Jelikož se cihly vyrábějí v šamotových pecích, jsou již nyní vysoce odolné vůči ohni. Je však pravda, že jednotlivé cihly jsou mnohem odolnější proti ohni než cihlová zeď. Cihlová zeď drží pohromadě pomocí malty, která je méně účinná. Přesto jsou cihly běžně uváděny jako jeden z nejlepších stavebních materiálů z hlediska požární ochrany. V závislosti na konstrukci a tloušťce zdi může cihlová zeď dosáhnout až čtyřhodinové požární odolnosti.

Cihlové zdivo je nehořlavé a zvyšuje požární odolnost celého objektu. Únosnost zdí z cihelných tvarovek je vyšší než u srovnatelných materiálů a masivní cihlové zdi dávají uživateli pocit bezpečí a ochrany před vnějšími vlivy. Navíc je cihlové zdivo odolné proti chemickým i biologickým vlivům, neuvolňuje žádné škodlivé látky a hodnota přirozeného výskytu radionuklidů odpovídá přísným požadavkům vyhlášky.

Ačkoli jsou tedy některé materiály požárně odolnější než jiné, může rozhodnutí stavebníka ovlivnit několik faktorů, včetně nákladové efektivity, snadné instalace a klimatických podmínek.

V případě požáru cihlové zdivo nehoří, neumožňuje šíření plamene po svém povrchu, a tak nezvyšuje ani intenzitu požáru. Zdivo neuvolňuje kouř a neodpadávají z něj hořlavé části nebo kapky. Požární odolnost zdiva cihelného hovoří o tom, že patří k nejspolehlivějším konstrukcím. Už při malých tloušťkách vydrží 90 a více minut.

Trvanlivost cihel a dalších zdicích výrobků

Obecně jsou cihly zatříděny do třídy reakce na oheň A1, tzn. jako nehořlavý stavební materiál. Cihla obklopí váš nejcennější majetek – pokud ovšem nebydlíte v domě obloženém méně kvalitními materiály. A tyto cenné věci? Vy a vaši blízcí, kteří obývají tyto čtyři stěny. Je prostě rozumné je chránit výjimečnou požární odolností a trvanlivostí cihel a dalších zdicích výrobků.

Požár může vzniknout uvnitř budovy od kuchyňských spotřebičů. Další příčinou požárů, zejména ve starších domech, je vadná elektroinstalace. Požáry však mohou vzniknout i mimo dům od grilů na dřevěné uhlí, požárů trávy a tepla z požárů v blízkém domě. Má smysl chránit svůj dům a rodinu pouze obložením, které nehoří a chrání ho před vnějšími požáry po dobu jedné hodiny nebo déle. Takovým obkladem jsou pálené hliněné cihly.

Osvědčená ochrana proti požáru

Odborníci již dlouho potvrzují výjimečnou požární odolnost pálených cihel. Jednoznačným důkazem, že cihla tvoří přirozenou bariéru před požáry jsou smutné pohledy na stojící komíny a obvodové zdi poté, co se podaří požár uhasil. Letošní požáry v Řecku a kolem středomoří jsou toho smutným důkazem.

Proč si tedy všichni nestaví domy z cihel? To je dobrá otázka. Cihly mají mnohem menší nároky na údržbu než jiné materiály, které se na slunci rozpadají a musí se pravidelně natírat. Cihly a kvalitní malta vydrží bez pozornosti stovky let. Cihla přidává domu na hodnotě a takový dům se prodá rychleji a za vyšší cenu než méně kvalitní domy.

Cihla tak zvyšuje hodnotu nemovitostí i celých čtvrtí. Proto mnoho evropských měst přijímá vyhlášky o zdění. Ta, která povolují méně kvalitní materiály, brzy zjistí, že se jejich daňové příjmy snižují, protože hodnota nemovitostí klesá, ve srovnání s jinými městy, která vyžadují, aby alespoň 75 % každého domu bylo obloženo cihlami nebo jinými zdicími výrobky.

Naše země se pomalu vzpamatovává z největší recese od Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století, kterou přinesla pandemie. S pokračující obnovou ekonomiky začínají lidé více stavět a dává proto velký smysl propagovat cihlové obklady nových domů a dalších staveb. Majitelé domů a kupující nových domů by měli trvat na kvalitní protipožární ochraně, nenáročné údržbě, trvanlivosti a kvalitě pravých pálených hliněných cihel.

Trochu pojmů
Co je požární odolnost? Vlastnost stavebního prvku, konstrukční části nebo sestavy, která zabraňuje nebo zpomaluje průchod nadměrného tepla, horkých plynů nebo plamenů za podmínek používání.

Doba požární odolnosti. Doba stanovená požární zkouškou nebo metodou založenou na požární zkoušce, po kterou je budova odolná proti požáru.

Hodnocení požární odolnosti. Doba trvání, která nepřesahuje 4 hodiny (stanovená stavebním předpisem), po kterou je určitý prvek odolný proti požáru. Hodnocení požární odolnosti vychází z doby požární odolnosti a obvykle se udává v půlhodinových nebo hodinových krocích.

Průniky. Všechny prostupy sestavou s požární odolností musí splňovat požadavky stavebních předpisů natyto prostupy. Předpisy obvykle vyžadují, aby dveře a okna měly třídu požární odolnosti, i když v závislosti na tom, jaká je jejich požární odolnost.

Konstrukce stěny. U mechanických potrubí jsou obvykle vyžadovány požární klapky. U menších prostupů, jako jsou např. u drenážních trubek a potrubí, se obvykle vyžaduje, aby byl prostor kolem trubek vyplněn požárně odolnou vrstvou. Výrobky použité k utěsnění prostupů by měly být pečlivě prozkoumány, vybrány a instalovány tak, aby byla zajištěna požární odolnost.

Parametry požární odolnosti stěn

Základní požadavky na požární ochranu staveb jsou obsaženy v nařízení o technických podmínkách, které by měly stavby a jejich umístění splňovat. Budova a její vybavení by měly být navrženy a konstruovány tak, aby v případě požáru bylo zajištěno, že nosnost konstrukce po určitou dobu vyplývající z nařízení, omezení šíření požáru a kouře v budově, omezení šíření požáru na sousední budovy a možnost evakuace osob.

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou jsou konstrukce schopny odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám. Ověřování požární odolnosti se provádí zkouškou nebo na základě výpočtu, extrapolace i porovnávání dle zkušebních norem a předpisů. Uvádí se v minutách v základní hodnotové stupnici: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Stanovení požární odolnosti u požárních uzávěrů řeší norma ČSN 730852.

Jak dělíme požární uzávěry

Požární uzávěry dělíme z hlediska kritérií požární odolnosti na dle ČSN 730810 na:

  • EW (dříve PO) – omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
  • EI (dříve PB) – bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.

Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost, a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.

Jaké symboly se užívají?

Při značení požární odolnosti stavebních konstrukcí se používají tyto symboly:

R – únosnost a stabilita,
E – celistvost,
I – izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu,
W – izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku,
S – prostup zplodin hoření – kouřotěsnost (dříve značeno symbolem K),
C – požární uzávěry vybavené samozavíračem (dříve značeno symbolem S) a
M – mechanická odolnost

Zděné konstrukce musí pro zajištění obecné požární bezpečnosti při namáhání požárem splňovat základní funkce – nosnou a dělicí. Pro splnění nosné funkce musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby splňovaly kritéria únosnosti (kritérium R), případně též mechanické odolnosti (odolnost rázu – kritérium M) po celou požadovanou dobu požární odolnosti, případně po celou dobu 2 trvání požáru. Splnění dělicí funkce znamená zabránění předčasnému zřícení konstrukce a zamezení šíření požáru (plameny, horké plyny, přebytečné teplo) mimo navržené prostory.

Shrnutí

Co se rozumí pod pojmem požární odolnost?
Požární odolnost je vlastnost materiálů, která zabraňuje nebo zpomaluje průchod nadměrného tepla a ohně. Žádný stavební materiál není zcela nehořlavý, ale požár trvá déle, než oheň spálí nehořlavé materiály.

Jaké materiály jsou ohnivzdorné?
Ohnivzdorné jsou různé stavební materiály, ale mezi nejlépe ohnivzdorné patří skleněná okna, beton, sádra, štuk a cihly.

Co je to stupeň požární odolnosti?
Stavební materiály se hodnotí podle toho, za jak dlouho oheň poškodí jejich konstrukční schopnost a hořlavost materiálu. Toto hodnocení se nazývá hodnocení požární odolnosti.

Jaký je nejčastěji používaný nehořlavý materiál pro vnitřní stěny?
Jednoznačně jde o kvalitně omítnuté příčky z pálených cihel.

Zdroj: www.pelcfrantisek.cz

-red-
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *