Ještě nedávno platilo, že hrubá stavba se provádí v podstatě od konce jara do poloviny podzimu. Nové technologie a materiály pro zdění délku stavební sezóny významně prodloužily a v podstatě je dnes možné hrubou stavbu cihelných budov provádět celoročně. Má to, ale svá pravidla.

V současnosti pro zdění z cihel známe celkem 3 technologie – zdění na klasickou maltu, zdění na maltu pro tenké spáry (celoplošnou či nanášenou na žebra cihel) a na speciální PUR pěnu pro zdění. Z běžných malt a malt pro tenkou spáru je možné zdít od +5°C a zároveň stěny nesmí během tvrdnutí a tuhnutí (hydratace) cementu v maltě po 28 dnů být vystaveny nižším teplotám než +5°C. Pokud se tak stane, dojde k zastavení hydratace cementu v maltě a zdivo nemusí mít vlastnosti, které byly uvažovány při projektování domu (zejména statika). V podstatě jediným možným a správným způsobem, jak prodloužit stavební sezónu bylo zakrývání zdiva v kombinaci s ohříváním okolního vzduchu (pod plachtou, dekou). Toto se však v praxi téměř nedělalo a práce musely být plánovány s ohledem na vývoj počasí nebo být ukončeny. Přidávání nemrznoucích přísad do současně dodávaných průmyslových (pytlovaných) malt není prakticky umožněno, neboť nelze stanovit, jak správně dávkovat tyto přísady s ohledem na ovlivnění konečných vlastností malt a na rozdíl od betonových konstrukcí se malta nanáší v relativně tenké vrstvě, a tudíž teplo uvolněné při hydrataci cementu je výrazně menší než u masivních betonových konstrukcí a lehce tak může dojít k přemrznutí malty a zastavení hydratace cementu.

V současné době jsou v sortimentu společnosti HELUZ nabízeny tzv. zimní varianty maltových směsí. S těmito maltami je možné pracovat až do -5°C. Teplota okolního vzduchu během prvních 14 dnů zrání malty nesmí být nižší než oněch -5°C. Při zdění za teplot od 0°C až -5°C je nutné záměsovou vodu ohřát na +30°C. Zároveň dny, kdy jsou nižší teploty než +5°C, se nezapočítávají do 28 dnů, které jsou potřebné pro vyzrání malty a získání deklarovaných parametrů - pevnosti v tlaku. Pro příklad uveďme, že pokud bude 5 dnů mrznout ode dne zahájení zdění, je těchto 5 dní nutno připočítat k 28 dnům potřebných pro vyzrání malty. Tak že celková doba pro získání konečných vlastností zdiva je 33 dnů. Pro použití zimních variant maltových směsí je nutno respektovat příslušný technologický předpis a průběh teplot během stavby zaznamenávat do stavebního deníku. Přesto jsou tyto malty žádoucí a výrazně umožňují prodloužit stavební sezónu. Jsou vhodné pro přechodné období, kdy teploty venkovního vzduchu klesají k 0°C. V době budování stěn není vždy nutné čekat 28 dní např. pro uložení stropů HELUZ MIAKO nebo keramobetonových panelů HELUZ, protože malty získávají většinu své pevnosti během prvních dvou týdnů a stropní konstrukce jsou tvořeny pouze nosnou částí a stropní konstrukce vnáší do zdiva namáhání zejména od vlastní tíhy (je nutno dbát na uložení dalších palet se zbožím na stropní konstrukce). V sortimentu společnosti HELUZ jsou všechny typy zimních variant – zakládací malta, tepelněizolační malta se zvýšenou pevností a malty pro tenké spáry. Tak že stavba není omezena ani v případě založení zdiva, podmaltování překladů či drobných vysprávek zdiva. Malty se zimní úpravou je na stavbě možné poznat tak, že na pytlích je vedle označení šarže uvedeno písmeno „Z“.

Pokud je nutné zdít v zimě, kdy jsou teploty dlouhodobě (týdny) pod bodem mrazu, pak jediná dostupná technologie pro zdění je speciální PUR pěn HELUZ, se kterou je možné zdít až do -10°C. Opět i zde platí určitá pravidla. Zdivo je nutné založit do cementové malty a tomu musí odpovídat i klimatické podmínky a je nutné použít maltu se zimní úpravou. Zároveň dózy s PUR pěnou je nutné skladovat v teple a při zdění chránit proti výraznému ochlazení (skladování v temperovaném prostoru, dózu při aplikaci opatřit návlekem). Dózy s PUR pěnou nesmí přemrznout! Samozřejmě cihly nesmí být namrzlé a je nutné je chránit proti vodě (déšť). V našich podmínkách lze použít technologii zdění na speciální PUR pěnu HELUZ téměř celoročně. Zejména se této technologie využívá v zimním období při zdění příček, kdy je možné vnitřek hrubé stavby částečně chránit proti nepříznivému počasí (zaplachtováním oken, temperováním topidly).

Je třeba upozornit na to, že změna technologie zdění má vliv na konečné vlastnosti zdiva. Vždy je nutné změnu technologie zdění konzultovat s projektantem stavby či stavebním dozorem, aby se předešlo případným nesrovnalostem a zdivo svými parametry odpovídalo vyprojektovaným požadavkům.

Nové materiály pro zdění v zimním období doplňují sortiment společnosti HELUZ a umožnují provádět cihelné stavby během celého roku a tím zkrátit potřebný čas pro dokončení celého domu.

Text: Ing. Pavel Heinrich, produktový specialista HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., Foto: Shutterstock.com

logo MessengerPoslat Messengerem