Návrhové hodnoty tepelných vlastností zdiva cihel a pálených zdicích prvků stanoví pro potřeby navrhování a hodnocení stavebních konstrukcí s potřebnou bezpečností nepřekročení těchto hodnot v praxi pro klimatické podmínky a konstrukční zvyklosti v ČR ČSN 73 0540-3:2005. Je možné použití i jiných hodnot, např. stanovených postupem podle EN 1745, ale je vždy na straně stavitele stavby prokázat zejména, že tyto hodnoty skýtají obdobnou bezpečnost návrhu jako návrhové hodnoty stanovené podle ČSN 73 0540-3:2005. ČSN 73 0540-3 uvádí tyto tepelné ekvivalentní vlastnosti zdiva z pálených zdicích prvků.

Normové požadavky na zděné vnitřní a vnější stavební konstrukce. Technické požadavky na tepelné a vlhkostní vlastnosti zděných stavebních konstrukcí stanoví ČSN 73 0540-2:2005/Z1.

Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

V zimním období musí stavební konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φa 60 % vykazovat v každém místě vnitřní povrchovou teplotu θsi, ve °C, podle vztahu:

θsi θsi,N

kde θsi,N je požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty, ve °C, stanovená ze vztahu θsi,N = θsi,cr + Δ θsi kde je

θsi,N – kritická vnitřní povrchová teplota, ve °C, při které by vnitřní vzduch s návrhovou teplotou θai a návrhovou relativní vlhkostí φi podle ČSN 73 0540-3 a ČSN 73 0540-4 dosáhl kritické vnitřní povrchové vlhkosti φsi,cr . Hodnoty kritických vnitřních povrchových teplot θsi,N pro požadované kritické vnitřní povrchové vlhkosti φsi,cr ve výši 80 % a 100 % jsou v tabulkách v ČSN 73 0540-3, výpočtový postup jejich stanovení je v ČSN 73 0540-4. Pro kritickou vnitřní povrchovou vlhkost φsi,cr = 100 % je kritickou vnitřní povrchovou teplotou θsi,N teplota rosného bodu θw;

φsi,cr – kritická vnitřní povrchová vlhkost, v %, je relativní vlhkost vzduchu bezprostředně při vnitřním povrchu konstrukce, která nesmí být pro danou konstrukci překročena. Pro stavební konstrukce včetně zdiva je kritická vnitřní povrchová vlhkost φsi,cr = 80 %. Pro výplně otvorů je kritická vnitřní povrchová vlhkost φsi,cr = 100 %;

φi – návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu, v %, stanovená pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN 73 0540-3 bez bezpečnostní vlhkostní přirážky Δφi = 0 %. Kromě prostorů s vlhkými a mokrými provozy se uvažuje φi = 50 %;

θai – návrhová teplota vnitřního vzduchu, ve °C, stanovená pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN 73 0540-3;

Δθsi bezpečnostní teplotní přirážka, ve °C, zohledňující způsob vytápění vnitřního prostředí a tepelnou setrvačnost konstrukce stanovená pro výplně otvorů a pro ostatní konstrukce z tabulky uvedené v normě.

Součinitel prostupu tepla

Stavební konstrukce a výplně otvorů vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi 60 % součinitel prostupu tepla U, ve W·m-2·K-1 takový, aby splňoval podmínku:

U UN

kde UN je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W·m-2·K-1.

Splnění podmínky vztahu pro doporučenou hodnotu UN je vhodné pro energeticky úsporné budovy. Požadovaná a doporučená hodnota UN se stanoví:

a) pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C (pobytové místnosti) a pro všechny venkovní teploty podle dále uvedené tabulky;

Převažující návrhová vnitřní teplota θim , ve °C, odpovídá návrhové vnitřní teplotě θi většiny prostorů v budově. Za budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C, pro které platí tabulka (Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN , pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C), se považují všechny budovy obytné (nevýrobní bytové), občanské (nevýrobní nebytové) s převážně dlouhodobým pobytem lidí (např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné budovy, pokud vypočítaná převažující návrhová vnitřní teplota je v intervalu od 18 °C do 24 °C včetně.

Tab.: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN , pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C

Popis konstrukce, vybrané konstrukce z ČSN 73 0540-2, kde se požadavky týkají zděných konstrukcí. Pro srovnání je uveden požadavek na svislé výplně otvorů.Součinitel prostupu tepla UN [W·m-2·K-1]
Požadované hodnotyDoporučené hodnoty
Stěna vnější Střecha strmá se sklonem nad 45°těžká konstrukce (zdivo)0,380,25
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru Strop a stěna vnější z částečně vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí0,750,50
Stěna mezi sousedními budovami Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,050,70
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,300,90
Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí Pro rámy nových výplní otvorů přitom platí Uf 2,0 W·m-2·K-1nová1,71,2
upravená2,01,2
Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve stěně a strmé střeše, z vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí3,52,3
Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 1,51,1

Poznámka: Požadované a doporučené hodnoty UN se do hodnoty 0,4 zaokrouhlují na setiny, od hodnoty 0,4 včetně do hodnoty 2,0 na pět setin a nad hodnotu 2,0 včetně na desetiny.

K uvedeným požadovaným/doporučeným hodnotám se uvádí:

1. Požadované a doporučené hodnoty UN ze vztahů v tabulce se do hodnoty 0,4 zaokrouhlují na setiny a od hodnoty 0,4 včetně do hodnoty 2,0 na pět setin a nad hodnotu 2,0 včetně na desetiny.

2. Pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a venkovního vzduchu na vnějším povrchu konstrukce (měřeno podél systémové hranice budovy) se uplatňují požadované hodnoty pro vnější stěny; ve větší vzdálenosti platí požadované hodnoty uvedené či stanovené pro podlahy a stěny přilehlé k zemině. Pro toto hodnocení lze zahrnout i tepelnou izolaci podél základů, pokud navazuje na tepelnou izolaci stěny.

3. Při cíleném využití sluneční energie, rekuperace tepla, nebo elektrické energie na vytápění a při návrhu nízko-energetických domů je vhodné dosahovat ⅔ hodnot doporučených.

4. Součinitel prostupu tepla U odpovídá průměrné vnitřní povrchové teplotě θisim sledované konstrukce; zahrnuje tedy vliv tepelných mostů v konstrukci obsažených (viz ČSN 73 0540-4). Vliv tepelných mostů v konstrukci lze zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší než 5 % součinitele prostupu tepla.

5. Při návrhu a ověření konstrukcí je vhodné uvažovat předpokládané změny užívání v průběhu životnosti budovy.

6. U budov s odlišnými vytápěnými zónami ve smyslu EN 832 se požadavky stanovují pro každou vytápěnou zónu samostatně podle převažující návrhové vnitřní teploty vytápěné zóny.

7. Sousední vytápěné byty se považují za prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně, sousední temperované byty a provozovny se považují za částečně vytápěné prostory a sousední občasně vytápěné byty a provozovny se považují za nevytápěné prostory. Částečně vytápěný prostor má teplotu mezi teplotou vytápěného a nevytápěného prostoru, v rozmezí do 20 % od jejich průměru. Částečně vytápěný prostor může být vytápěn i nepřímo.

8. Při provádění změn užívaných budov v zimním období (např. nástavby, vestavby, přístavby) je nutné zajistit tepelnou ochranu i dočasně ochlazovaných konstrukcí tak, aby nedocházelo k jejich poruchám a vadám.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *