Určující vlastnosti tepelných vlastností jsou fyzikální vlastnosti materiálů, výrobků a zdiva, a referenční podmínky, na kterých je přímo závislá hodnota tepelné veličiny. Znalost těchto vlastností a referenčních podmínek je nutná pro správnou praktickou interpretaci tepelné veličiny, výsledku zkoušky, vzájemné porovnávání tepelných vlastností jednotlivých výrobků, zdiva z různých typů zdicích prvků a musí být proto uváděny souběžně s danou tepelnou veličinou.

Určující vlastnosti ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti, popř. tepelného odporu zdicích prvků jsou:

– hmotnostní vlhkost v %;

– objemová hmotnost v suchém stavu v kg·m-3;

– objemová hmotnost v suchém stavu cihelného střepu v kg·m-3;

– střední teplota při měření tepelného odporu ve °C;

– typ zdicích prvků LD/HD;

– rozměry, tvar a geometrické vlastnosti zdicích prvků – počet řad otvorů, počet otvorů v řadě, řazení otvorů ve směru tepelného toku (střídavě, za sebou), tvar otvorů, tloušťka obvodových a vnitřních žeber, poměrný objem otvorů, souhrnná tloušťka vnitřních a obvodových žeber, viz. EN 771-1/A1, popř. Příloha B EN 1745;

– rovinnost styčných ploch u zdicích prvků s tenkou ložnou spárou.

malt pro zdivo jsou:

– hmotnostní vlhkost v %;

– objemová hmotnost v suchém stavu v kg·m-3;

– střední teplota při měření součinitele tepelné vodivosti ve °C (obvykle 10 °C).

Pro analýzu výsledků, porovnávání vlastností jednotlivých typů zdicích prvků, popř. tepelněizolačních malt je vhodné sledovat nejen objemovou hmotnost cihelného střepu, ale i vybrané vlhkostní vlastnosti, nasákavost při plném ponoru a její závislosti na čase, nasákavost při varu, vzlínavost, to je vlastnosti vhodné pro nepřímou analýzu otevřené/uzavřené pórovitosti a distribuce pórů.

Určujícími vlastnostmi ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti, popř. tepelného odporu zdiva, jsou vedle údajů jednotlivých komponent, to je zdicích prvků a malt pro zdění, popř. omítek, zejména tyto vlastnosti:

– tloušťka zdiva bez povrchových úprav;

– objemová hmotnost zdiva bez povrchových úprav v kg·m-3;

– součinitel tepelné vodivosti malt pro zdění a omítky ve W·m-1·K-1;

– geometrické uspořádání zdicích prvků ve zdivu;

– způsob zdění – tloušťka ložné a styčné spáry a jejich tvarové řešení;

– způsob maltování ložné spáry, v celé tloušťce zdiva, v pruzích šířky apod.;

– úpravy povrchu zdiva, zatřením spár povrchů omítkou;

– tloušťky dalších vrstev při vícevrstvém zdivu.

Referenční podmínky jsou okrajové podmínky pro provedení zkoušky nebo výpočtu, které v průběhu zkoušky musí být monitorovány a udržovány na požadované úrovni stanovené zkušební normou, popř. musí být použity při výpočtu ve formě okrajových podmínek. Referenční podmínky uvádí zkušební nebo výpočtové normy a jsou jimi teploty vzduchu při površích zdiva, součinitele přestupu tepla, střední teplota při zkoušce apod.

Výše uvedené referenční a určující podmínky zdiva a jeho komponent musí být uvedeny v protokolu o zkoušce, aby měl potřebnou vypovídací schopnost a praktický význam. Je-li stanoven tepelný odpor zdiva včetně omítky, musí být tato skutečnost výslovně zdůrazněna. Pak se jedná o tepelný odpor zdiva s omítkou.

Tepelné vlastnosti zdiva z pálených zdicích prvků

Tepelnětechnické vlastnosti zdiva z pálených zdicích prvků jsou dlouhodobě experimentálně sledovány v rámci posuzování shody výrobků jednotlivých výrobců. Následující tabulka uvádí popis jednotlivých typů fragmentů zděných konstrukcí, které kromě položky 9 tvořily podklad pro stanovení návrhových hodnot ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti v rámci revize ČSN 73 0540-3. Měření probíhala na fragmentech zdiva zhotovených členy Cihlářského svazu Čech a Moravy.

Označení Popis zdiva a jeho prvků – výpis z protokolů o zkouškáchObjemová hmotnost zdiva v kg·m-3 
1Pálený zdicí prvek 36 P+D; (247/365/238); ložná spára – zdicí malta IP 35 W – v plné tloušťce zdiva; styčná spára – na suchu; oba povrchy opatřeny stěrkou z lehčené omítky IP18 E tl. 5 mm.717
2Pálený zdicí prvek 40 P+D; (247/400/238); ložná spára – zdicí tepelněizolační malta Porotherm ISO-Fertigmörtel v plné tloušťce zdiva; styčná spára – na suchu.755
3Pálený zdicí prvek PTH 44; (247/440/238); ložná spára – zdicí tepelněizolační malta Porotherm ISO-Fertigmörtel; povrchy oboustranně zatřeny. 660
4Pálený zdicí prvek 36,5 P+D; (247/365/238); ložná spára – zdicí teplá malta v plné tloušťce zdiva; styčná spára – na suchu.667
5Pálený zdicí prvek 44 P+D; (245/440/238) ložná spára – malta MVC 011 – 4x přerušené maltování; oba povrchy opatřeny omítkou MVC 072 v tl. 10-15 mm.865
6Pálený zdicí prvek 36,5 P+D; (245/365/238); ložná spára – malta MVC 011 – 3x přerušené maltování; oba povrchy opatřeny lehčenou omítkou s vlákny MVCv 037 v tl. 10-15 mm.714
7Pálený zdicí prvek 380; (240/380/238); vyzděno na maltu MVC 011 – 3x přerušené maltování ložné spáry; oba povrchy opatřeny omítkou MVC 072 v tl. 10-15 mm.587
8Pálený zdicí prvek 38 P+D; (247/380/238); ložná spára – malta MVC 011 1x přerušené maltování; oba povrchy zatřené omítkou MVC 072.792
9Pálený zdicí prvek 44 P+D SI; (247/440/238); 35 řad otvorů; objemová hmotnost cihelného střepu 1 467 kg∙m-3; ložná spára – tepelněizolační malta λ= 0,20 W·m-1·K-1; maltování nepřerušené; povrchy oboustranně zatřeny omítkou.605
10Pálený zdicí prvek 44 Si (247/440/238); 35 řad otvorů; objemová hmotnost cihelného střepu 1 411 kg∙m-3; ložná spára – tepelněizolační malta v plné tloušťce zdiva, tl. 10 mm, oba povrchy zatřeny tepelněizolační maltou v tloušťce 7 mm. 677

Návrhové hodnoty vlhkostních vlastností zdiva

Národní návrhový obsah vlhkosti ve smyslu EN 1745, tedy návrhovou hmotnostní vlhkost u v %, pro experimentální nebo výpočtové stanovení návrhových hodnot ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti λev,u ve W·m-1·K-1, popř. tepelného odporu RU v m2·K·W-1 stanoví ČSN 73 0540-3:2005 těmito hodnotami:

– pro vnější zdivo (vnější zděné konstrukce) zhotovené z plných cihel uu = 1,5 %;

– pro vnější zdivo (vnější zděné stavební konstrukce) zhotovené z děrovaných zdicích prvků uu = 1,0 %,

– pro vnitřní zdivo (vnitřní zděné stavební konstrukce) uu = u23/80 = 0,5 %.

Národní návrhový obsah vlhkosti vnitřních konstrukcích rovný ustálené sorpční vlhkosti u23/80 byl experimentálně stanoven v roce 1999 ve Výzkumném ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti zkouškami na širokém vzorkovacím celku pálených zdicích prvků z převážného počtu cihelen v ČR.

Národní návrhový obsah vlhkosti vnějších konstrukcí byl stanoven statistickým vyhodnocením souboru dat okamžitých vlhkostí zdiva realizovaných staveb rodinných domků, který byl předmětem zprávy „Vlhkost ve zdivu z děrovaných cihelných prvků v závislosti na stáří budov“ [CSI, a.s. 2003].

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *