V souvislosti s evropskou směrnicí BAT (Best Available Techniques  – nejlepší dostupné techniky) byly vytvořeny na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracovní skupiny, která hájí zájmy českých průmyslníků a nabízí vlastní body do připravované směrnice. Zájmy cihlářů hlídá pracovní skupina Keramika.

Jsou v ní zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Cenie, Vysokého učení technického, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Silikátový svaz z.s. a také ekonomické subjekty. Například Cihelna Štěrboholy, Wienerberger s.r.o, LAUFEN CZ s.ro., Lias Vintířov, SEEIF Ceramic a.s., ASKP ČR,  P-D Refractories CZ a.s. , LASSELSBERGER s.r.o., HELUZ cihlářský průmysl a další.

Vedoucím technické pracovní skupiny Keramika byl v květnu 2020 zvolen Ing. Jan Fiala.

Cílem referenčních dokumentů o BAT (někde též uváděné jako BREF – Reference Document on Best Available Techniques) je určit nejlepší dostupné techniky a omezit v zemích Evropské unie nerovnováhu v úrovni emisí z průmyslových činností.

Skupina má za úkol:

 • sledovat dostupnost nejlepších technik (BAT) v příslušné oblasti v České republice a na úrovni Evropské unie;
 • připravovat podklady k závěrům o BAT a referenčním dokumentům BREF;
 • poskytovat podklady pro přípravu pozice České republiky při vyjednávání na úrovni Evropské unie;
 • hodnotit odborné kvality překladů závěrů o BAT před jejich zveřejněním;
 • sledovat vývoje nově vznikajících technik.

Dokumenty BREF by měly příslušným orgánům členských států, provozovatelům průmyslových zařízení, ale také široké veřejnosti poskytovat informace o tom, jaké BAT a nově vznikající techniky mají na jich činnost dopad vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích.

Každý dokument BREF obsahuje technické a ekonomické informace pro dotčené průmyslové činnosti. Jedná se o popis technik a používaných postupů, současné úrovně emisí a spotřeby surovin a energií.

Tyto dokumenty  jsou používány příslušnými povolujícími orgány při vydávání integrovaných povoleních k provozu zařízení, které přestavují významný potenciál znečištění v rámci Evropy. S ohledem na usnadnění práce s těmito dokumenty se pro provozovatele dotčených průmyslových zařízení zhotovují od roku 2013 odborné české překlady jednotlivých dokumentů BREF.

Dokumenty BREF svým rozsahem pokrývají všechny nebo větší počet kategorií průmyslové činnosti.

Zpracování referenčních dokumentů BREF v zemích Evropské unie koordinuje Evropský úřad pro IPPC (EIPPCB angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) se sídlem v Seville, který byl zřízen k urychlení systému výměny informací o BAT mezi členskými státy a průmyslovým sektorem.

Odborné podklady nutné pro zpracování jednotlivých dokumentů BREF poskytují členové evropských pracovních skupin (TWG angl. Technical Working Groups) zřízených pro konkrétní kategorie průmyslových činností.

Jednou z TPS je Keramika. Je to poradní skupina, která se aktivně zapojuje do přípravy a připomínkování návrhů referenčních dokumentů BREF pro odvětví cihlářství.

Pro účely BREF dokumentu jsou označovány průmyslové činnosti spadající pod kategorii „keramický průmysl“. Hlavní sektory, které jsou založeny na výrobě keramických výrobků jsou následující:

 • obkládačky a dlaždice
 • cihly a střešní krytina
 • nádobí a ozdobné zboží (užitková keramika)
 • žárovzdorné výrobky
 • zdravotnická keramika
 • technická keramika
 • kameninové trouby
 • lehké umělé kamenivo
 • anorganicky pojená brusiva.

Obecně se termín „keramika“ používá pro anorganické materiály vyrobené z nekovových sloučenin a zpevněné výpalem. Kromě materiálů na bázi jílu dnes keramika zahrnuje velké množství výrobků s malým nebo vůbec žádným podílem jílu. Keramika může být glazovaná nebo neglazovaná, pórovitá nebo slinutá.

Charakteristickými vlastnostmi keramických výrobků jsou vysoká pevnost, otěruvzdornost, dlouhá životnost, chemická netečnost a netoxicita, odolnost proti teplu a ohni.

Jílové suroviny se vyskytují v široké míře po celé Evropě, a tak se keramické výrobky vyrábí prakticky ve všech členských státech EU.

Environmentální problémy cihlářství

V závislosti na specifických technologických postupech vytvářejí závody emise, které se uvolňují do ovzduší, vody a země. Navíc může být životní prostředí ovlivněno hlukem a nepříjemným zápachem. Typ a množství emisí do ovzduší, odpady a odpadní voda, závisí na různých parametrech. Těmito parametry jsou použité suroviny, použitá přídavná činidla, používaná paliva a výrobní metody.

 • emise do ovzduší: pevné částice (prach), saze, plynné emise (oxidy uhlíku, oxidy dusíku, oxidy síry, anorganické sloučeniny fluoru a chloru, organické sloučeniny a těžké kovy) mohou vznikat při výrobě keramických výrobků
 • emise do vody: odpadní voda z výroby obsahuje hlavně minerální složky (nerozpustné částice hmoty) a také další anorganické materiály, malá množství různých organických materiálů a některé těžké kovy
 • ztráty z výroby/odpad: ztráty z výroby vznikají při výrobě keramických výrobků a skládají se především z různých druhů kalů, rozbitých výrobků, použitých sádrových forem, použitých sorpčních činidel, pevných zbytků (prach, popel) a z odpadu při balení
 • spotřeba energie/CO2 emise: všechny sektory keramického průmyslu jsou energeticky náročné, jelikož klíčová část výrobního procesu zahrnuje sušení následovaný výpal při teplotách pohybujících se mezi 800 a 2000 °C

XXI. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT se z důvodů koronavirových opatření nekonalo za fyzické účasti, byl však připraven soubor aktuálních informací, které jsou k dispozici formou prezentací. V materiálech o činnosti TPS Keramika se objevily připomínky týkající se specifické spotřeby energie, specifické spotřeby surovin a chemikálií, četnosti monitoringu emisí do ovzduší a vody, formaldehydu, boru, olova, benzenu, SOx a Nox.

V současné době se vytváří dotazník pro sběr dat, který by měl být hotový na konci roku. Samotný sběr dat by se měl uskutečnit na počátku příštího roku. Dále se připravuje přehled zařízení, která se do uvedeného dotazníkového šetření v EU zapojí. Předpokládaná doba procesu revize BREF je tři roky.

Oldřich Janeba

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *