Začínají prázdniny, a to je nejvhodnější čas, poohlédnout se za uplynulým školním rokem. Dáme prostor nejenom statistice, ale především jsme oslovili klíčové hráče, kteří jsou sdruženi v Cihlářském svazu Čech a Moravy (CSČM). Porovnáním těchto názorů jsme došli k závěru, že statistika je mnohdy v rozporu s tím, co vidí lidé v praxi. Proto vám přinášíme netradiční pohled na tuzemskou vzdělávací soustavu a nabízíme vám k volnému publikování tuto multizdrojovou tiskovou zprávu.

Motto:Budeme podporovat učňovské školství a střední průmyslové školy. Jsme si vědomi potenciálu růstu zednických míst i skutečnosti, že školy tohoto typu jsou finančně poddimenzované a nemají tudíž mnohdy možnost zakoupení materiálu pro praktickou výuku. Kdo jiný by ho měl poskytnout než my, jeho výrobci?“

Jedna statistika hovoří o tom, že v České republice je druhý nejnižší podíl žáků na gymnáziích oproti odborným středním školám ze všech zemí Evropské unie. Vyplývá to z dat Evropské komise. Počet studentů průmyslovek a dalších odborných škol navíc stále stoupá, podle expertů to však není ani tak díky jejich atraktivitě, ale spíše kvůli tomu, že na gymnázia se kvůli nízké kapacitě nedostanou. A to i přesto, že studijní výsledky na ně mají.

A druhá: V oborech středního vzdělávání s výučním listem hodnota podílu přijímaných žáků po maximu 32,1 % v roce 2013/14 klesala a v roce 2021/22 byl podíl žáků přijatých do učebních oborů 27,2 % (historicky nejnižší hodnota). V tomto roce 2022/23 došlo k významnému zvratu a podíl nově přijatých činí 29,3 %. V maturitních oborech v odborném vzdělávání od roku 2012/13 podíl žáků postupně narůstal na hodnotu 44,3 %, v tomto roce však poklesl na hodnotu 43,3 %.

Roste zájem o střední školy

Ve školním roce 2022/23 pokračuje trend, který začal v roce 2017 – meziroční nárůst počtu žáků vstupujících do 1. ročníků středních škol po základním vzdělání. V letošním roce se jedná o 9130 žáků, což představuje 8,2 % nově přijímaných (loni byl nárůst o 5 423 žáků – 5,1 %), nárůsty počtu přijímaných lze očekávat i v několika dalších letech. Nárůsty počtu nově přijímaných ovlivňuje příchod ukrajinských žáků, v minulém roce to bylo 1 569 žáků, v letošním pak 2 954 žáků přijatých do středních škol. Nepříjemnou skutečností je asi 2200 žáků (2,4 %), kteří po ukončení povinné školní docházky v základní škole nepokračují ve vzdělávání.

Protože celkové počty žáků se v průběhu let mění (dříve pokles, nyní nárůst), porovnávání provádíme především na základě podílů nově přijímaných.

Vývoj podílu žáků vstupujících do oborů poskytujících vzdělání s výučním listem (kategorie H+E) doznal v období 2009–2021 poměrně výrazných změn. Od roku 2009 jejich podíl kolísal mezi hodnotami 29,3 % a 32,1 %. Od roku 2019/20 následuje významný pokles a v roce 2021/22 se v podílu přijatých do učebních oborů objevuje historicky nejnižší hodnota – 27,2 %. Vlivem nárůstu v populačním ročníku patnáctiletých počet přijímaných neklesá tak výrazně, v roce 2021/22 bylo přijato 30 199 žáků, což je o 308 žáků méně než v loňském roce. V tomto roce 2022/23 došlo k významnému zvratu, bylo přijato 35 155 žáků, což je o 4 956 žáků více, takže hodnota podílu přijatých do učebních oborů činí 29,3 % ze všech nově přijatých do prvních ročníků denního studia oborů navazujících na základní vzdělání. Tento nárůst ovlivnilo přijetí ukrajinských žáků poměrně málo, těch bylo přijato 1 150.

V „klasických“ maturitních oborech v odborném vzdělávání (kategorie M) dochází v období 2009–2020 rovněž ke kolísání, a to mezi hodnotami 34,8 % a 38,4 %. V roce 2021/22 bylo přijato 44 454 žáků, což bylo o téměř 4 000 žáků více než v předchozím roce a hodnota podílu se zvýšila na 40,1 %. Bylo to zřejmě vlivem možnosti upustit od jednotných přijímacích zkoušek, kterou využilo v odborném školství kolem 50 % škol. V roce 2022/23 sice došlo k nárůstu počtu nově přijatých žáků na hodnotu 47 040 žáků (o 2 586 žáků), v podílu z celku nově přijatých do středního vzdělávání jde o pokles na 39,2 %. Tento podíl navyšuje asi 1800 ukrajinských žáků (v loňském roce jich bylo 1300). K tomu je vhodné připočíst i přijaté v oborech lyceí, jejichž podíl činí 4,1 %, počet přijatých je 4 680 žáků.

Výuční listy táhnou

V maturitních oborech zahrnujících odborný výcvik (kategorie L0) docházelo od roku 2009 s nepatrným kolísáním k poklesu, v posledních dvou letech podíl přijatých žáků výrazně narostl a ustálil se na hodnotě 6,0 %. Žáci této formy vzdělání absolvují i odborný výcvik, a to prakticky ve stejném rozsahu jako žáci ve tříletých učebních oborech, a jsou připraveni jako vysoce kvalifikovaní dělníci pro náročná povolání. Vyhláškou 2000/2021 Sb. bylo umožněno poměrně značnému podílu přijatých žáků v průběhu studia získat i výuční list, což také způsobilo větší zájem o tuto kategorii vzdělání.

Podíl žáků vstupujících do gymnaziálního vzdělávání (u víceletých do jeho vyššího stupně) se po výraznějším nárůstu v letech 2009/10 až 2012/13 zastavil na hodnotě 22,5 % a klesal v roce 2021 o 0,5 p.b. a ještě výraznější v roce 2022 o 1,1 p.b. až na současnou hodnotu, která je 20,5 %. Počet těchto žáků je 24 602, o 667 více než v předchozím roce.

Nikdy není pozdě

Učňovské vzdělávání dospělých je v Evropě na vzestupu. Jeho dostupnost je však dána uspořádáním vzdělávacího systému země. Ačkoliv evropské státy již podnikají kroky k přiblížení učňovské přípravy dospělým uchazečům, mnohé další teprve zbývá uskutečnit.

Přibližně 128 milionů dospělých Evropanů má podle Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání) potenciál prohloubit si či získat nové dovednosti. Tyto dospělé je třeba podpořit. Zároveň je také nezbytné rozšiřovat dovednostní základnu pracující populace v Evropě. Odpovědí na tyto potřeby může být zapojení dospělých do učňovské přípravy.

Na rozdíl od relativně homogenní skupiny dospívajících se dospělí liší co do věku, vzdělání, pracovních zkušeností, životní situace i očekávání. Mnoho z nich má různé závazky (např. rodinu, hypotéku), a tak potřebují vědět, jakou hodnotu jim toto vzdělání přinese na trhu práce. Vzhledem k rozmanitosti skupiny dospělých je také důležité zaměřit se na jejich individuální potřeby, od vyplnění mezer v čtenářských a matematických dovednostech po získání praktických pracovních zkušeností.

Názory z praxe – anketa

Obrátili jsme se na dva klíčové hráče, lídry na trhu s pálenými zdícími materiály: společnosti Wienerberger a Heluz.

Za společnost HELUZ Group odpovídala Ivana Schořovská, HR ředitelka a Zdeněk Kobza, produktový specialista.

Ze společnosti WIENERBERGER nám odpověděl na otázky Jan Minář ředitel marketingu a Customer Experience center.

Otázky:

  1. Myslíte si, že se situace na učňovských školách zlepšuje nebo zhoršuje?
  2. Jak spolupracujete s učilišti, SOŠ a dalšími školami (i VŠ)?
  3. Jaké cesty volíte, pokud potřebujete obsadit nějakou volnou pracovní pozici ve firmě? A jak se vám to daří?
  4. Škola hrou – spolupracujete i s předškoláky, abyste u nich vzbudili zájem o řemeslo?

1. Myslíte si, že se situace na učňovských školách zlepšuje nebo zhoršuje?

Zdeněk Kobza: Odpovědět na tuto otázku je velice těžké. Nechci tento problém vidět pouze přes finance, ale ty zásadním způsobem tuto problematiku, či stav ovlivňují. Nemyslím si, že lze na tuto otázku vyčerpávajícím způsobem odpovědět v několika větách. Je třeba znát detailně i názory druhé strany (zástupců škol, ministerstva školství a zřizovatelů škol). Ze své pozice projektového specialisty, kde mám m.j. na starost i spolupráci s odbornými školami se zaměřením na pozemní stavitelství (SOŠ, SPŠ stavební) musím za sebe konstatovat (jsem m.j. autorizovaná osoba ČKAIT a soudní znalec v oboru PS), že úroveň výuky, zejména odborné, je na některých SOU na velmi nízké úrovni. Tento stav je dán m.j. dle mého zejména nedostatečným financováním škol a jejich organizací. Od toho se odvíjí celá řada dalších problémů, jako např.: počet a kvalita odborných učitelů, technické vybavení škol výukovými pomůckami a materiálem, nedostatek vhodných učeben pro odbornou výuku, obsah RVP a ŠVP. Je potřeba rovněž říci, že úroveň-kvalita přicházejících žáků na SOU se spíše zhoršuje.

Nechci se dotknout některých SOU, kde situace taková, jak uvádím není, ale rozhodně těchto škol není většina. Pokud bych měl tuto, ne jednoduchou otázku shrnout, vždy je to o lidech a financích. Mám veliké obavy v době vládních škrtů ve financích, že bude ještě daleko hůř…

Jan Minář: Česko má třikrát méně absolventů technických oborů, než by tuzemské stavebnictví potřebovalo a důsledkem je stálý nedostatek řemeslníků na trhu. Učební obory stále nejsou preferovanou cestou mladých studentů. Nedostatek odborných sil v Česku se mimo jiné snažíme řešit také robotizací ve stavebnictví. Již letos na trh přineseme nového dělníka v oboru stavebnictví – zdicího robota od Wienerbergeru, který výrazným způsobem sníží podíl manuální práce na staveništi a ulehčí práci. Může tak nejen zrychlit zdění, ale také pomoci v řešení dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků na stavbách. Na vývoji robota se společně s Wienerbergerem, největším výrobcem pálených cihel a střešních tašek, podílí česká firma KM Robotics, inovační agentura Creative Dock a také s odborníci z ČVUT. Wienerberger do vývoje investoval desítky milionů korun. Projekt podpořila také Technologická agentura ČR sumou 35,6 milionu Kč.

2. Jak spolupracujete s učilišti, SOŠ a dalšími školami (i VŠ)?

Zdeněk Kobza: Abychom podpořili naše odborné školství, firma HELUZ má vypracován systém spolupráce se všemi stupni odborných škol, kde se snažíme školám v jejich snažení pomoci zatraktivnit výuku. Nejedná se primárně o propagaci značky, ale propagaci systému. Tato pomoc a snaha je diferencovaná, dle typu škol. Pro SOU pořádáme v Čechách a letos poprvé i na Slovensku řadu regionálních stavebních soutěží, zaměřených na klasické zednické dovednosti. Vítězové regionálních kol se účastní soutěže SKILL 2023, která probíhá každoročně v září ve Vysokém Mýtě a je největší zednickou soutěží v ČR.

V případě zájmu jsou pro SOU uspořádány tematické přednášky dle požadavků škol, např. se zaměřením na správnost realizace staveb z tepelněizolačních bloků.

Každé SOU se svými žáky může v rámci výukových osnov navštívit jeden z našich výrobních závodů. Máme co nabídnout. V Hevlíně je v provozu jedna z nejmodernějších linek na výrobu cihel v Evropě.

Jak již jsem uvedl, poskytujeme pravidelně školám bezplatně vzorky materiálu pro výuku. Dlouhodobě aktivně spolupracujícím školám jsme poskytli zakládací sady a výukové tabule.

 Co se týče SPŠ stavebních, tak zde nabízíme školám rovněž exkurze do výrobních závodů, vzorky materiálů pro výuku. Na podzim nabízíme možnost uspořádání přednášek pro 3. ročníky na téma „Začínáme projektovat cihelnou stavbu“. Přednášky jsou zaměřeny zejména na problematiku návrhu RD a upozorňují studenty, na co se soustředit při začátcích projektování těchto objektů z kompletního cihelného systému. Tyto přednášky vhodně doplňují přednášky učitelů. Společnost HELUZ vyhlašuje pro studenty 3. ročníků obor pozemní stavby soutěž s názvem HELUZ LEVEL UP, kde se studenti snaží projektovat energeticky úsporný rodinný dům. Na přání jednotlivých škol, připravujeme další nekomerční přednášky na téma zadané školou.

Vzhledem k tomu, že stav obsahu některých odborných učebnic není v současné době úplně ideální (zde dochází ke zlepšení) uvedla naše společnosti HELUZ spolu s dalšími renomovanými partnery (BMI Bramac, Schiedel, FrankenMaxit, Sulko, Velux, Tytan Professional) na trh interaktivní příručku STAWEBNICE. Ta je určena především studentům a učitelům středních průmyslových škol stavebních.

Jan Minář: Wienerberger dlouhodobě spolupracuje s učilišti a SOŠ v rámci oborů pro zedníky, pokrývače, projektanty a další budoucí odborníky v pozemním stavitelství. Dále také s vysokými školami s ekonomickým i technickým zaměřením. 

Školám nabízíme materiální výpomoc, partnerské programy či soutěže. Studentům pak možnost brigády, stáže, praxe. Dodáváme do škol studijní a technické brožury, pořádáme vzdělávací akce, prohlídky závodů nebo společné dny otevřených dveří, na kterých představujeme možná uplatnění absolventů. 

3. Jaké cesty volíte, pokud potřebujete obsadit nějakou volnou pracovní pozici ve firmě? A jak se vám to daří?

Ivana Schořovská: Způsob obsazování volných pracovních pozic v naší firmě se velmi často odvíjí od toho, jakou pozici hledáme. Na různé pozice volíme různé cesty náboru. Samozřejmě nejlepším zdrojem jsou naši zaměstnanci a jejich doporučení na nové kolegy. Ve velké míře využíváme známé náborové kanály či kampaně na sociálních sítích. Také se snažíme různými způsoby posilovat značku naší firmy, například pořádáme dny otevřených dveří či aktivně spolupracujeme s veřejně známými organizacemi. Potencionální uchazeči se tak o nás dozvídají i jinými cestami a pokud je zaujmeme, často nás sami oslovují. Intenzivně spolupracujeme se školami jak v rámci různých exkurzí či povinné praxe, která jak firmě, tak i studentovi dává možnost se navzájem lépe poznat. A jak se nám to daří? Myslím, že velmi dobře s ohledem na to, jaká je v současné době situace na pracovním trhu, kde je velký nedostatek uchazečů hlavně s technickým vzděláním a ochotou pracovat ve výrobě či směnném provozu.

Jan Minář: V případě, že potřebujeme obsadit pracovní pozici v rámci naší společnosti, se primárně snažíme pracovat se stávajícím týmem našich zaměstnanců a dáváme jim prostor pro profesní růst. Pokud se tento postup nepodaří, využíváme doporučení našich stávajících zaměstnanců, což je přístup, který se nám velmi osvědčil. Další možností je pro nás standardní inzerce na pracovních portálech nebo na portálech vysokých škol s nabídkami práce pro studenty.  

4. Škola hrou – spolupracujete i s předškoláky, abyste u nich vzbudili zájem o řemeslo?

Zdeněk Kobza: Vzhledem k nedostatku zedníků se naše firma snaží v rámci možností přiblížit stavební řemesla i předškolním dětem a žákům základních škol. Tomu byl přizpůsoben např. doprovodný program na různých akcích. Např., na soutěži SKILL spolupořádající VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, MIKÁDO – středisko volného času, Vysoké Mýto a nadšenci z projektu Kutil junior Šikovné děti umožňují malým zájemcům si vyzkoušet m.j. dovednost držení zednické lžíce. Školáčci sledovali i soutěžní klání našich učňů – zedníků. Mnohdy návštěvníkům stačilo jen nahlížet soutěžícím přes rameno pod ruce, aby zjistili, že řemeslo může nabízet vedle radosti ze skvěle odvedené práce také cestu k uplatnění na pracovním trhu a k velmi slušnému výdělku. O kvalitní zedníky ve stavebnictví je totiž dlouhodobě velká nouze a za kvalitně odvedenou práci se platí doslova zlatem.

Jan Minář: Naše společnost se zaměřuje především na spolupráci se středními a vysokými školami, nicméně se rádi zapojujeme i do akcí pro ty nejmenší. V různých regionech se účastníme například dnů dětí, kde předškolákům zábavnou formou představujeme řemeslo.

Více na www.cscm.cz

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy

info@cscm.cz

tel.: +420 603 410 891

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *