Zděné stěny

Požární ochrana zděných budov je důležitým aspektem výstavby a provozu těchto budov. Požární ochrana zděných budov je zaměřena na snížení rizika vzniku požáru, na omezení šíření požáru a na zajištění bezpečného evakuace osob z budovy v případě požáru.

Požární odolnost stěn z pálených zdicích prvků je možné posoudit pomocí:

– zkoušek provedených podle příslušných EN;

– pomocí tabulkových hodnot;

– výpočtem.

Požární odolnosti zděných stěn jsou převzaty z Přílohy B EN 1996-1-2:2006. Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru.

Podle skupiny zdicích prvků, do které je zdicí prvek zařazen a jeho charakteristiky, tj. pevnosti v tlaku fb [N·mm-2], objemové hmotnosti p [kg·m-3], souhrnné tloušťky1) ct [%] a součinitele využití stěny α, lze nalézt v Příloze B odpovídající požární odolnost. V tabulkách 2 až 5 jsou uvedeny pouze vybrané skupiny zdicích prvků a varianty namáhání stěn požárem pro součinitel využití stěny α= 1,0.

Skupiny pálených zdicích prvků jsou uvedeny v tabulce 1, která je převzata z EN 1996-1-1 a doplněna o skupinu 1S z EN 1996-1-2:2006.

Poznámka: 1) Souhrnnou tloušťkou se rozumí součet vnitřních a obvodových žeber zdicího prvku uváděný jako procento šířky stavebního prvku

Všechny tabulky zdících prvků najdete v přiloženém PDF souboru:

Poznámky k tab. 1 až 5:

1) Souhrnná tloušťka je součet tlouštěk všech vnitřních a obvodových žeber, měřených vodorovně v odpovídajícím směru.
2) Tloušťky stěn platí pouze pro stěny, jejichž poměr výšky k tloušťce je menší než 40.
3) Sádrová omítka dle EN 13279-1 nebo omítky typu LW nebo T podle EN 998-1.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *