Dne 1.7.2024 vejde v platnost nový stavební zákon 283/2021 Sb. Do 30.6.2027 je stanoveno přechodné období, kdy bude platný i starý stavební zákon. V tomto přechodném období si tedy stavebníci mohou zvolit, zda budou postupovat podle staré či nové úpravy. Nová legislativa přináší stavebníkům řadu výhod, mezi které patří zejména zjednodušení dokumentace a zrychlení procesu povolení stavby. Spolu s novým stavebním zákonem přichází také nová Vyhláška o požadavcích na výstavbu, která definuje parametry stavby v souladu s veřejnými zájmy společnosti.

Portál stavebníka je nová digitální forma stavebního řízení

Nový stavební zákon má zjednodušit proces výstavby a v tom mu pomůže nová online platforma pro účastníky stavebního řízení.. Stavebník bude mít nově možnost komunikovat se stavebním úřadem, dotčenými orgány a správci dopravní a technické infrastruktury online pomocí Portálu stavebníka. Elektronicky bude probíhat celý proces stavebního řízení. Od seznámení stavebníka s jednotlivými kroky řízení až po žádost o vydání povolení včetně nahrání projektové dokumentace.

Ruší se dvoustupňová projektová dokumentace

Celková lhůta k vydání o povolení se zkracuje díky sjednocení územního a stavebního řízení do jednoho řízení. Dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení se nahrazuje pouze jednou dokumentací. V případě stavby rodinného domu se jedná o dokumentaci pro povolení stavby. V jednotném řízení se posuzuje jak umístění a velikost stavby, tak i splnění požadavků na stavbu. Nově se toto zkrácené řízení nazývá řízení o povolení záměru. 

Zkracuje se lhůta pro vydání povolení

Stavby se nově rozdělují na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Z pohledu vlastníka pozemku, na kterém je rodinný dům, se drobnými stavbami rozumí jednopodlažní stavba do 40 m2 s maximální výškou 5m, skleník nebo oplocení do výšky 1m. Drobné stavby nevyžadují povolení, tudíž se jich stavební řízení netýká. Musí však splňovat požadavky na stavby. 

Mezi jednoduché stavby se řadí např. rodinný dům. Vyžaduje povolení i kolaudační souhlas. Stavební řízení se musí zahájit dle nového stavebního zákona do 7 dnů od podání žádosti. Do 30 dnů od zahájení řízení se musí stavební úřad k záměru vyjádřit. Pokud se nejedná o zvláště složitou stavbu, nebylo nařízeno ústní projednání nebo není v řízení velký počet účastníků, musí být vydáno rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Rodinný dům může mít nově až tři nadzemní podlaží

Podle stavebního zákona 183/2006 Sb. se rodinným domem myslí stavba pro bydlení, kde více než polovina  podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu určena. Může obsahovat maximálně tři byty. Má nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.

V novém stavebním zákoně 283/2021 Sb. může mít rodinný dům dvě nadzemní podlaží a podkroví nebo třetí podlaží, které je ustoupené od vnějšího líce budovy orientovaného k uliční čáře alespoň o dva metry.

Průkaz energetické náročnosti budov se dokládá až při kolaudaci

Podle nového stavebního zákona dochází k významné změně v podávání Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Zatímco dosud byl tento dokument vyžadován již při žádosti o stavební povolení nebo při ohlášení stavby, nově se bude předkládat až při žádosti o kolaudační rozhodnutí. PENB se zpracovává po dokončení stavby na základě skutečného provedení, což umožní přesnější zhodnocení energetické náročnosti budovy. 

Energetická náročnost budovy je hodnocena podle klasifikační třídy, která je objektu přidělena na základě jeho spotřeby energie. Tato stupnice obsahuje sedm tříd, od A (mimořádně úsporná) až po G (mimořádně nehospodárná). Do energetické náročnosti se zahrnují všechny energie potřebné pro provoz budovy, tedy vytápění, příprava teplé vody, chlazení, větrání, klimatizace a osvětlení prostor.

Aby budovy splnily požadavky na energetickou náročnost, musí být zařazeny do tříd A až C. Podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. zpřísňují požadavky na výstavbu nových budov. Všechny nové rodinné domy musí být klasifikovány minimálně jako třída B, což znamená, že se jedná o domy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *