Pro média

TZ, 9.9. 2019 Na pasivní domy jsou cihláři připraveni

TZ, 24.6. 2019 Kdo tvrdí, že na trhu chybí cihly?

TZ, 19.6. 2019 Za cihlu se připlatí

Zápis z valné hromady Cihlářského svazu Čech a Moravy - 30.5.2019

TZ, 27.5. 2019 Byty jsou obrovskou příležitostí

TZ, 31.7.2017: Cihelné výrobky v České republice v roce 2018

* * *

RELEVANTNÍ TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY

VŠEOBECNÉ

ČSN 73 0540

Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0821

Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN EN 206-1

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 998-1

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 1745

Zdivo a výrobky pro zdivo. Metody pro stanovení návrhových tepelných hodnot

ČSN EN 1990

Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1

Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1992-1-1

Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 0532

Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky

ČSN EN 13914-1

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky

ČSN EN 13914-2

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro

vnitřní omítky

ČSN 73 3715

Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů

ZDIVO

ČSN 72 2600

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

ČSN 72 2609

Cihlářské názvosloví

ČSN EN 771-1

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 998-2

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdivo

ČSN EN1996-1-1

Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2

Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-2

Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3

Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-8

Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla pro pozemní stavby

PŘEKLADY

ČSN EN 845-2

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

STROPY

ČSN EN 72 2640

Pálené cihlářské výrobky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky

ČSN EN 72 3705

Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN EN 15037-1

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy

ČSN EN 15037-3

Betonové nefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: pálené stropní vložky

 O svazu
Pro členy
Kalendář