Provětrávané fasády (fasády s provětrávaným pláštěm) jsou stavební konstrukce, které se dnes používají jako jedna z možností povrchové úpravy objektů s nízkou spotřebou tepla na vytápění. Používají se stále častěji díky novým materiálům a způsobům kotvení. Obklad fasády mohou dnes tvořit desky z materiálů, jako např. sklo, kov, dřevo, vláknocementové šablony a keramika, fotovoltaické panely, aj. Umožňují různé alternativy ztvárnění fasády než jen klasickou omítkou.

Provětrávaná fasáda je součástí konstrukce vnějšího obvodového pláště s odvětranou dutinou. Skládá se ze svislých a vodorovných profilů, které se kotví do nosné konstrukce obvodového pláště budovy. Součástí provětrávané fasády může být i tepelná izolace, která v případě nedostatečných tepelně technických parametrů nosné konstrukce obvodový plášť dotepluje. Pokud však použijete broušené cihly HELUZ FAMILY 440 a širší, nebo HELUZ FAMILY 2in1 od šířek 380 mm, dodatečná tepelná izolace již není zapotřebí. Rošt nese obklad fasády. Mezi zdivem, respektive tepelnou izolací a obkladem fasády je vytvořena větraná vzduchová mezera.

Provětrávané fasády se dnes používají z důvodů možnosti ztvárnit povrch fasády jiným způsobem, než pouze klasicky – omítkou.

Skladba provětrávané fasády (pláště) bez dodatečné tepelné izolace:

 • opláštění fasády
 • nosný rošt (svislé a vodorovné profily, kotvy roštu)
 • provětrávaná dutina (mezera)
 • nosná konstrukce obvodového pláště, do které je nosný rošt ukotven

Provětrávaná dutina odvádí vlhkost z povrchu obvodového zdiva, ev. opláštění fasády

Provětrávaná fasáda je založena na principu provětrávané vzduchové mezery mezi obvodovým zdivem (např. jednovrstvé tepelněizolační cihly HELUZ FAMILY) a vnějším obkladem. Předpokladem fungování systému provětrávání je proudění vzduchu v mezeře. Provětrávání zásadním způsobem ovlivňuje životnost provětrávané fasády. Z hlediska prostupu vodních par obvodovou konstrukcí, představují provětrávané fasády nejlepší, nejbezpečnější řešení. Vodní pára je bezpečně odváděna přímo z obvodové konstrukce provětrávanou mezerou mezi pláštěm fasády a nosnou obvodovou konstrukcí. Vnější plášť odvětrávané fasády, je vystaven účinkům povětrnosti, ochraňuje obvodové zdivo před jejími vlivy a má architektonickou funkci.

Dimenzování rozměrů provětrávané mezery

Dosud neexistuje norma pro navrhování provětrávaných fasád. Pro návrh velikosti provětrávané mezery doporučujeme využívat normu ČSN 73 1901. Provětrávanou fasádu je možné v tomto ohledu považovat za strmou střechu. Střecha se spádem nad 45° musí mít větranou mezeru minimálně 40 mm.

Projektant musí stanovit dostatečný počet nasávacích a výdechových otvorů. Otvory musejí být zajištěny proti vniknutí drobných hlodavců a hmyzu. Minimální plocha větracích otvorů je 1/400 plochy fasády, která má být odvětrána. Jedná se o čistou větrací plochu po odečtení plochy ochranné krycí mřížky. Je nutné dbát na jejich správné umístění, aby zejména v zimním období nebyly nasávací otvory trvale zasypány sněhem. Větrací otvory se musí pravidelně čistit. 

Požadavky na obvodový plášť s provětrávanou fasádou:

 • statické (nosnost, mechanická odolnost, stabilita, zatížení větrem, odolnost proti nárazu, možnost ukotvení do nosné konstrukce obvodového pláště),
 • tepelně technické (úspora energie, tepelná ochrana, průvzdušnost)
 • akustické (zvukoizolační) – Obvodové stěny musí splňovat požadavky stavební akustiky dané normovými hodnotami. Požadavky na vlastnosti obalových konstrukcí jsou uvedeny v ČSN 73 0532.
 • požárně bezpečnostní (požární odolnost, šíření ohně). Požární bezpečnost objektů je posuzována především podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Provětrávaná fasáda musí splňovat požadavky požární ochrany, proto řešení požární bezpečnosti stavby navrhuje a posuzuje požární specialista.
 • architektonické (estetické)
 • hygienické, zdravotní, ekologické
 • funkční (vodotěsnost, neprůvzdušnost, životnost)
 • jiné (požadavky investora, developera…)

Provětrávané fasády bez vložené tepelné izolace s cihelnými bloky HELUZ FAMILY

Provětrávané fasády (fasády s provětrávaným pláštěm) bez vložené tepelné izolace se obvykle používají v případě, když je použito pro obvodový plášť jednovrstvé zdivo např. z bloků HELUZ FAMILY či HELUZ FAMILY 2in1, které samo o sobě splňuje nejpřísnější požadavky ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky.

Skladba provětrávané fasády (bez vložené tepelné izolace) s obvodovými bloky HELUZ FAMILY či FAMILY 2in1 splňující požadavky ČSN 73 0540-2:

 • opláštění fasády
 • nosný rošt (svislé a vodorovné profily-závislé od statického schématu roštu)
 • kotvicí prvky nosného roštu
 • provětrávaná dutina (mezera)
 • nosná konstrukce obvodového pláště (do které je nosný rošt ukotven) z cihelných bloků FAMILY nebo FAMILY 2in1

Provedení nosné konstrukce roštů

Konstrukce nosného roštu se provádí z hliníku, pozinkované oceli nebo dřeva. Výběr materiálu pro rošt je ovlivněn platnými požárními předpisy, závisí i na zvoleném druhu a formátu fasádního obkladu.

Pro RD se nejvíce používají dřevěné nosné konstrukce roštů nebo kombinované. Na obrázcích níže jsou uvedeny nejčastější typy držáků nosných roštů.

V případě dřevěných obkladů se velmi často používají dřevěné rošty, které jsou přímo přichyceny bez pomoci držáků.

Dřevěná konstrukce nosných roštů je omezena požárními předpisy (pouze do výšky 9 m), což pro opláštění RD v drtivé většině případů naprosto dostačuje. Pochopitelně, že je možné konstrukce nosného roštu navrhnout a provést i z hliníku, či pozinkované oceli. Toto řešení je ekonomicky ale daleko náročnější.

Povrch fasády (obklad) může tvořit, např. dřevo a materiály na bázi dřeva (což jsou nejčastější případy) nebo kov (ušlechtilé slitiny, hliník, měď, korozivzdorná ocel), beton, sklo, keramické obklady, kámen, plasty a další.

Dřevěné obklady, zejména štítů jsou zvláště oblíbené zejména v podhorských a horských oblastech (foto č.5). Pro docílení správné funkce odvětrání vodních par se první rošt (připevňovaný k nosné stěně) ukládá ve vodorovném směru. Pokud je požadován svislý obklad, použije se křížový rošt, aby byla zaručena správná funkce odvětrání. Rošt, na který se upevňuje vnější obklad, musí být impregnován proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě.

Při kotvení držáků nosných roštů je třeba pamatovat na statické zatížení

Kotvení držáků roštů provětrávané fasády je potřeba věnovat pozornost. Kotvení doporučujeme řešit případ od případu. Ve složitých případech, či pochybnostech projektanta je vhodné požádat o pomoc specialistu. Je potřeba vědět, že kotvení v děrovaných cihlách je omezeno pouze na statická zatížení. Dovolené tahové namáhání cihelných děrovaných bloků se pohybuje od 0,2 do 3,0 kN a nelze do nich zachycovat dynamické sily! Na trhu je dostatek vhodných, spolehlivých technologií a materiálů pro tento případ kotvení.

Otvory pro kotvení a uchycovaní klasických hmoždinek se vždy vrtají vrtačkou bez příklepu. Pro vrtání do zdiva se používá spirálový vrták s válcovou stopkou osazený na břitu tvrdokovem (SK plátkem).

Způsob uchycení (kotvení) závisí na hmotnosti a druhu uchycovaného roštu, typu držáku roštu a druhu obkladu. Počty kotev, jejich rozmístění řeší projektant v kotevním plánu roštu provětrávané fasády.

Možnosti kotvení roštů (či držáků roštů) do děrovaných bloků HELUZ:

 • pomocí hmoždinek s prodlouženou zónou rozevření
  •  (např. typ UX, SX, 5X, FUR…, či ekvivalentních kotev od jiných výrobců)
 • kotvení pomocí chemických kotev
  •  jedná se o beznapěťové chemické kotvení, které k přenesení sil využívá co největší plochu cihelného střepu.
  • Nosnost kotvy je proto přímo úměrná pevnosti cihelného střepu a hloubce zakotveni. Kotva se skládá ze závitové tyče M6 až M16, plastového nebo kovového sítka o průměru 12 až 22 mm a chemické dvousložkové vinylesterové malty (např. FIS V 360 S nebo polyesterové malty FIS P 360 S). K závitové tyči chemické kotvy se poté kotví vlastní rošt, či držáky roštů.
 • kotvení pomocí speciálních kotev Spirall Anksys® a expanzní výplňové hmoty SAF1 nebo SAF3. To je speciálně vytvořený produkt pro kotvení dřevěných nosných roštů v děrovaných blocích HELUZ. Pro přípravu otvoru této kotvy, se nemusí vrtat bez příklepu.

Nejčastější chyby při realizaci provětrávaných fasád:

 • špatně navržená a provedená odvětrávací mezera (např. nedostatečná výška a tvar průřezu větrané vrstvy)
 • malá dimenze nasávacích a odváděcích otvorů, včetně jejich nesprávného rozmístění (např. nevhodné umístění nasávacích otvorů-možnost zapadání sněhem…)
 • nevhodně navržený, či použitý typ hmoždinek pro kotvení roštu
 • nevhodně navržený či provedený typ nosné konstrukce opláštění (roštu) provětrávané fasády
 • není omítnuta exteriérová strana nosné konstrukce obvodového pláště, či není provedeno zatření spár (v případě nosné cihelné konstrukce). Dodržení tohoto požadavku je velice důležité, jeho nedodržení má zásadní vliv na:
  •  průvzdušnost konstrukce
   • v případě požadavků na provedení Blower door testu i ovlivnění jeho výsledku,
  • akustické parametry obvodové konstrukce.
  • tepelněizolační parametry obvodové konstrukce.

Ing. Zdeněk Kobza, produktový specialista společnosti HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *