Program Zelená úsporám, který odstartoval v roce 2009, měl v první řadě pomoci zmodernizovat stávající rodinné domy tak, aby zateplením obálky budovy došlo ke snížení energetické spotřeby. Výsledná úspora na vytápění měla donutit zastaralé uhelné elektrárny k jejich postupnému odstavení. Už od počátku však program cílil i na novostavby. Ovšem novostavby v pasivním standardu. Pasivy dnes už nejsou jenom domy pro nadšence, ale velmi racionální volbou nového bydlení. Program Nová zelená úsporám vám na ni poskytne dotaci do výše 450 tisíc korun.

Na rozdíl od kategorie A (tedy renovace stávajících rodinných domů), kde se dotace počítá na metry čtvereční zateplené plochy a míru úspory, je u kategorie B proces o poznání jednoduší. Dotace je rozdělena pouze do tří kategorií:

  • Kategorie B.0 – 150 000 Kč
  • Kategorie B.1 – 300 000 Kč
  • Kategorie B.2 – 450 000 Kč

Nejnižší kategorie je lehce splnitelná

U nejnižší částky v kategorii B.0 není stanoven speciální požadavek na měrnou roční spotřebu tepla na vytápění. Musí dosáhnout pouze hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy menší než 0,7 Uem,N a druhou podmínkou je, že průvzdušnost obálkou budovy, tzv. hodnota n50, nesmí přesáhnout 1. Měrná neobnovitelná energie musí být menší než 120 [kWh.m-2.rok-1] . Pro získání dotace je potřeba instalovat systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, ale to platí pro všechny tři kategorie.

Podmínky v nejvyšší kategorii B.2 se shodují například s přísnými německými standardy

Dotace v kategorii B.1 je dvojnásobná proti B.0, ale má také vyšší technologické nároky. Požaduje měrnou obnovitelnou energii menší než 90 [kWh.m-2.rok-1], a součinitel prostupu tepla obálkou budovy musí dosáhnout 0,22 [W.m-2.K-1]. Hodnota průvzdušnosti obálkou budovy je stanovena na 0,6. Tyto požadavky jsou shodné s požadavky v kategorií B.2. Liší se pouze ve dvou ukazatelích. Měrná neobnovitelná primární energie u B.2 nesmí překročit 60 [kWh.m-2.rok-1], zatímco u B.1. stačí 90.

A to nejdůležitější na konec:  Měrná roční potřeba tepla na vytápění, která u B.0 není vůbec sledovaná, je u B.1 méně než 20 [kWh.m-2.rok-1]. Pro B.2 je to méně než 15 [kWh.m-2.rok-1]. Pouze tato přísná hodnota je například u našich západních sousedů uznatelná pro pasivní dům.

Také čtěte: Energetický štítek budovy pomáhá spotřebiteli při orientaci na trhu

Kromě stavby se dotuje i projekt, zelená střecha a zachycení tepla z odpadní vody

Tím ale štědrost systému nekončí. Je možné získat dalších 35 tisíc na zpracování projektu odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálkou budovy. Dále ministerstvo nabízí 800 Kč/m2 půdorysné plochy zelené střechy. Stát vyplácí také dotaci na využití tepla z odpadních vod částkou 5000 korun na jeden decentrální systém. Nejvýše však 15 tisíc na jeden dům.

Podobně jako v kategorii A, jsou u dotací na pasivní domy zvýhodněni žadatelů Ústeckého, Karlovarského a Moravskloslezského kraje.

O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické tak právnické osoby. Žádá se výhradně elektronicky, a je možné tak učinit před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace. Limitem je pouze velikost rodinného domu. Maximálně je možné žádat na 350 m2. Realizace domu musí proběhnout do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.

Fond požaduje doklady na technologie pokud nejsou v SOD

Žadatel musí prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technického zařízení budovy. Tím se myslí například kotel na vytápění nebo na ohřev vody, solární panely, solárně termický systém nebo systém nuceného větrání. Pro materiály a výrobky, které má ministerstvo uvedené v Seznamu výrobků a technologií, se tyto dokumenty dokládat nemusí. 

Instalace zařízení, využívajících energii z obnovitelných zdrojů energie (například fotovoltaický systém) musí být proveden dodavatelem s příslušnými oprávněnými a odbornou způsobilostí.

V případě instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti dle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Požadavek na minimální účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je 75 procent.

Na „Blower door“ test s metodickým pokynem ministerstva

Při stavbě pasivního domu žadatel zajistí odborný technický dozor. A splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálkou budovy, které bude vypracováno podle metodických pokynů SFŽP.

Na rodinný dům podpořený v kategorii B, už nelze čerpat dotaci z oblastí podpory A a C.

Oldřich Janeba
Foto: iStock, archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *