Máte-li chuť a odvahu, můžete se vrhnout do protáhnutí komínů a odtahových rour od kamen, krbů a spotřebičů na pevná paliva do výkonu 50 kW sami. Jedenkrát do roka je však třeba zajistit jejich kontrolu kominíkem.

Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, přitom jsou revize spalinové cesty a kontrola spalinové cesty dva nezávislé pojmy a každý z nich znamená jinou činnost a na provádění každé z nich je třeba mít jinou odbornou způsobilost.

Kominík a jeho povinnosti

Kominík je z pohledu českých právních předpisů odborně způsobilá osoba, která vlastní živnostenský list v oboru kominík. Podle živnostenského zákona se odborná způsobilost pro živnost kominictví prokazuje dokladem 1) o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v oboru kominík, nebo 2) o vykonání šestileté praxe v oboru kominík.

Kominík je na místě povinen provést kontrolu kouřovodu, komínového průduchu, kontrolních, vybíracích a vymetacích otvorů a o takto provedené kontrole vystavit zprávu. Kontrola spalinových cest se tedy opakuje periodicky a je zaměřena především na zajištění provozní a požární bezpečnosti provozovaných spotřebičů a spalinových cest.

Kdy je třeba revize

Revize spalinových cest se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo při každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě nebo i při podezření na jejich výskyt.

Revizní technik

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je „revizní technik spalinových cest“ (do konce roku 2014 ještě platí i odbornosti získané před platností nařízení a to jsou: „revizní technik komínů“ a „specialista bezpečnosti práce-revizní technik komínových systémů“).

Revizní technik spalinových cest je vyučený kominík s pětiletou praxí, který úspěšně absolvoval zkoušky z nástavbové kvalifikace kominík-revizní technik spalinových cest. Zkoušky organizuje a pořádá autorizovaná osoba, která je na tuto činnost autorizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nebojte se pokuty, ale požáru

Častým omylem je, že kontroly spalinových cest jsou povinné, přitom nařízení vlády nemůže občanům určovat jakékoliv povinnosti. Stanovuje pouze návod, jak mají občané při provozu a údržbě spalinových cest a připojených spotřebičů postupovat. Pokud tedy budu jako provozovatel respektovat tuto skutečnost a budu se tímto „návodem“ při provozování spalinových cest řídit, pak s téměř stoprocentní jistotou při jejich provozu nedojde k požáru a ani k otravě spalinami.

Poslední velmi rozšířenou pověrou je, že pokud nebudu mít provedenou kontrolu, dostanu pokutu. Pravda je však taková, že nařízení vlády a ani jiné zákony neumožňují státní správě udělit pokutu občanovi, pokud si jednou ročně neobjedná kominíka. Pokuta může být občanovi udělena pouze tehdy, když dojde vlivem jeho nezodpovědného chování k újmě na zdraví nebo majetku. Problémy mohou nastat s pojišťovnou v případě požáru. Pokud nepředložíte platné doklady o kontrole spalinových cest, může odmítnout proplatit náhradu škody.

Pozor na podvodníky!

V posledních několika málo letech se u nás rozšířil nešvar tzv. „nájezdových kominických firem“, u kterých si majitel živnostenského listu na řemeslnou živnost kominictví najímá několik osob bez oprávnění ke kominické činnosti i bez nezbytných odborných znalostí. Tito jménem kominické firmy objíždějí republiku a nabízejí nezasvěceným spotřebitelům kominické služby. Provádějí je často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko pro vaše zdraví i majetek.

Tito „vykukové“ často nevystavují předepsané zprávy o provedených úkonech, které jsou potom neplatné – např. pro potřeby pojištění. Také při soudním projednávání smrtelných případů soudní znalci v oboru kominictví konstatují v nejednom případě, že příčinou smrti při požárech a otravách plynem je nekvalitní provedení kontroly nebo revize spalinové cesty. Pokud vás tedy kontaktuje neznámá kominická firma, je dobré její odbornou způsobilost ověřit na internetových stránkách Společenstva kominíků ČR, případně na stránkách Administrativního registru ekonomických subjektů.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *