K hlavním trendům současného stavebnictví ve vyspělých zemích patří důraz na trvanlivost a spolehlivost staveb jako garanci dlouhodobého uchování projektovaných užitných vlastností a funkční způsobilosti.

K základním předpokladům pro uplatnění konstrukčního, technologického a materiálového řešení staveb v podmínkách tržního hospodářství patří:

 • nízká pořizovací cena
 • krátká lhůta výstavby (pracnost)
 • realizace požadavků stavebníka (variabilita)
 • kvalita, spolehlivost a životnost
 • nízké nároky na provoz, údržbu a opravy (spotřeba tepla, trvanlivost)
 • přizpůsobení okolní zástavbě, vnějším podmínkám a prostředí
 • omezený vliv na životní prostředí v průběhu výstavby a užívání
 • předpoklady pro opětovné vrácení do výrobního cyklu po dosažení fyzické životnosti stavby

Fyzické životnosti

Zvyšující se důraz na ochranu životního prostředí a snížení negativního vlivu stavebnictví na životní prostředí vyžaduje komplexní hodnocení stavebních technologií, usilujících kompetitivně o získání veřejné zakázky. V hodnotících kritériích musí být zahrnuty vedle ceny i náklady na provoz a údržbu, na zajištění požadavků „zdravého bydlení“, demolici, možnost recyklace apod., tedy komplexní hodnocení ekonomické efektivnosti.

V rámci řešení úkolu „Porovnání a vícekriteriální hodnocení referenčního podlaží bytového domu realizovaného vybranými technologickými zděnými systémy; Tepelně vlhkostní analýza vad a poruch vznikajících na stavebním díle“, řešeném Fakultou stavební ČVUT – Katedra konstrukcí pozemních staveb na základě objednávky Wienerberger Cihlářský průmysl a. s. (v r. 2000), byla provedena analýza vlivu technologické nekázně a nekvalitního provádění zdiva a užívání kompletního celkového systému POROTHERM na výsledné fyzikálně stavební vlastnosti a trvanlivost.

Kompletní cihlový systém POROTHERM zahrnuje kompletní program zdicích prvků vyráběných z efektivní mikroporézní keramiky pro zdivo nosné, nenosné, výplňové vnější a vnitřní, příčkové včetně systémových doplňků, překlady nadedveřní a nadokenní, stropní nosníky a stropní vložky pro polomontované keramické stropní konstrukce POROTHERM a další keramické prvky pro vnější úpravy.

Zdivo ze zdicích prvků POROTHERM v předepsaném provedení a dimenzi splňuje současné statické a stavebně fyzikální požadavky. V důsledku nedodržení technologických požadavků a nekázní dochází v praxi k řadě závažných chyb, které mohou vážným způsobem ovlivnit výsledné vlastnosti zdiva.

Jedná se zejména o následující vady zdiva prováděného ze zdicích prvků POROTHERM:

 • nedodržení pravidel řádné vazby zdiva
 • nedodržení předepsaných tloušťek a provedení ložných spár
 • nedodržení předepsaných šířek a provedení styčných spár
 • nedodržení požadavků na ochranu zdicích prvků před povětrnostními vlivy
 • použití odlišných zdicích prvků ve zdivu s rozdílnými stavebně fyzikálními vlastnostmi
 • chybné provádění ostění okenních a dveřních otvorů
 • chybné provádění nadokenních a nadedveřních překladů
 • chybné uložení stropní konstrukce a provádění stropních věnců nad obvodovým zdivem

a) Analýza vlivu tloušťky ložné spáry na tepelný odpor zdiva z tvarovek Porotherm 40

Pro analýzu samostatného vlivu tloušťky ložné spáry byla uvažována ve všech variantách konstantní tloušťka styčné spáry 0,1 mm (tj. prakticky zanedbatelná spára).

Provedená analýza prokázala významný vliv technologické nekázně projevující se odchylkami v tloušťce spáry na výsledný odpor zdiva.

Pro zdivo Porotherm 40 na maltu lehkou jsou výsledky příznivější, ale i zde dochází při větších tloušťkách ložných spár k podstatnému snížení tepelného odporu. Hranice běžného, normou ČSN 730540 požadovaného odporu 2,0 m2.K.W-1 je nicméně pro tento typ zdiva splněna i při poměrně vysokých tloušťkách ložných spár.

Závislost tepelného odporu na tloušťce ložných spár pro zvolené tloušťky ložných spár jsou ukázány v následujícím grafu.

b) Analýza vlivu šířky styčné spáry na tepelný odpor zdiva z tvarovek Porotherm 40

Pro analýzu samostatného vlivu tloušťky styčné spáry byla uvažována ve všech variantách konstantní tloušťka ložné spáry 12 mm.

Pro zdivo Porotherm 40 na maltu lehkou jsou výsledky příznivější, ale i zde dochází při větších tloušťkách styčných spár k podstatnému snížení tepelného odporu. Hranice běžného, normou ČSN 730540 požadovaného odporu 2,0 m2.K.W-1 je nicméně pro tento typ zdiva splněna i při poměrně vysokých tloušťkách styčných spár.

c) Analýza kombinovaného vlivu ložných a styčných spár

Provedená analýza prokázala, že zvýšení hmotnostní vlhkosti o 5 % způsobí zvýšení součinitele tepelné vodivosti přibližně o 10 %.

d) Shrnutí

Průzkum provedený na několika stavbách prokázal, že prakticky ve všech objektech dochází k nedodržování technologických pravidel, nekvalitnímu a vadnému provádění zdiva a neúplnému používání kompletního cihlového systému POROTHERM.

Analýza vlivu nedodržování technologických pravidel pro provádění staveb z kompletního cihlového systému POROTHERM prokázala významný vliv technologických vad na zhoršení tepelně technických vlastností zdiva. Zhoršení tepelně technických vlastností se následně projeví vyššími náklady na vytápění, zhoršením ochrany proti hluku, v některých případech i snížením mechanické odolnosti a trvanlivosti zdiva a jeho povrchových úprav. Zvýšené nebezpečí kondenzace při vadném provedení zdiva může být příčinou vzniku plísní a zdravotně závadného vnitřního prostředí.

Zpět na přehled