpora na výzkum a vývoj konkrétního aplikovaného výsledku s tržním uplatněním (prototyp, ověřená technologie apod.), doložením studií uplatnění na trhu,
 • příjemci: podniky, případně ve spolupráci s VO,
 • intenzita podpory: až 70 % v PP1 (v PP2 80 %),
 • délka projektů: až 5 let,
 • způsobilé náklady: osobní, nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, další provozní, subdodávky a ostatní služby, doplňkové (režijní).

PP1 Technologičtí lídři

Aktuálně probíhá hodnocení projektů v soutěži v podprogramu Lídři (6.VS). Alokace soutěže: 2 mld. Kč. Doručeno bylo přes 500 žádostí o podporu, vyhlášení výsledků: 12/2022. Trvání projektů v délce 12 – 60 měsíců.

Podpora max. 70 % ze způsobilých nákladů (max. 25 mil. Kč).

Podniky + další účastníci (může být i výzkumná organizace).

Náklady neinvestiční (osobní, subdodávky, ostatní přímé, nepřímé).

70 % alokace dedikována pro MSP, oborově široce zaměřená.

Speciální soutěže zaměřené na technologie „5G“ (vyhlašované v rámci Lídrů)

Probíhá příjem žádostí do 23.11.2022 (8.VS). Celková alokace 300 mil. Kč. Financováno z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3. Výsledky budou vyhlášeny 5/2023

Trvání projektů v délce 12 – 36 měsíců 

Podpora max. 70 % ze způsobilých nákladů (max. 15 mil. Kč)

Podniky + další účastníci (DÚ může být i výzkumná organizace)

Náklady neinvestiční (osobní, subdodávky, ostatní přímé, nepřímé)

PP2 Nováčci

Plánovaná soutěž v podprogramu Nováčci (9.VS)

Příjem žádostí: 24. 11. 2022 – 11. 1. 2023, vyhlášení výsledků: 30. 6. 2023. Alokace 200 mil. Kč.

Podniky („nováček“) + alespoň 1 výzkumná organizace.

Podpora max. 80 % ze způsobilých nákladů (max. 15 mil. Kč).

Náklady neinvestiční (osobní, subdodávky, materiál, režie).

Trvání projektů v délce 12 – 48 měsíců.

Zahájení realizace projektů: v rozmezí 07-09/2023.

PP1 Technologičtí lídři

Příští soutěž v podprogramu Lídři (10.VS):

 • Plánovaná podle možností státního rozpočtu.
 • Vyhlášení v průběhu roku 2023, nejspíše Q2.
 • Zvažuje se možnost financování z Národního plánu obnovy, na tom je závislá výše alokace.
 • Parametry – obdobné jako v předchozích soutěžích Lídrů (6.VS), ale případně s požadavky NPO.

Co je Národní RIS3 strategie?

 • zajišťuje efektivní zacílení evropských, národních a soukromých finančních prostředků,
 • vede k posílení inovační kapacity,
 • zaměření na prioritně vytyčené perspektivní oblasti s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i krajské úrovni,
 • podpora při snižování nezaměstnanosti,
 • posiluje konkurenceschopnosti ekonomiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

RIS3 = Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation

RIS3 = základní podmínka pro uskutečňování intervencí z fondů EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v období 2021-2027.

Více na portálu RIS3.CZ


Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *