Jedna z prvních těžkých šikmých střech byla realizována na energeticky pasivním domě HELUZ TRIUMF. Její nosnou konstrukci tvoří keramobetonové panely HELUZ, které se ukládají na štítové a vnitřní nosné stěny.

Konstrukce střechy z odolných masivních keramobetonových panelů HELUZ má vysoký uživatelský standard. Mezi její přednosti patří trvanlivost, výhodné statické přitížení stavby, zvýšení tepelné akumulace a zlepšení zvukové izolace (Rw > 48 dB). Lépe se také dosáhne neprůvzdušnosti pro energeticky pasivní domy. Kvalita provedení je vysoká, protože konstrukce nepotřebuje fólie ze strany interiéru ani minerální vlnu do roštu. Střecha tedy má řadu výhod pro stavby s nízkou energetickou náročností.

Těžká střecha

Doporučený sklon střešní roviny je 25°, je však možné dosáhnout i sklonu až 40°. Keramické stropní panely se kladou na štítové, obvodové a vnitřní nosné stěny rovnoběžně s okapovou hranou. Těžká střecha může být pultová nebo sedlová, její konstrukce je ideální pro obdélníkový půdorys stavby. Panely se standardně vyrábějí s jednostranně vyčnívající výztuží o délce zhruba 100 mm. Keramické stropní panely HELUZ se používají nejčastěji v bytových a občanských stavbách, ale jejich použití je možné i v průmyslových a zemědělských objektech do světlosti místností až 7 metrů. Keramické panely HELUZ jsou po uložení na stěny ihned únosné.

Doporučená skladba střešní konstrukce: Skládaná krytina – latě – kontralatě – pojistná hydroizolace – tepelný izolant – parozábrana (např. asfaltový pás) – keramobetonové panely HELUZ – vnitřní omítka.

Postup při stavbě

Obvodové a vnitřní stěny se vyzdí do předepsané výšky, z vnitřní strany se připraví bednění ztužujícího věnce. Podélný věnec se betonuje ve dvou etapách: v první se do bednění vloží výztuž, která se ukotví do příčných stěn. Třmeny přesahují do druhé úrovně věnce. Následuje betonáž a dokončí se štítové stěny – jejich koruna vytvoří finální spád střechy.

Předtím, než se začnou pokládat panely, je třeba zkontrolovat, zda je koruna všech nosných stěn skutečně rovná. Pokud je odchylka větší než 5 mm na dva metry, nebo je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem pro uložení panelu větší než 10 mm, je třeba zdivo vyrovnat maltou. Zdi z nebroušených cihel se maltou vyrovnávají pokaždé. Poté se na šířku uložení stropu a ztužujícího věnce pokládá těžký asfaltový pás o tloušťce 3,5 mm.

Také čtěte: Keramobetonový strop a jeho varianty

Za pomoci jeřábu

Keramické stropní panely se kladou pomocí jeřábu. Při objednání jeřábu je třeba počítat s místem pro jeho zakotvení a délkou ramene pro vykládku a uložení panelů. Nejtěžší panely mají hmotnost 3,5 tuny, takže se při jejich ukládání na nosné stěny musí dohlédnout, že manipulace bude bezpečná a panely se nepoškodí. Při vykládání je třeba vycentrovat závěs, aby při manipulaci nedošlo k rozhoupání panelu a k jeho poškození při ukládán.

Následně se panely opět za pomoci jeřábu ukládají od okapové hrany směrem k hřebeni střechy. Konstrukce těžké šikmé střechy je použitelná pro obdélníkový půdorys domu a sedlovou nebo pultovou střechu. Maximální světlost místností je 6,0 m. Hloubka uložení činí minimálně 125 mm, na vnitřní nosné stěny s hloubkou 240 mm to je potom 120 mm.

Po uložení na stěny ihned únosné

Keramobetonové panely HELUZ tvoří keramické stropní vložky a železobetonová žebra s nadbetonávkou. Základní panel má šířku 1200, 900 a 600 mm, doplňkový 1000 a 700 mm. Panel se zvýšenou únosností má šířku 1200 mm. Výška panelu je 230 mm, maximální délka 6250 mm. Keramobetonové panely HELUZ jsou po uložení na stěny ihned únosné.

Při kladení panelů na nosné zdi a železobetonový věnec nebo průvlak je třeba dbát na jejich přesné uložení – nejlepší je označit si jejich délku na těžkém asfaltovém pásu. Na vnitřní nosné stěny se panely ukládají na délku minimálně 125 mm, v příčném směru je délka jejich uložení 25 až 50 mm. Vyčnívající výztuž většinou směřuje do ztužujícího věnce na obvodovém zdivu, montážní podpěry nejsou při ukládání na zdivo s délkou uložení panelu ≥ 125 mm potřebné.

Po uložení panelů se po obvodu střešní roviny vyzdí věncovky. Každou třetí věncovku se doporučuje zafixovat pomocí ohnutého drátu k výztuži obvodového věnce. Za věncovky se pak vloží tepelná izolace. Následuje výztuž druhé úrovně podélného věnce a také po obvodu střechy. Takto připravená konstrukce se nakonec zabetonuje.

Betonáž

Pro betonáž spár se používá beton s kamenivem o zrnitosti maximálně 4 mm, pevnostní třídy C16/20 – XC1, měkké konzistence S3. Zároveň se betonuje také ztužující věnec (beton s kamenivem o velikosti zrna 16 mm). Beton se zhutní. Beton se během prvních dnů po betonáži vlhčí vodou. Před dostatečným zatvrdnutím betonu ve spárách je potřeba zamezit pohybu panelů např. vlivem zatížení stavebním materiálem. Na zabetonované stropní panely se pokládá hydroizolace ve formě asfaltových pásů, která plní funkci i parozábrany a vzduchotěsné vrstvy (pokud se neprovádějí vnitřní omítky). Na ocelové profily se uloží pomocné krokve, kterými se vymezí prostor pro tepelnou izolaci.

Do prostoru mezi pomocnými krokvemi se ukládá tepelná izolace ve dvou vrstvách tak, aby se pásy vzájemně nepřekrývaly. Pro zateplení těžké šikmé střechy lze využít velké množství obdoby nadkrokevních systémů s různými tepelnými izolacemi (např. systémy od společnosti Bramac nebo Rockwool)Dokončená střecha se skládanou střešní krytinou. Na vrstvu tepelné izolace se pokládá pojistná hydroizolace. Následuje připevnění střešních latí a kontralatí, na které se pokládá krytina.

Dodatečné prostupy ve stropních panelech

Dodatečné prostupy se do stropních panelů mohou zhotovit pouze v místě keramických tvarovek tak, aby se neporušila nosná betonová žebra. Tím je šířka prostupu limitovaná na 230 mm. Zároveň platí omezení maximální délky prostupu na 300 mm a zákaz umístění prostupu v krajních čtvrtinách délky panelu.

Pokud by bylo třeba umístit dodatečný prostup ve středních čtvrtinách délky panelu a nebo by byl nutný prostup s větší délkou, je třeba konzultace se statikem. Pro realizaci prostupů se doporučuje používat speciální jádrové vrtáky o průměru do 230 mm. Mohou se použít také vrtáky do betonu – nad keramickou tvarovkou se pak vrtá s příklepem, ve tvarovce pak bez příklepu.

O pomoc s návrhem těžké šikmé střechy se obraťte na technické poradce společnosti HELUZ. Další informace získáte na webovém portálu HELUZ pro projektanty.

Více na www.heluz.cz

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *