Pro zhotovení keramického stropu je možné použít kompozitní stavební materiál pro pružnou separaci nosného zdiva od navazující vodorovné konstrukce. Ten svými vlastnostmi plně nahradí těžké živičné pásy a zároveň zlepší přenos sil z vodorovných konstrukcí na svislé zděné konstrukce, tlumí přenos hluku a vibrací mezi stěnovými a stropními konstrukcemi a významně snižuje riziko vzniku trhlin ve zdivu v těsné blízkosti jeho použití. 

Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené keramickými stropními vložkami a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Zhotovení stropu se provádí dle následujícího postupu.

1. Geometrická přesnost

Provede se kontrola světlosti nosných stěn (nebo průvlaků) a ověří se rovinnost koruny u obvodových a vnitřních nosných stěn. Pokud je koruna zdiva nerovná (= s odchylkou větší jak 5 mm na 2 m lati nebo rozdílem mezi nejvyšším a nejnižším místem pro uložení stropu více jak 10 mm), pak je nutné korunu zdiva vyrovnat maltou. Na zdivo z nebroušených cihel se vyrovnání maltou provede vždy.

2. Deformačně separační pás HELUZ nahrazuje asfaltový pás

Dosud se na korunu obvodového a vnitřního nosného zdiva z broušených cihel pokládal těžký asfaltový pás tl. 3 mm. Toto tradiční řešení je nadále možné, ale HELUZ nově nabízí Deformačně separační pás (DSP), což je kompozitní stavební materiál pro pružnou separaci nosného zdiva od navazující vodorovné konstrukce.

DSP svými vlastnostmi nejen plně nahradí těžké živičné pásy, ale zlepšuje přenos sil z vodorovných konstrukcí na svislé zděné konstrukce, tlumí přenos hluku a vibrací mezi stěnovými a stropními konstrukcemi a významně snižuje riziko vzniku trhlin ve zdivu v těsné blízkosti jeho použití. Je vyroben z pryžového granulátu pojeného polyuretanovým pojivem. Deformačně separační pás se pokládá na šířku uložení stropu + šířku ztužujícího věnce.

DSP HELUZ se dodává ve dvou šířkách 25 a 30 cm v roli o délce 10 m. S pásem DSP se oproti asfaltovému pásu pracuje snadněji, protože je výrazně poddajnější i při nízkých teplotách a při vyšších teplotách „neteče“. Zároveň se DSP lépe řeže. Pás je tedy výhodnější nejen z pohledu své funkce ve stavbě, ale zároveň významně ulehčuje samotnou pokládku pásu na stavbě.

3. Uložení nosníků a jejich podepření

Nosníky se na zdivu rozmístí podle šířky vložek HELUZ MIAKO vkládaných na koncích stropních nosníků. Ideálně se nosníky ukládají na zdivo pomocí jeřábu, nebo hydraulické ruky. Stropní vložky se ukládají na zdivo s přesahem 25 mm.

Nosníky se po svém rozmístění musí ihned podepřít pomocí vhodných liniových podpor a stojek. Jako liniové podpory je možné použít prvky systémového bednění nebo např. dřevěné trámy minimálního průřezu 12×14 cm. Vzájemná vzdálenost liniových podpor a vzájemná vzdálenost stojek je max. 150 cm.  Při podepírání nosníků se rovnou provede předepsané nadvýšení uprostřed rozpětí budoucího stropu.

4. Kladení vložek

Poté se mohou vyskládat vložky HELUZ MIAKO, které se kladou postupně v jednotlivých řadách kolmo na podélnou osu nosníků od jedné stěny ke druhé.

5. Zdění věncovek

Po obvodu stropní konstrukce se z vnější strany uloží věncovky. Ve vodorovném směru se kladou těsně k sobě (na sraz), na pero a drážku.

Po vyzdění se k vnitřní straně věncovky přiloží tepelná izolace v požadované tloušťce.

6. Ukládání výztuže a ztužující věnce

Po celé ploše stropu je nutné položit kari sítě.

Síť klademe na předem připravené podložky (distančníky).

Síť po obvodě musí být zatažena min. 150 mm za vnitřní líc zdiva. Zhotoví se výztuž pro ztužující věnce v souladu s projektovou dokumentací.

7. Postup betonáže stropu HELUZ MIAKO

S betonáží stropu lze začít až po uložení stropních vložek, zhotovení výztuže a položení KARI sítě. Před betonáží se provede kontrola, zda ve stropní konstrukci nejsou mezery, kudy by mohl vytéct beton. Případné mezery se zapraví maltou. Stropní vložky se před samotnou betonáží pokropí vodou. K betonáži se použije beton pevnostní třídy C20/25 XC1 měkké konzistence S3 podle ČSN EN 206-1. Beton se ukládá rovnoměrně v pruzích ve směru stropních nosníků. Beton se nesmí hromadit na jednom místě!

Beton se řádně zvibruje a povrch se uhladí latí popř. vibrolatí. Výška nadbetonávky musí být v celé ploše stropu konstantní. Je tedy třeba počítat i s nadvýšením stropní konstrukce.

Beton je potřeba řádně ošetřovat – vlhčit zejména během prvních 7 dnů, v horkých dnech déle. Palety s cihlami a jiným stavebním materiálem je možné na strop uložit nejdříve po 7 dnech.

Zdroj: HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *