Program Dešťovka, který byl spuštěn v roce 2017 jako reakce na mimořádná sucha, se v minulém roce sloučil s programem Nová zelená úsporám. Nadále je určen vlastníkům rodinných a bytových domů, a to jak fyzickým osobám, tak právnickým, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

Návratnost investice existuje

Častá otázka žadatelů je, jestli se jim vůbec vyplatí instalovat drahá řešení na odchyt dešťové vody a jejího následného využití na pozemku. Státní fond životního prostředí opatrně říká, že návratnost investice se liší u každého projektu zvlášť. V modelových příkladech jim vychází, že při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům se návratnost bez dotace pohybuje kolem 20 let, s dotací 10 let. Zároveň ale ministerstvo správně uvádí, že je třeba si uvědomit, že hlavním cílem programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

Sud pod okapem nevyřeší přívalové deště

Program Dešťovka podporuje pouze sofistikovanější systémy záchytu dešťové vody, nevztahuje se na menší nádrže, např. sudy pod okapy. Poslední studie totiž ukazují, že klima se mění trochu jiným způsobem, než se předpokládalo. Kumulativní úhrn srážek zůstane nejspíš podobný, avšak období intenzivních srážek budou střídat období sucha. Z toho důvodu se musí využít maximální kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle využívána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná, a proto ji státní fond nepodporuje.

Usazení nádrže je možné provést svépomocí, ale v tom případě se za způsobilý výdaj považuje pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů. Doba udržitelnosti u takového projektu je 5 let, do té doby ho musí vlastník provozovat.

Například pokročilejší varianta zařízení se zaléváním toalety srážkovou vodou, bude vyžadovat částečné papírování. Provozovateli kanalizace je totiž za takovou činnost třeba platit stočné. Je třeba ho před realizací tohoto postupu vyhledat a dohodnout s ním další postup. Před vyplacením dotace je třeba doložit dokument prokazující dohodu mezi vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody do veřejné kanalizace.

Státní fond životního prostředí za uznatelný výdaj považuje rozvody za lapače střešních naplavenin, filtry a další komponenty, které souvisí s vyčištěním vody, ale neuznává nákup okapů a svodů. Bere pouze takové části zařízení, které by se v případě nerealizace systému neinstalovaly. Pokud v odborném posudku vyjde například požadovaná velikost nádrže 5 m3 a žadatel si nainstaluje větší, projekt bude uznán i tak, ale dotace bude vyplacena pouze na velikost požadované nádrže.

Nádrž nemusí být pouze zakopána v zemi

Častý dotaz spočívá v tom, jestli je potřeba pro akumulaci srážkové vody používat jenom podzemní nádrže. Ty jsou podle SFŽP skutečně preferovanou variantou, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody, ale jinak program konkrétní typ, tvar nebo umístění nádrže neurčuje. Pokud dokáže žadatel uchránit akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžeme použít například nádrže umístěné ve sklepě či řádně izolované nadzemní nádrže. Překvapivě je možné využít i nepoužívanou žumpu nebo soustavu plastových IBC kontejnerů. Ovšem i zde platí podmínka státu, že musí být zamezen přístup denního světla, zajištěna tepelná izolace nebo ochrana pro zámrzu.

Žádat mohou i majitelé řadovek

Z žádosti o dotace nejsou vyřazeni ani majitelé řadových domků v uliční zástavbě, kde není možné využívat srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice. V podmínkách je sice napsáno, že jsou podporovány pouze systémy zajišťující odvodnění 100 % střechy, ale pokud to z technických důvodů není možné, postačí alespoň 50 % plochy střechy. Je možné svést vodu i z dalších ploch – např. ze stodoly, zahradního altánu či garáže s tím, že tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže. Je dokonce možné i využít střechy objektu na sousedním pozemku, ovšem musí následovat souhlas vlastníka dané nemovitosti o pětileté udržitelnosti.

V nejnákladnější variantě, kdy se bude voda využívat na splachování toalet v domě, je podmínkou mít k systému připojenu alespoň jednu toaletu, u novostavby musí být napojeny všechny.

Patrně nejsložitější je varianta, kdy se investor chystá zachytávat srážkovou vodu a zároveň používat přečištěnou šedou vodu k zálivce. Program přímo nepožaduje dvě oddělené nádrže, ale je třeba mít na paměti, že pokud dojde ke smíchání srážkové vody s přečištěnou odpadní vodou, pohlíží se na ni jako na vodu odpadní. V případě jejího následného využití k zálivce, je nutné mít souhlas k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Ideální je tedy nainstalovat dvě různě oddělené nádrže a využívat přečištěnou vodu na splachování toalet a srážkovou vodu na zálivku.

Dotaci Dešťovka je možné získat ve třech různých režimech. Pokud chcete pouze zalévat dešťovou vodou zahradu, může dotace dosáhnout 55 tisíc. Jestliže se rozhodnete pro systém, který umožní dešťovou vodou i splachovat, dostanete se na 65 tisíc a v případě, že využijete kromě dešťové vody i šedou vodu, stát vám formou dotace poskytne až 105 tisíc korun.

Oldřich Janeba

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *