Společenská odpovědnost firem (CSR) se stala nedílnou součástí moderního podnikání, kde firmy přijímají odpovědnost za své dopady na společnost a životní prostředí. Tento koncept, vycházející z etických a sociálních zásad, vznikl na základě všeobecného očekávání veřejnosti. V dnešním globalizovaném světě má CSR klíčový význam pro budování důvěry, udržení konkurenceschopnosti a dlouhodobé udržitelnosti firem. Zodpovědné podnikání zahrnuje péči o zaměstnance, ochranu životního prostředí, etické obchodní praktiky a zapojení do komunitních iniciativ. Jedná se o aktivity, které jdou nad rámec legislativních předpisů, jenž musí firma dodržovat. Je to tedy přístup k zaměstnancům, životnímu prostředí a obyvatel, který jim dává nějakou přidanou hodnotu, avšak firma ji vytváří zcela dobrovolně.

Počátky konceptu společenské odpovědnosti

Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) začal nabývat na významu ve druhé polovině 20. století, kdy se začaly prosazovat etické a sociální normy v oblasti podnikání. První zmínky o CSR se objevují již v 50. letech, avšak skutečného rozmachu dosáhl tento koncept v 90. letech, kdy v roce 1996 pak Jacques Delors, tehdejší předseda Evropské komise, inicioval vznik organizace s názvem CSR Europe. Jejím cílem je zajišťovat celoevropsky propagaci CSR, nabízet vzdělání a poradenství v této oblasti, fungovat jako referenční bod pro CSR po celé Evropě.

Na mezinárodní úrovni vznikla celá řada organizací zabývající se odpovědným chováním firem. V roce 2000 vyhlásil generální tajemník OSN iniciativu Global Compact. Jedná se o sdružení mezinárodních organizací a několika tisíc firem prosazujících dodržování lidských práv u zaměstnanců a vývoj a výrobu produktů s ohleduplných k životnímu prostředí.

V Čechách je koncept společenské odpovědnosti šířen od 90.let zejména velkými nadnárodními společnostmi, které mají své pobočky v České republice a přinášejí tak firemní kulturu ze zahraničí. Již před první světovou válkou přitom v Čechách existovala firma, která se chovala společensky odpovědně. Byl to Baťa s jeho přístupem prosazujícím odpovědné morální principy vůči zaměstnancům – férové mzdy i pracovní doba, investice do vzdělání zaměstnanců i jejich bydlení i financování městských staveb, které pomohly rozvoji Zlína.

Zásady CSR

Pokud chce firma splňovat standardy CSR měla se by řídit mezinárodně uznávanou normou ISO 26000, která definuje obecný rámec společenské odpovědnosti firem. ISO 26000 definuje šest oblastí, ve kterých jsou uvedeny principy CSR. 

  1. Respektování základních lidských práv
  2. Zajištění dobrých pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vzdělávání zaměstnanců, nediskriminace, sladění pracovního a osobního života, apod.
  3. Minimalizace dopadu činnosti firmy na životní prostředí.
  4. Dodržování etických zásad obchodního chování jako je boj proti korupci a transparentnost výběrových řízení.
  5. Poskytování pravdivých informací o svých produktech a službách svým zákazníkům.
  6. Přispívání do regionálního rozvoje a společenských aktivit, které mají pozitivní společenský dopad.

Společensky odpovědné chování v cihlářském průmyslu

Společnost Wienerberger se angažuje jak komunitně, tak v rámci svého pracovního prostředí. se staráme o naše zaměstnance.  Přispívají finančně i materiálně na místní aktivity – do vzdělávacích institucí, hasičských spolků, sportovních klubů a aktivit nebo společenských akcí. Podporují také výsadbu stromů a zlepšování veřejného prostranství. Poskytují finanční dary znevýhodněným osobám a přispívají na výstavbu veřejně prospěšných staveb.

V rámci své společnosti rozvíjejí své zaměstnance díky profesnímu vzdělávání. Podporují zapojení žen do oboru stavebnictví, nabízí flexibilní pracovní dobu, zkrácené úvazky i práci z domova. Věří, že zaměstnanci stojí za úspěchem firmy, a tudíž společnost Wienerberger podporuje diverzitu osobností. Klíčovým kritériem je pro ně talent, nikoli věk, pohlaví nebo národnost.Společnost se angažuje také v dobrovolnictví. Zaměstnanci se mohou jeden den v roce zapojit v rámci své pracovní doby do práce v neziskových organizacích. Také bezpečnost na pracovišti patří mezi jejich hlavní priority.

Společnost Heluz podporuje sociálně znevýhodněné občany i osoby se zdravotním hendikepem formou materiální pomoci a zapojením do nadačních aktivit, které podporují rozvoj chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen a center volnočasových aktivit pro lidi s mentálním postižením. Heluz se hodně angažuje v oblasti vzdělávání. Interaktivní formou učí žáky i stavebníky pomocí aplikace nebo i virtuální reality o stavebních materiálech a postupech. K řemeslu chce přitáhnout i mladší děti. Firma podporuje projekt polytechnické výchovy ve formě kutilského kroužku, kde si osvojí práci různými nástroji a zručnost. Vysokoškoláky zase oceňuje za nejlepší diplomovou práci z oboru architektury.

Společnost KM Beta má zodpovědný přístup jak v procesu výroby, tak i v přístupu ke svým zaměstnancům i životnímu prostředí.Společnost investuje do vzdělání s svých zaměstnanců, přistupuje ke všem rovnocenně bez ohledu na pohlaví nebo věk. Pomocí optimalizace dopravy a výstavby solární elektrárny zase šetří životní prostředí.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *