V následujícím příspěvku si něco řekneme o zásadách pro správné provádění cihelných staveb. Upozorníme na  význam kvalitní projektové dokumentace i na důsledky případných změn, řekneme si něco k uspořádání staveniště, k přesnosti výstavby konstrukcí, osazení oken, překladů a stropů. Připomeneme si také zásady, které musíme dodržovat při vnějším a vnitřním omítání  zdiva.

Dobrá prováděcí dokumentace šetří peníze

Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení představuje často desítky hodin, které stráví investor i projektant nad jeho konečnou podobou. Přemýšlí se o každém detailu, který by dům a bydlení v něm zlepšil, hledají se nadčasová řešení, která nebude nutné v průběhu let měnit.

Hlavním cílem a záměrem pak je ideální přenesení návrhu do reality tak, aby konstrukce domů vykazovaly navržené vlastnosti. To znamená, že kvalitní prováděcí dokumentace šetří peníze investorovi.

Cihelný blok HELUZ zajistí kvalitu konstrukce

Dbát a respektovat musíme i  požadavky na konstrukce. To znamená na mechanickou odolnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Dále pak na bezpečnost a přístupnost při užívání konstrukcí, na ochranu proti hluku, úspory energie a ochranu tepla a v neposlední řadě na udržitelné využívání zdrojů. Zásadou také je, že jednoduchý plášť budovy nese i menší riziko vad a technických problémů při stavbě domu.  Kvalitní cihelný blok nám zajistí požadované vlastnosti konstrukce.

Zabudování zdicího bloku do konstrukce je velmi jednoduché s ohledem na vlastnosti konstrukce. U jednovrstvé konstrukce je menší riziko vzniku vady při realizaci oproti vícevrstvé konstrukciPlatí, že jednoduchost vede k dobré kvalitě díla. Stavební bloky HELUZ  musíme zabudovat s respektováním jejich vlastností. 

Klimatické podmínky mohou vážně poškodit stavbu

Při správném provádění staveb si musíme dávat pozor také na klimatické podmínky.  Pokud se nerespektují, často dochází k znehodnocení konstrukce – statika (např. přemrznutí malty), k zvýšené vlhkosti konstrukce, což má vliv na provádění omítek.

Nerespektování klimatických podmínek při stavbě domu má vliv na ostatní konstrukce a materiály zejména v interiéru v důsledku vysychání (výrobky ze dřeva). Má to rovněž vliv na zvýšenou vlhkost v interiéru během prvních let bydlení (diskomfort – rosení oken, větší nároky na větrání apod.)

Vždy správně založit první řadu zdiva

U neprofesionálů nebo stavebních laiků bývá častou chybou špatné založení první řady zdiva z broušených cihel. Cihelné bloky nelze vyrovnávat pomocí klínků, úlomků cihel apod. Tím dochází ke snížení únosnosti konstrukce v nejnamáhavějším místě budovy a ke snížení pevnosti zdiva v důsledku nerovností v ložné spáře.

U broušených cihel je nutné při zakládání provést dokonalé vyrovnání zakládací malty. První řada zdiva se pokládá na dostatečně pevný, rovný a „přilnavý“ povrch. Cihelné bloky můžeme pokládat přímo na beton,  na natavené asfaltové pásy. Nelze je pokládat na PVC či jiné fóliové materiály. Je nutné vrstvu izolace nejdříve přebetonovat (ideálně v celé ploše základů).

Zakládací malta se vždy  nanáší na pevný, rovný a přilnavý povrch.

K zásadám správného provádění cihlových staveb patří také dodržování technologických postupů a používání vhodných materiálů při zdění a osazování oken. 

U komínů nejdříve revize a pak teprve  zatopit

Pokud hovoříme o zásadách pro správné provádění cihlových staveb, nesmíme  opomenout ani komíny a připomenout si několik zásad.  Při volbě komínového tělesa je nutné znát kotel (spotřebič) – pozor na záměny. Na kotel na tuhá paliva je jiný typ komínu, než na plynový kotel. Správně musí být nadimenzovány spalinové cesty a nastavení výšky sopouchu pro napojení spotřebiče. U komínů platí zásada – nejdříve revize a poté zátop.

Jen omítnuté zdivo dobře zatěsní dům

Omítky se provádí podle pravidla: „nikde nesmí být vidět cihla“. Rovněž povrchové úpravy mají zásadní vliv na stavebně fyzikální vlastnosti (utěsnění zdiva – teplo, zvuková izolace, Blower door test).

Zdivo nabývá svých užitných vlastností až po omítnutí (pravidlo: nikde nesmí být vidět cihla). Na vnější omítky na tepelněizolační cihelné bloky se používá:

  • omítkový systém s tepelněizolační jádrovou omítkou,
  • omítkový systém s lehčenou jádrovou omítkou.

Do cihlových bloků HELUZ vrtat bez“ příklepu“

Důležité je dodržování správných zásad při kotvení. Pokud je porušíme, sníží se únosnost kotevního bodu. Zásadně vrtáme do cihelných bloků HELUZ bez příklepu. Je nutné zvolit odpovídající kotvy cihelnému zdivu a zatížení. Při využívání zateplovacího systému (ETICS), je nutné používat šroubovací hmoždinky (ne kotvy s natloukacím trnem).

Je dobré mít při ruce i prováděcí příručku, která vám při stavbě poradí, pomůže a upozorní jak postupovat a neopomenout zásady provádění cihlových staveb.

Dodržovat zásady pro správné provádění cihlových staveb se vždy vyplácí

Uvedené zásady pro správné provádění cihlových staveb ukazují, že i stavba domu vyžaduje jasná a přesná pravidla. Nedodržování těchto zásad  nám často stavbu prodraží, poškodí a někdy i může vytvořené dílo zničit.

Zdroj: HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *