Výrobce musí deklarovat průměrnou pevnost prvků v tlaku. Touto pevností může být libovolná hodnota pevnosti, doporučuje se však používat třídy pevnosti v tlaku podle stávajícího klasifikačního systému (viz tabulka 6-1). Kromě toho v případě potřeby musí výrobce deklarovat normalizovanou pevnost prvků v tlaku. Ustanovení pro přepočet pevnosti páleného zdicího prvku v tlaku na normalizovanou pevnost v tlaku obsahuje norma EN 772-1.

Výrobce musí rovněž deklarovat, že jednotlivé hodnoty pevnosti v tlaku zdicích prvků odebraných z dodávky nejsou menší než 0,8násobek deklarované pevnosti v tlaku.

Výrobce může kromě toho informovat, do jaké míry deklarovaná pevnost v tlaku prvků je v souladu s národním klasifikačním systémem. Dále musí výrobce deklarovat, zda pálený zdicí prvek náleží do kategorie I nebo do kategorie II.

Požadavky na pevnost v tlaku nemusí podle EN 771-1 být v celém rozsahu aplikovány na pálené zdicí prvky zvláštních tvarů a na doplňkové pálené zdicí prvky.

Tab. Třídy pevnosti podle národní přílohy NA k EN 771-1

Pevnostní značka cihelPevnost v tlaku (MPa)
průměrná  jednotlivá
P 221,6
P 443,2
P 664,8
P 886,4
P 10108,0
P 151512,0
P 202016,0
P 252520,0
P 303024,0
P 353528,0
P 404032,0

Jestliže se vzorky pálených zdicích prvků odebírají z dodávky podle Přílohy A EN 771-1 a zkouší se podle EN 772-1 s úpravou tlačených ploch podle 7.2.4 EN 772-1 a kondicionují se (připravují pro zkoušku) podle 7.3.2 EN 772-1, nesmí průměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu pálených zdicích prvků pocházejících z dodávky být menší než deklarovaná pevnost v tlaku.

Stanovení pevnosti. Stanovení pevnosti zdicích prvků se provádí podle EN 772-1 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku. Tlačené plochy zkušebních vzorků se upravují buď zabrušováním nebo oboustranným namaltováním.

Stanovení škodlivosti hrudek. Provedením zkoušky pevnosti v tlaku na vzorcích kondicionovaných pod vodou lze též stanovit škodlivost cicvárů při jejich výskytu ve zdicích prvcích. Takto zjištěná pevnost v tlaku smí být oproti deklarované průměrné pevnosti v tlaku menší nejvíce o 15 %.

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu EN 771-1 nepředepisuje.

Faktory, které určují typ použité stěny, jsou následující:

  • Dostupné materiály za rozumnou cenu.
  • Dostupnost řemeslníků schopných použít materiály nejlepším způsobem.
  • Klimatické podmínky.
  • Využití budovy – funkční požadavky.

-jik-
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *