V pracovní verzi je mimo jiné připravena i Vyhláška o skupinách stanovených stavebních výrobků, která upravuje skupiny výrobků určených k posuzování a ověřování vlastností. Určuje systémy posuzování stálosti vlastností a požadavky na tyto systémy posuzování. Dále stanovuje podrobnosti k povinnostem hospodářských subjektů i autorizovaných osob a pravidla pro zveřejňování CZ prohlášení o vlastnostech, prohlášení distributorů o vlastnostech a prohlášení o veřejném uznávání na internetu. Je nutné zpracovat ještě vyhlášku o vlastnostech a jejich úrovní pro jednotlivé stavební výrobky, aby projektant mohl navrhnout stavbu bezpečnou. Zde je před námi ještě velký kus práce, říká Ing. PETR KUČERA, technický ředitel Centra stavebního inženýrství a.s.

 • Člověk Jako vy přicházející do styku se stavební legislativou nejen jako uživatel, ale též se pohybujete v blízkosti její tvorby, jak vidíte nejbližší budoucnost, která může ovlivnit sektor stavebnictví?

V každém případě největším evergreenem stavební legislativy v současné době je stavební zákon a s ním i rekodifikace stavebního práva. Současný stavební zákon má po 12 letech platnosti 24 novel. V délce procesu vydání stavebního povolení se Česká republika vyskytuje na velmi nelichotivém 156 místě ze 190 sledovaných. Je zřejmé, že tuto situaci nevyřeší novela jednoho zákona, ale hovoří se o rekodifikaci stavebního práva, která by měla přinést kýžený výsledek – jedna stavba, jedno povolení. Do tohoto procesu se angažuje i premiér Andrej Babiš, který má představu, že nový stavební zákon bude schválen k 1. 1. 2021. Nový stavební zákon označil za jeden z nejdůležitějších zákonů, který chce jeho vláda prosadit.

 • V čem spatřujete přínos a možnosti uplatnění?

Věcný záměr zákona připravila Hospodářská komora ve spolupráci s MMR. I když je to předmětem kritiky, že zákon vzniká pod vlivem developerů na druhé straně se domnívám, že kdyby zákon připravovali stejní lidé jako předešlé novely, pravděpodobně by nedošlo k takovým změnám které jsou očekávány.

 • Které to jsou?

Nový stavební zákon by měl zásadně zkrátit povolovací řízení staveb. Věcný záměr zákona slučuje územní řízení, stavební řízení a EIA do jednotného povolovacího procesu. Ke zkrácení procesu zákon zavádí, tzv. fikci souhlasu, což znamená, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude to považováno za kladné stanovisko. Nový stavební zákon sjednocuje kompetence pod nově vytvořený Nejvyšší stavební úřad, který bude podřízeným orgánem MMR. V současnosti stavební řízení spadá pod devět ministerstev.

 • Je toho možné dosáhnout při současném uspořádání státní správy?

Předpokládá se zřízení nejvyššího stavebního úřadu, který bude nadřízeným orgánem krajských stavebních úřadů, jejichž územní pracoviště budou v dnešních obcích s rozšířenou působností. Tato změna bude velkým předmětem kritiky, neboť se dotkne současného rozložení sil příslušných úředníků.

 • Jaké další změny zákon připravuje?

U nepovolených staveb, v jejichž případě nebylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby, nebude možné dodatečně stavbu povolit. V těchto případech bude rovnou vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. Zákon si klade za cíl i postupnou elektronizaci stavební agendy a ukládání projektové dokumentace do centrálního úložiště. Do něj budou mít přístup stavební úřady i dotčené orgány, které získají přístup vždy k její aktuální verzi.

 • V jakém stavu je v současné době?

Věcný záměr zákona byl dán do připomínkového řízení a k danému termínu je podáno 1641 připomínek.

 • Jaké další změny v legislativě lze očekávat?

Dalším zákonem, který přinese významnou změnu do hodnocení je Zákon o stavebních výrobcích. Záměrem zákona bylo připravit jednotnou formu, která odstraní různé způsoby posuzování výrobků v harmonizované a neharmonizované oblasti a ve vyhláškách stanoví nezbytné fyzikální parametry, které jsou nezbytné pro projektanta k navržení bezpečného díla, zajišťující sedm základních požadavků na stavbu, kterými jsou:

1. Mechanická odolnost a stabilita
2. Požární bezpečnost
3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
4. Bezpečnost a přístupnost pro užívání
5. Ochrana proti hluku
6. Úspora energie a tepla
7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Připravené paragrafové znění tohoto zákona prošlo již připomínkovým řízením a Evropská komise při notifikujícím procesu požaduje upřesnit funkci České obchodní inspekce jako dozorujícího orgánu, neboť se jedná nejen o dozor nad trhem ale i dozor nad výrobky umístěných ve stavbě.

 • Jsme připraveni na výstavbu budov z téměř nulovou potřebou energie?

Novela zákona č. 406/2000 Sb. byla připravena a vládou schválena již v předminulém roce. Bohužel se nedostala již ke schválení do parlamentu.

Díky skutečnosti, že připravovaná novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií reagovala na některé výtky Evropské komise na nedodržování požadavků na energetickou účinnost budov byla po obdržení opětovné stížnosti tato novela po roce zařazena na program v poslanecké sněmovně a aktuálně se v současnosti zabývá touto novelou hospodářský výbor Poslanecké sněmovny.

Hlavní úpravy zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií spočívají v jasněji definovaných výrazech pro povinnosti zpracování energetických auditů budov. Povinnost zpracovat energetický audit mají dle současné právní úpravy velké podniky, které byly hodnoceny co do velkosti i s nadnárodními majetkovými vztahy.

Nová úprava se omezí na majetkové vztahy pouze v rámci ČR a povinnost zpracování energetického auditu se bude týkat podniků s více než 250 zaměstnanci, ročním obratem 1,3 miliardy Kč. Výjimku budou tvořit firmy a podniky, které mají velmi nízkou spotřebu (pod 200 MWh ročně) naopak se však povinnost bude týkat i těch, kteří sice nesplňují podmínky velkého podniku, ale jejich spotřeba je velmi vysoká (nad 500 MWh ročně). Energetický audit bude možné nahradit zavedeným systémem hospodaření energií s příslušným certifikátem od Českého institutu pro akreditaci (ISO 5001)

 • Kdo bude oprávněn zpracovávat energetické audity a průkazy energetického hodnocení budov?

Další významnou změnou novely zákona o hospodaření energií je udělování oprávnění k výkonu energetických specialistů. Podle aktuálního znění zákona může získat oprávnění energetického specialisty pouze fyzická osoba. Na tu byly uplatňovány v případě pochybení postihy. Praxe však ukázala, že v mnoha případech došlo k zakládání právnických osob, které vykonávají tuto činnost, osoba s oprávněním energetického specialisty vystupuje jako jednatel, nicméně není možné právnickou osobu postihnout tak, jako osobu fyzickou. Z tohoto důvodu jsou v novém návrhu zákona stejné podmínky pro udělování statutu energetického specialisty nejen pro fyzické ale rovněž i pro právnické osoby. Ministerstvo průmyslu a obchodu dostane oprávnění v případě opakovaného správního deliktu odebrat nejméně na jeden rok oprávnění k činnosti.

Změna se dotýká i příslušného vzdělávání energetických specialistů, které je povinné a jehož realizací bude nově pověřena Státní energetická inspekce. Každý energetický specialista bude mít za povinnost absolvovat určitý počet vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání. Odpadá povinnost jedenkrát za tři roky absolvovat kurz se závěrečným testem, jehož kladný výsledek zakládal možnost dalšího působení, v případě negativního výsledku povinnost absolvovat ústní zkoušky, případně odebrání osvědčení.

Další oblastí novelizace je náprava výtky Evropské komise, která Českou republiku upozornila na neplnění povinností vystavování průkazu o energetické náročnosti v případě budov často navštěvovaných veřejností. V dosavadním znění zákona je tato povinnost stanovena pouze pro budovy orgánů veřejné moci. K odstranění možnosti uložení případné pokuty ČR za  neplnění povinnosti jsou  v novele zákona budovy vymezeny dle stavební legislativy jako stavby občanské vybavenosti, mezi které patří nejen stavby pro veřejnou správu ale i školy, hotely zdravotnická zařízení, nákupní centra atd.

 • Co je to budova s téměř nulovou spotřebou energie dle novely energetického zákona?

Novela upravuje dosavadní výklad budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I. je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů získaných v místě či v jeho okolí.

 • Od roku 2020 se musí stavět všechny budovy s téměř nulovou spotřebou energie, co to znamená pro výrobce stavebních hmot?

Norma ČSN 73 0540 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov stanovuje součinitele prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce ve třech úrovních a to jako hodnoty požadované, doporučené a doporučené pro pasivní domy. Výrobci by měli zajistit takový sortiment výrobků, kterými bude možné splnit požadavky na jednotlivé konstrukce pro pasivní domy. Zjednodušeně lze říci, že oproti současným požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla, budou hodnoty pro pasivní domy ve výši 50 %. Např. současný požadavek na vnější stěnu Un = 0,30 W/m2K je pro využití v pasivním domě Un = 0,15 W/m2K.

Text: Jiří Kučera, šéfredaktor časopisu Stavitel | Foto: Archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *