Pouhé konstatování, že ve stavebnictví chybí prakticky všechny profese, je sice pěkné, ale nic se tím neřeší. Cihlářský svaz Čech a Moravy oslovil vybrané zástupce středních odborných škol a učilišť a pokusil se monitorovat, jak jsou jejich názory, co je pálí, co zvládají a kde by se co mělo zlepšit.

Dnes přinášíme rozhovor s Mgr. MILOSLAVEM KNAPILEM, zástupcem ředitele vedení úseku mimoškolní výchovy, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace.

  • Současnou bariérou ve stavebnictví je právě nedostatek kvalifikované pracovní síly. Daří se vám plnit obory podle vašich představ?

V JMK v posledních letech vychází jen zhruba 9000 žáků ze ZŠ a kapacita všech volných míst na SŠ je podstatně vyšší. V důsledku toho je značným problémem získávání žáků základních škol na učňovské a řemeslné obory. Bohužel v posledních letech není význam manuální práce patřičně doceněn. Vážným problémem je i výrazné podhodnocení počtu žáků středních odborných učilišť, které dnes pro mnohé obory nejsou schopny zajistit dostatečné počty pracovníků za ty, kteří budou z věkových důvodů v krátké době odcházet do důchodu. Situace v některých odvětvích je alarmující. Jsem přesvědčen, že přes negativní jevy v naší společnosti, které dosud přežívají, nezbývá samotným středním školám mnoho prostředků k pozitivním změnám daného stavu. Příkladů o vynikajících výsledcích techniků a manuálních tvořivých pracovníků je poskrovnu a nestávají se tak motivačním faktorem v přípravě mladé generace. Závažným nedostatkem ve zvyšování zájmů o řemeslné a umělecké obory je jejich nedostatečná informovanost co vlastně tyto obory v současné vývojové etapě představují. Tato skutečnost se stále projevuje, i když zřizovatel (KÚ JMK) vynakládá značné úsilí o nápravu tohoto stavu. Výrazně by v tomto směru mohly napomoci moderní sdělovací prostředky, zvláště pak televize a ukázat krásu, účel a význam těchto řemesel.

  • Jakými cestami hledáte studenty?

Společně se svými spolupracovníky intenzivně hledáme cesty jak tento nepříznivý stav vylepšit. Příkladem jsou některé nadstandardní aktivity naší školy, jako např. Přehlídka České ručičky, spolupráce s mateřskými a základními školami, pasování absolventů na tovaryše nebo slavnostní přijímání žáků do stavu učňovského a jiné.

Mohu říci, že máme zpracovanou metodiku pro zaměstnavatele, jak pomoci při získávání žáků základních škol na SOU, potažmo své nové zaměstnance. Mimo jiné naši pracovníci osobně navštěvují žáky základních škol v celém jihomoravském kraji. Účastníme se všech veletrhů vzdělávání pořádaných příslušnými okresy a burz středních škol, které pořádají základní školy.

Učňovské školství se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalitních učebnic pro výuku odborných předmětů. Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, to vyřešila tak, že v roce 2013 v rámci projektu OPVK „Vzdělávání stavbařů nově“ jsme vytvořili 28 učebních textů (jde o devět oborů vzdělání po třech ročnících a to obory zedník, tesař, klempíř, pokrývač, instalatér, mechanik plynových zařízení, truhlář, kominík a strojní mechanik, dále jedna učebnice Ekonomika a svět práce, která je pro všechny učební obory společná). Tyto učebnice jsou určeny pro hlavní předměty Technologie a Odborný výcvik.

S podporou dalšího projektu OPVK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ jsme si dali za úkol z těchto textů vytvořit elektronické učebnice.

Po dvouleté usilovné práci včetně složitého schvalovacího procesu se nám podařilo získat pro každou učebnici doložku MŠMT o její akreditaci oficiální učebnice a ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy).

Tímto počinem je nyní umožněno i ostatním školám zavést tyto učebnice do výuky bez nutnosti finančních nákladů spojených s tiskem, vydáním a distribucí. Elektronické učebnice jsou volně dostupné všem uživatelům, kteří s nimi mohou interaktivně pracovat a jsou také dostupné i široké veřejnosti.

Jsou volně ke stažení ve formátech vhodných pro desktopová a mobilní zařízení, vybavená operačními systémy iOS, Android nebo Windows (tedy tak, aby učebnice byly řádně dostupné prostřednictvím všech těchto operačních systémů, jakož i ve formátech vhodných pro zařízení s webovým prohlížečem). 

Věříme tomu, že v dnešní přetechnizované době, kdy velká část populace je ochotna přijímat informace pouze prostřednictvím elektroniky, je tento počin krokem vpřed a nasměruje žáky středních odborných škol k větší ochotě získávat touto formou i znalosti a vědomosti v rámci výuky stavebních oborů.

  • Kde pociťujete největší propad zájmu? O které obory je nejnižší zájem a o které naopak největší?

Dokládám přehled počtu přijímaných žáků do I. ročníku od roku 2013 až do roku 2018.

  • Daří se Vám propojovat výuku s praxí v konkrétních firmách?

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace má vypracovaný program s názvem „Reprodukce řemeslných profesí.“ V rámci tohoto programu se aktivně podílí na spolupráci mezi školou a desítkami firem (spolupráce vzdělavatelé – zaměstnavatelé), kdy firmy nabízejí žákům výuku odborného výcviku ve svých firmách a současně je profesně vychovávají jako své potencionální zaměstnance. Kromě výuky firmy nabízí i nadstandartní podmínky a benefity.

Z této spolupráce plynou výhody pro všechny zúčastněné. Žáci získávají při studiu odbornou praxi, mohou si dobře přivydělat a po studiu mají možnost získat okamžitě zaměstnání u dané firmy. Projekt má rovněž za cíl obecně zvýšit atraktivitu řemeslnické práce na trhu. Podle odhadů Hospodářské komory ČR chybí na trhu práce až 300 tisíc řemeslníků. „Firmy mají o kvalitní řemeslníky skutečně enormní zájem.

V souladu se strategickým dokumentem „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK bylo pro oblast stavebnictví v Brně-Bosonohách, vybudováno „Centrum odborného vzdělávání“ (COVpS). Pro toto COVpS, jsou zřejmé tyto priority:

• kvalita výstupu všech druhů vzdělávání středního školství ve stavebnictví,

• vytváření komplexního systému výchovy a vzdělávání v technických předmětech a oborech pro věkovou skupinu 3 – 99 let (podpora předškolního – technické mateřské školky, primárního, sekundárního i terciárního vzdělávání),

• komplexní podpora sekundárního vzdělávání (spolupráce všech středních odborných a technicky zaměřených škol v JMK). Umožnění na svých specializovaných pracovištích odborné výuky dalším školám, jejichž žáci se připravují na výkon povolání v daném oboru,

• komplexní podpora „vzdělávání dospělých“ v rámci „CŽU“(Celoživotního učení) – kvalifikační a rekvalifikační vzdělávací programy, poskytovat kurzy dalšího profesního vzdělávání dospělých nebo vzdělávání vedoucí ke změně kvalifikace,

• komplexní podpora systematické spolupráci „vzdělavatelů a zaměstnavatelů“,

Dále by se neměla opomenout spolupráce COVpS se základními školami. Tato spolupráce se bude opírat o umožnění výuky pracovního vyučování pro žáky základních škol v nadstandardně vybavených dílnách školy včetně poskytnutí lektora odborného výcviku nebo možností zapojení žáků základní školy do technických kroužků vedených lektory střední školy.

Touto činností je snaha o zvýšení úrovně technického myšlení žáků základních škol a jejich manuální zručnosti.

  • Jaká je „úmrtnost“ během studia?

Dokládám přehled úbytku počtu žáků v průběhu školního roku 2017/2018 a 2018/2019.

  • Dělali jste si někdy průzkum toho, kolik absolventů zůstane v oboru?

Ne tento průzkum si neděláme, ale ze zkušenosti víme, že u oboru zůstává jen malé procento absolventů.

  • Myslíte si, že si stavební firmy začínají uvědomovat nedostatek lidí na trhu a absenci nastupující generace a samy přicházejí na školy s návrhy na řešení?

Ano. Od loňského roku se na nás obrací čím dál více firem, které požadují naše absolventy. Bohužel ne všichni se chtějí podílet na získávání žáků za základních škol do řemeslných profesí. V současné době spolupracujeme s pěti firmami, které nabízejí opravdu zajímavé podmínky a benefity pro žáky již od I. ročníku studia.

  • Máte dostatek prostředků – materiálních i personálních – na to, abyste dokázali předávat studentům nejnovější poznatky v oboru? Je dostatečná vazba učitelů na praxi ve firmách?

Škola se aktivně zapojuje, do projektů ESF Díky tomu jsme v posledních letech investovali více než 300 milionů korun do vybavení školy a dílen. Máme nejnovější stroje, včetně CNC strojů.

Od roku 2016 jsme partnerem projektu „ROK ŘEMESEL 2016“, který vznikl v Asociaci malých a středních podnikatelů ČR (AMSP ČR). Tento projekt navazuje na aktivitu „Fandíme řemeslu!“, v rámci které se zviditelňují jak řemeslné cechy a společenstva, tak konkrétní řemeslné počiny. Primárním cílem projektu je posílit vnímání řemesla ve společnosti, stejně jako řemeslné příslušnosti v odborné veřejnosti.

Škola je také zapojena do iniciativy Průmysl 4.0 – projektu Rok digitálního podnikání 2019 jako Podporovatel a to v tématu – Řemeslo 4.0. Hlavní myšlenkou Iniciativy Průmysl 4.0 je podchytit impulsy, které nejen našemu průmyslu, ale i oblasti výchovy a vzdělávání přináší tato zcela nová filosofie systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií. Většina odborných škol totiž nedokáže žáky na digitalizaci dostatečně připravit. V případě SŠSŘ Brno – Bosonohy tomu tak není, ale naopak se snažíme být vzorem pro ostatní školy. Příkladně se zapojujeme do projektu Průmysl 4.0 v oblasti aktivního vzdělávání, v čemž hodláme i nadále pokračovat.

Text: Jiří Kučera

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *