Konzolky a podpěrné úhelníky slouží u vícepodlažních objektů k vynášení vnější lícové vrstvy stěny po výšce dilatované dle uvedených zásad. Konzolky a podpěrné úhelníky jsou při svých aplikacích velice často významnými fasádotvornými prvky. Často se uplatňují zejména u řešení překladů nad otvory ve vnější vrstvě obvodové stěny z lícového zdiva. Ve speciálních případech – např. při tvorbě velkorozponových nadpraží, říms, atypických fasádních prvků, u přichycení atik plochých střech apod. – se používají i u objektů nízkopodlažních, po výšce nečleněných vodorovnými dilatacemi vnější vrstvy lícového zdiva.

S ohledem na umístění těchto prvků v dutině stěny a na jejich významnou statickou funkci je jako materiál konzolek a podpěrných úhelníků povolena pouze korozivzdorná ocel.

Většinou se používají výrobky zahraničních výrobců, z nichž někteří mají již u nás zavedená obchodní zastoupení, nabízejí ucelený sortiment výrobků (systém) včetně kotevní a upevňovací techniky a disponují i konzultačním servisem, případně návrhovým softwarem. U těchto výrobků (dodávek) je nutno kontrolovat údaje výrobce (a zkušebních protokolů) v kontextu s podmínkami specifikací EN 845-1 (konzolky a podpěrné úhelníky) a EN 845-2 (překlady), v souladu s příslušnými zkušebními normami řady EN 846.

Na české národní úrovni je problematika zdiva a zděných konstrukcí řešena v rámci Centra technické normalizace CTN ZSK při TZÚS Praha.

Celý proces průběžného sjednocování a koordinace evropských předpisů normativního charakteru probíhá v době, kdy se v Evropě diskutuje o přechodu ze základní stavební direktivy CPD na nový řídicí dokument – CPR, a kdy je i v ČR nově restrukturalizována normalizační činnost v rámci příslušných CTN, a to i v oblasti financování, v níž se výhledově počítá s výrazným angažmá výrobní praxe.

Pomocné výrobky pro zděné konstrukce

V dosavadní praxi se v ČR použití pomocných výrobků pro zděné konstrukce blíže nespecifikovalo – pomineme-li starší ustanovení o kleštinách v dřevěných stropech zděných budov, případně některá ustanovení o tzv. věncích.

Aplikace novodobých pomocných výrobků pro zděné konstrukce zahrnutých doposud do systému evropské normalizace (specifikace ČSN EN 845 – 1, 2, 3, a řada zkušebních norem ČSN EN 846-xx), zahrnují následující problematiku:

 • spony, pásky, závěsy, konzolky a podpěrné úhelníky (ČSN EN 845 – 1);
 • překlady (ČSN EN 845 – 2);
 • výztuž do ložných spár (ČSN EN 845 – 3).

V porovnání s dosavadními normami ČSN pro zděné konstrukce jsou výše uvedené evropské normy, týkající se všech typů pomocných prvků (a), všech překladů ve zdivu jednovrstvém i vrstveném (b) a zdiva vyztuženého v ložných spárách (c) zcela novým fenoménem praxe v ČR. Koherentní ustanovení také udávají dále jednotlivé části Eurokódu 6 pro navrhování i provádění zděných konstrukcí.

Spony, konzolky a podpěrné úhelníky se již v praxi staly – díky narůstajícím aplikacím vrstveného lícového zdiva – známým výrobkem. Znalost jejich správného použití je však dosud obecně nedostatečná, třebaže příslušné podklady již existují. Aplikace jsou velmi rozmanité – viz například obr. 12, 13.

Pásky a závěsy se aplikují ve spojích zděných stěn a dřevěných konstrukcí stropů a střech.

Pro všechny pomocné výrobky existuje soubor zkušebních norem, řady ČSN EN 846-1 až 14 (poslední norma bude nově zavedena, byla projednána teprve na zasedání CEN/TC 125 v dubnu 2009).

Dále je zapotřebí podotknout, že u vrstvených konstrukcí obvodových stěn se zejména v zahraničí z hlediska zajištění správných stavebně-fyzikálních funkcí apod. používají další, tzv. doplňkové výrobky – například uzávěry a speciální vystrojení dutin, speciální prvky větrací a prvky úložné se zvýšenou izolací. Pro některá řešení již existují i vydaná evropská technická osvědčení ETA.

Ke komponentám zděných konstrukcí souhrnně již jen tolik, že všechny specifikace pro zdicí prvky, malty a pomocné výrobky ukončily v tomto roce pětiletý cyklus připomínek a nyní jsou ve stavu rozpracování revize. Žádná specifikace nebyla navržena na zrušení, revize bude středně pracná co do dosažení míry uspokojení všech partnerů.

Prefabrikovaná výztuž do ložných spár zdiva

Norma EN 845-3 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 3: Výztuž do ložných spár zdiva z ocelové mřížoviny stanoví požadavky na svařované sítě, pletivo a kovové sítě z tahokovu k použití těchto pomocných výrobků jako výztuže do ložných spár zdiva. Specifikace rozlišuje výztuž pro použití podle dimenzování (nosná výztuž – prvky typu žebříčkového nebo příhradového) a pro použití bez dimenzování (konstrukční výztuž bez průkazu únosnosti). U nosných aplikací je nejmenší průměr nosného drátu 3 mm a ověřují se vždy únosnost svarových styků výztuže ve smyku (ve výztužném prvku) a soudržnost pomocného výrobku jako celku v maltové spáře. Zkouší se podle EN 846-2 a EN 846-3. Důležitá jsou pravidla pro stykování výrobků a jejich ochranu proti korozi.

Výztužné prvky jsou do ložných spár zdiva – s maltou obyčejnou, lehkou či pro tenké spáry – rozmisťovány zejména v následujících případech aplikací (např. výrobky typu MURFOR®):

 • pro přenesení účinků zatížení příčně působícího na zděnou stěnu (od větru, od tlaku zeminy);
 • pro přenesení účinků soustředěného zatížení svisle působícího na zděnou stěnu;
 • pro přenesení účinků seismicity, technické seismicity a vlivů poddolování;
 • pro přenesení účinků vynucených přetvoření souvisejících konstrukcí (od výztuže příček);
 • pro eliminaci účinků objemových změn (prodloužení dilatačních celků zděných stěn);
 • pro eliminaci tvarových a zatěžovacích změn ve zděných stěnách (okolí otvorů ve stěnách, ustoupení v šířce stěny ve vyšších podlažích, pomocné ztužení ve štítech apod.);
 • ve speciálních případech (výztužné věnce stěn, překlady s kombinací výrobků BJR a doplňkových závěsů, v kombinaci se stěnovými sponami a BJR v jednom výrobku pro vrstvené stěny „na míru“ apod.);
 • ve stále narůstajících případech aplikací tzv. sevřeného zdiva, kde se obvykle uplatní kombinace typových výrobků BJR s výztužnými prvky pro svislou výztuž, případně i se speciálními výztužnými prvky pro místa stykování svislé a vodorovné výztuže.

Ostatní pomocné a doplňkové prvky

K ostatním pomocným a doplňkovým prvkům a konstrukcím lze dále zařadit:

 • pomocné prvky různého typu, tvaru a provedení sloužící pro přerušení tepelných mostů v místech vykonzolování stropních konstrukcí, vynášejících lícovou přizdívku, balkónové desky, přístřešky, aj.;
 • pomocné prvky (vyztužené či nevyztužené) pro eliminaci tepelných mostů v patě vnitřní vrstvy obvodové vrstvené stěny v přízemí/nad základy nebo nad studeným suterénem;
 • doplňkové prvky s hydroizolační funkcí v dutině (tzv. „cavity trays“) pro použití v místech zvýšené hydroizolační zátěže;
 • doplňkové prvky s těsnicí funkcí v dutině (tzv. „cavity closers“) pro použití v místech, kde je potřebné zamezit průvzdušnosti v rovině dutiny, příp. i v kombinaci s požárními požadavky;
 • ostatní speciální doplňkové prvky, jako např. větrací mřížky, větrací prvky do styčných spár zdiva či jako náhrada zdicího prvku apod.

Vždy záleží na provedení

Zdivo je vysoce odolný materiál, který se ve stavebnictví používá již stovky let. Trvanlivost celé zděné konstrukce obecně závisí na řemeslné zručnosti a způsobu, jakým jsou zdi postaveny. Kromě toho se zděné prvky staví poměrně rychle, mají nízké náklady a krásný konečný vzhled. V současné době se všeobecně uznává, že nevyztužené zděné konstrukce jsou při zemětřeseních nejzranitelnější. Špatné vlastnosti nevyztužené zděné konstrukce, která je vystavena bočnímu zatížení jsou způsobeny nedostatečnou smykovou a ohybovou únosností.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *